Kristna beklagar lagrådets nej till barnkonventionen

Lagrådet avstyrker regeringens förslag om hur FN:s konvention om barns rättigheter ska göras till svensk lag. Fredrik Wenell, konsulent i barn och ungdomsfrågor på Sveriges kristna råd, kallar beskedet "ett bakslag i processen".

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Det är naturligtvis viktigt att lyssna på vad juristerna säger för att lagen ska bli så bra som möjligt. Men som utredningen visar och som vi har sett i domstolsutslag behövs ett tydligare barnperspektiv. Det finns alldeles för många exempel där inte barnets perspektiv tagits in. Vi får ett betydligt tydligare barnperspektiv om Barnkonventionen är svensk lag, säger han till Dagen.

Och fortsätter:

– Lagrådets avstyrkan visar snarare behovet av att riksdagen lägger till möjligheten för barn att överklaga. Det finns inte i dag och lagen blir tandlös utan en sådan möjlighet. FN har också kritiserat Sverige för att inte barn inte har någon möjlighet att överklaga. Så för att barnperspektivet ska bli tydligare behövs både att Barnkonventionen blir lag och att det införs möjligheter att överklaga.

Förslag trots kritik

Regeringen meddelade i juli att de arbetade för att barnkonventionen skulle bli lag den 1 januari 2020 – trots att flera juridiska instanser avstyrkt förslaget. Kritiken har bland annat handlat om att formuleringarna i konventionen, som Sverige ratificerade 1990, är för vaga för att tillämpas i domstol.

Och även juristerna i Lagrådet har stora invändningar mot regeringens lagrådsremiss. De varnar bland annat för att konventionens allmänt hållna artiklar kan ställa till tolkningsproblem för "alla statliga och kommunala befattningshavare som handlägger ärenden rörande barn".

De påpekar också att idén har prövats tidigare och då avvisats med motivering att artiklarna i konventionen redan återspeglas väl i svensk lag. Dessutom har svensk lag redan anpassats bättre till konventionen.

Men Barnens rätt i samhället (Bris) håller inte alls med. Enligt organisationen vittnar barn dagligen om hur deras grundläggande mänskliga rättigheter kränks, trots att Sverige är bundet av konventionen. TT skriver att Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog nu manar regeringen att "visa handlingskraft".

Regeringen bereder frågan vidare

Barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) skriver i en kommentar till TT:

"Vi ska nu analysera lagrådets synpunkter och bereder frågan vidare. Barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras".

Hon skriver vidare att "barns rättigheter behöver stärkas och regeringen har för avsikt att göra barnkonventionen till svensk lag".

"Tydliga brister"

Lisa-Gun Bernerstedt, chef för avdelningen Kyrkoliv och samhällsansvar på kyrkokansliet i Uppsala, konstaterar att det är bekymmersamt om lagrådet anser att regeringens lagförslag inte håller tillräcklig kvalitet.

– Det är viktigt att den lagstiftning som föreslås faktiskt stärker barns rättigheter. Vi är också angelägna om att detta arbete inte försenas, säger hon till Dagen.

"I trygga händer" är Frälsningsarméns riktlinjer för att motverka övergrepp mot barn och unga. Karin Bondesson är samordnare för arbetet och hon konstaterar att Frälsningsarmén i Sverige står fast vid åsikten att det är viktigt att Barnkonventionen blir svensk lag.

– Barnombudsmannens oberoende granskning av barns mänskliga rättigheter visar på tydliga brister, där det inte varit tillräckligt att ändra och anpassa svenska lagar genom transformering av delar av Barnkonventionen, säger hon.

Val 2018
Skogsbränderna
Annons
Annons