Samvetsfrihet är generositet

Tillåt den enskilde att vägra medverka i abortingrepp, skriver Hasse Boström.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Det som är självklarhet i de allra flesta länder i Europa är problematiskt i Sverige: samvetsfrihet för vårdpersonal.

Som vi berättar på nyhetsplats har Sverige anmälts till Europarådets kommitté för sociala rättigheter, för att vi inte följer en resolution som Europarådet antog 2010. Den resolutionen säger att ingen ska tvingas att medverka vid abort eller dödshjälp mot det egna samvetet.

Det är FAFCE, en katolsk paraplyorganisation för europeiska familjeorganisationer, svenska Pro vita samt föreningen Kristna läkare och medicinstudenter som står bakom anmälan.

I maj 2011 röstade en majoritet av Sveriges riksdag för att inte ta hänsyn till Europarådets resolution. Det som inte är ett stort problem inom sjukvården i 41 av rådets 47 medlemsländer är, enligt politikerna, ogenomförbart i Sverige och fem andra länder. En orsak till detta kan vara den låsning i abortfrågan som under många år kännetecknat vårt land.

Denna låsning kan beskrivas som en rädsla för att över huvud taget föra en etisk diskussion i abortfrågan. Att öppna för en sådan betraktas som att man släpper lös mörka högerkrafter i form av abortmotstånd.

Den inställningen är tragisk för ett sunt samtalsklimat.

Nyligen läste vi om ett fall i Irland där en kvinna dog efter att ha nekats abort. Men där handlade det uppenbarligen inte om personalens samvetsfrihet, utan om allvarliga missbedömningar från personalens sida.

Men här finns en konflikt mellan patienters rättigheter och personalens dito som man måste vara öppen med. Sverige har beslutat om rätt till abort, en rätt som i varierande utsträckning finns i de flesta europeiska länder. Kvinnor som söker abort ska självklart ha rätt till den. Staten (i egenskap av lagstiftare) måste uppfylla sina skyldigheter gentemot den enskilde.

Det kan innebära praktiska problem för sjukvården, men det kan knappast vara ett stort problem om en enskild person inte vill medverka i ingreppet.

Att ha samvetsfrihet är ett tecken på ett generöst samhälle. Det är ett samhälle som är tillåter åsiktsskillnader, olika värderingar och skilda världsbilder. Inom det religiösa området garanterar vi alla frihet. Vi är måna om yttrande- och föreningsfrihet. Vi betraktar oss som ett samhälle med stor individuell frihet. I denna frihet ingår också att man i vissa frågor kan komma till andra slutsatser än majoriteten. Vi har haft en lång tradition av rätt att vägra vapen, återigen med samvetet som motiv, utan att det ansetts hota försvaret som helhet.

Om vi inte är beredda att erbjuda denna samvetsfrihet för vårdpersonal finns egentligen ingen annan väg för det offentliga än att uppmana personer med samvetsbetänkligheter, kring till exempel abort, att välja andra yrken än barnmorska. Det vore en stor förlust både för vården och för samhället.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
alkohol i kyrkan
Annons
Skogsbränderna
Annons