Den goda kampen mot ondskan

På söndag har vi kommit fram till den tredje söndagen i fastetiden. Tema för kyrkoårets texter denna söndag är Kampen mot ondskan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Tredje söndagen i fastan

Tema: Kampen mot ondskan

Gamla testamentet: Första Kungaboken 1 8:26–29, 36–39

Då tog de den tjur de ha­de fått och gjor­de i ord­ning den. Se­dan åkal­la­de de Baal oav­bru­tet från mor­go­nen ända till mid­dags­ti­den: ”Baal, sva­ra oss!” Men det kom ing­et ljud och ing­et svar. Då börja­de de hop­pa kring al­ta­ret som de ha­de rest. Vid mid­dags­ti­den håna­de Elia dem. ”Ro­pa högre!” sa­de han. ”Han är ju gud, men han har väl sitt att sköta, han kan ha gått av­si­des el­ler va­ra ute i något ären­de. Kanske han so­ver och måste vak­na först!” De ro­pa­de ännu högre och sar­ga­de sig med kni­var och spjut som de bru­ka­de, så att blo­det flöt. He­la ef­ter­mid­da­gen fort­sat­te de i pro­fe­tisk ex­tas, ända till ti­den för ma­toff­ret. Men det kom ing­et ljud, ing­et svar, ing­et tec­ken.

När ti­den för ma­toff­ret var in­ne trädde pro­fe­ten Elia fram och bad: ”Her­re, Ab­ra­hams, Isaks och Is­ra­els Gud, låt det i dag bli up­pen­bart att du är Gud i Is­ra­el, att jag är din tjäna­re och att det är på din be­fall­ning jag har gjort allt det­ta. Sva­ra mig, Her­re, sva­ra mig, så att det­ta folk in­ser att det är du, Her­re, som är Gud och att det är du som har vänt de­ras hjärtan bort från dig.” Då slog Her­rens eld ner och förtärde off­ret och ve­den, ste­nar­na och jor­den och slic­ka­de upp vatt­net i di­ket. Fol­ket såg vad som hände och föll ner på si­na an­sik­ten och ro­pa­de: ”Det är Her­ren som är Gud, det är Her­ren som är Gud.”

Episteltext: Uppenbarelseboken 3:14–19

Och skriv till äng­eln för försam­ling­en i La­o­di­keia: Så säger han som är Amen, det trovärdi­ga och san­na vitt­net, början till Guds ska­pel­se. Jag känner di­na gärning­ar, du är var­ken kall el­ler varm. Om du ändå vo­re kall el­ler varm! Men nu är du ljum och var­ken varm el­ler kall, och därför skall jag spy ut dig ur min mun. Du säger: jag är rik, jag har vun­nit ri­ke­dom och sak­nar ingen­ting. Och du förstår in­te att just du är eländig och ömkansvärd och fat­tig och blind och na­ken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har re­nats i eld så att du blir rik, och vi­ta kläder så att du kan klä dig och dölja din skam­li­ga na­ken­het, och sal­va att smörja di­na ögon med så att du kan se. Jag tillrätta­vi­sar och tuk­tar al­la dem jag äls­kar. Vi­sa iver och vänd om!

Fakta:

Elden bevisade Guds makt

I söndagens gammaltestamentliga text visar Elia för Baalsprofeterna vem som är Gud. ”Då slog Her­rens eld ner och förtärde off­ret och ve­den, ste­nar­na och jor­den och slic­ka­de upp vatt­net i di­ket. Fol­ket såg vad som hände och föll ner på si­na an­sik­ten och ro­pa­de: ”Det är Her­ren som är Gud, det är Her­ren som är Gud.”

När bönen är enda lösningen

I evangelitexten denna tredje söndag i fastan driver Jesus ut en stum ande ur en pojke. ”Men Je­sus tog hans hand och res­te ho­nom upp, och han steg upp. När Je­sus ha­de kom­mit hem och lärjung­ar­na var en­sam­ma med ho­nom fråga­de de: ’Varför kun­de in­te vi dri­va ut den?’ Han sva­ra­de: ’Den sor­ten kan ba­ra dri­vas ut med bön.’”

Spyr ut ljumheten

Församlingen i La­o­di­keia får besk medicin i veckans episteltext från Uppenbareleseboken. ”Om du ändå vo­re kall el­ler varm! Men nu är du ljum och var­ken varm el­ler kall, och därför skall jag spy ut dig ur min mun. Du säger: jag är rik, jag har vun­nit ri­ke­dom och sak­nar ingen­ting. Och du förstår in­te att just du är eländig och ömkansvärd och fat­tig och blind och na­ken.”

Annons
Annons