Källan till liv

I vår vandring genom kyrkoåret har vi nått fram till andra söndagen efter trettondedagen. Temat för söndagen handlar om livets källa.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Gamla testamentet: 2 Mosebok 33:18–23

Mo­se sa­de: ”Låt mig få se din härlig­het!” Her­ren sva­ra­de: ”Jag skall låta min höghet och prakt gå förbi dig, och jag skall ro­pa ut nam­net Her­ren inför dig. Jag skall va­ra nådig mot den jag vill va­ra nådig mot och barmhärtig mot den jag vill va­ra barmhärtig mot.’ Han fort­sat­te: ’Mitt an­sik­te kan du in­te få se, ty ing­en människa kan se mig och le­va. ’Se­dan sa­de Her­ren: ’Här bred­vid mig finns en plats, ställ dig här på klip­pan! När min härlig­het går förbi skall jag ställa dig i en klyf­ta i ber­get och sky­la dig med min hand tills jag har gått förbi. Då skall jag ta bort min hand och du skall se mig på ryg­gen. Men mitt an­sik­te får ing­en se.”

Episteltext: Efeserbrevet 1:7–14

I ho­nom och ge­nom hans blod har vi friköpts och fått förlåtel­se för våra över­trädel­ser – så rik är den nåd med vil­ken Gud har låtit all vis­het och klok­het flöda över oss. Och han har yp­pat sin vil­jas hem­lig­het för oss, det be­slut om Kristus som han ha­de fat­tat från början och som skul­le ge­nomföras när ti­den var in­ne: att sam­man­fat­ta all­ting i Kristus, allt i him­len och på jor­den. I ho­nom har vi fått vår arvslott, förut­bestämda därtill av ho­nom som låter allt ske ef­ter sin vil­ja och sitt be­slut: vi skall va­ra Gud till pris och ära, vi som re­dan på förhand ha­de satt vårt hopp till Kristus. I ho­nom har också ni, se­dan ni hört det san­na or­det, evan­ge­li­et om er fräls­ning – i ho­nom har också ni, se­dan ni kom­mit till tro, fått den ut­lo­va­de he­li­ga an­den som ett si­gill. Den är en bor­gen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.

Evangelietext: Johannesevangeliet 2:1–11

På tred­je da­gen hölls ett bröllop i Ka­na i Ga­li­leen, och Je­su mor var där. Je­sus och hans lärjung­ar var också bjud­na till bröllo­pet. Vi­net tog slut, och Je­su mor sa­de till ho­nom: ’De har ing­et vin.’ Je­sus sva­ra­de: ’Låt mig va­ra, kvin­na. Min stund har in­te kom­mit än.’ Hans mor sa­de till tjänar­na: ’Gör det han säger åt er.’ Där stod sex sto­ra stenkärl för vatt­net till ju­dar­nas re­ningsce­re­mo­ni­er; vart och ett rym­de om­kring hund­ra li­ter. Je­sus sa­de: ’Fyll kärlen med vat­ten’, och de fyll­de dem till brädden. Se­dan sa­de han: ’Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och det gjor­de de. Värden sma­ka­de på vatt­net, som nu ha­de bli­vit vin. Ef­tersom han in­te viss­te vari­från det kom – men det viss­te tjänar­na som ha­de öst upp vatt­net – ro­pa­de han på brud­gum­men och sa­de: ’Al­la and­ra bju­der först på det go­da vi­net och på det sämre när gäster­na börjar bli be­ru­sa­de. Men du har spa­rat det go­da vi­net ända till nu.’ Så gjor­de Je­sus det förs­ta av si­na tec­ken; det var i Ka­na i Ga­li­leen. Han up­pen­ba­ra­de sin härlig­het, och hans lärjung­ar trod­de på ho­nom.

Psaltaren: Psalm 19:2–7

Him­len förkun­nar Guds härlig­het, him­la­val­vet vitt­nar om hans verk. Dag ta­lar till dag därom och natt un­der­vi­sar natt. Det är in­te tal, det är in­te ljud, de­ras röster kan in­te höras, men över he­la jor­den når de ut, till värl­dens ände de­ras ord. Där har han rest ett tält åt so­len, den lik­nar en brud­gum som lämnar sin kam­ma­re, en hjälte som gläds åt att löpa sin ba­na. Den sti­ger vid him­lens ena ände och når i sitt krets­lopp den and­ra. Ingen­ting är gömt för dess glöd.

Andra söndagen efter trettondedagen Tema: Livets källa

Fakta:

Ingen klarar av att se Guds ansikte

I veckans gammaltestamentliga text får Mose se Guds rygg. ”’Mitt an­sik­te kan du in­te få se, ty ing­en människa kan se mig och le­va.’ Se­dan sa­de Her­ren: ’Här bred­vid mig finns en plats, ställ dig här på klip­pan! När min härlig­het går förbi skall jag ställa dig i en klyf­ta i ber­get och sky­la dig med min hand tills jag har gått förbi. Då skall jag ta bort min hand och du skall se mig på ryg­gen. Men mitt an­sik­te får ing­en se.’”

Fakta:

Jesus fixar bröllopsfesten

I söndagens evangelietext förvandlar Jesus vattnet till vin. ”Där stod sex sto­ra stenkärl för vatt­net till ju­dar­nas re­ningsce­re­mo­ni­er; vart och ett rym­de om­kring hund­ra li­ter. Je­sus sa­de: ’Fyll kärlen med vat­ten’, och de fyll­de dem till brädden. Se­dan sa­de han: ”Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och det gjor­de de. Värden sma­ka­de på vatt­net, som nu ha­de bli­vit vin.”

Fakta:

Himmel och jor­d sammanfattas i Kristus

I episteltexten skriver Paulus att allt sammanfattas i Kristus. ”Och han har yp­pat sin vil­jas hem­lig­het för oss, det be­slut om Kristus som han ha­de fat­tat från början och som skul­le ge­nomföras när ti­den var in­ne: att sam­man­fat­ta all­ting i Kristus, allt i him­len och på jor­den.”

Annons
Annons
Annons
Annons