Majoritet i riksdagen positiv till KUB-test – trots fler aborter

Samtliga riksdagspartier är överens om att det är viktigt att förebygga aborter. Samtidigt ser merparten KUB-testet som en positiv tillgång – trots att antalet aborter av foster med Downs syndrom ökar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Det är bra att allt fler landsting erbjuder KUB-test. Alternativet är ett fostervattenprov vilket är förenat med betydligt större risker, säger Anders W Jonsson (C), ordförande i Socialutskottet.

Positiva till testet

Dagen har frågat ledamöterna i riksdagens Socialutskott om deras reaktioner på att KUB-testet leder till allt fler aborter av foster med kromosomavvikelse. Merparten är positiva till testet och menar att det ökade antalet aborter som görs till följd av KUB-testet inte strider mot det abortförebyggande arbetet i stort.

– Att arbeta förebyggande mot abort är mycket viktigt. Målet är att undvika oönskade graviditeter genom att göra preventivmedel mer tillgängligt, säger Saila Quicklund (M), och poängterar samtidigt att ”varje abort är ett misslyckande”.

Arbetet bör inriktas på att minska antalet oönskade graviditeter, menar politikerna.

– Vi kan inte se att frågan om abortförebyggande arbete är något som ska ställas i motsatsförhållande till en metod som erbjuds när man som kvinna valt att bli gravid, säger Maria Lundqvist-Brömster (FP).

Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är de som i sina svar på Dagens enkät tar upp vikten av en etisk diskussion kring KUB och människovärdet.

– När det gäller KUB-tester så påverkas de av samhällets syn på människor med funktionsnedsättningen Downs syndrom. Det gäller att bekämpa fördomar och diskriminering, säger Eva Olofsson (V).

Stor restriktivitet

– Vi har i vårt medicinskt etiska program skrivit att målsättningen är att fosterdiagnostik enbart ska användas i livets tjänst, inte för att förhindra att barn med oönskade egenskaper föds, säger Anders Andersson (KD). Det är viktigt att ny teknik inom fosterdiagnostik praktiseras med stor restriktivitet och inte rutinmässigt.

Och Julia Kronlid (SD) som motionerat om att minska antalet aborter menar att föräldrarna måste ges korrekt information om stöd och Downfamiljers positiva erfarenheter.

– Man ska inte ålägga föräldrarna en förväntan att de ska göra abort, säger hon.

Fråga: 1) Vad är din reaktion på att tidigt utförda KUB-tester resulterar i fler aborter på grund av kromosomavvikelse? 2) Hur går det abortförebyggande arbete ihop med att man samtidigt erbjuder gravida ett test som leder till fler aborter?

Anders W Jonsson (C):

KUB-test, liksom sena ultraljud för att upptäcka missbildningar och fostervattenprov, har som målsättning att öka antalet önskade graviditeter. Utan dessa möjligheter vågar sannolikt många äldre kvinnor och kvinnor som tidigare fött barn med svåra missbildningar/kromosomavvikelser inte bli gravida.

Julia Kronlid (SD):

Vi vill inte förbjuda fosterdiagnostik men vi anser att vi bör lyfta en etisk diskussion kring om syftet med fosterdiagnostik verkligen ska vara till för att sortera bort människor med kromosomavvikelser eller andra avvikelser som inte är livshotande. En nackdel med testet som riktas till alla i stället för till riskgrupper är att fler i onödan får osäkra besked.

Saila Quicklund (M):

Det är bra att KUB-test erbjuds eftersom fostervattenprov kan medföra betydligt större risker. Fosterdiagnostiken görs för att fler graviditeter ska bli möjliga, eftersom många lite äldre kvinnor och kvinnor som tidigare fött barn med svåra komplikationer annars inte skulle våga bli gravida. Det är dock i sista hand upp till föräldrarna hur de ställer sig till graviditeten.

Agneta Luttropp (MP):

Tester måste kunna göras utifrån medicinska grunder. När i tid det ska ske är ett etiskt ställningstagande och vi anser att Statens medicinskt etiska råd bör se över frågan utifrån medicinsk och etisk grund. Möjlighet till abort är en annan fråga där vi ser att varje barn ska få vara ett önskat barn.

Maria Lundqvist-Brömster (FP):

Vi delar Statens medicinskt etiska råds uppfattning att detta test inte utgör något hot mot människovärdet om vården organiseras på så sätt att man är tydlig med att testet och även den genetiska fosterdiagnostiken är erbjudanden som kvinnan själv måste ta ställning till. Information och reflektionstid är viktigt innan kvinnan och partnern bestämmer sig för att göra ett KUB-test.

Ann Arleklo (S):

Man måste själv få avgöra om de vill göra detta test. De foster som aborteras efter test skulle ha resulterat i missfall efter ett par veckor, då missfall är vanligt vid kromosomrubbningar. Fler äldre mammor gör att antalet barn födda med Downs syndrom inte har minskat nämnvärt. Sverige har höga födelsetal jämfört med länder med strängare abortregler.

Anders Andersson (KD):

Den oro jag haft runt KUB-tester besannas. Vi kristdemokrater ser en risk att vi går mot ett samhälle där blivande föräldrar ska ha möjlighet att välja och välja bort barn på grund av dess egenskaper. Sjukvården kan göra mycket för att lindra osäkerhet och ingjuta mod att fullfölja en graviditet trots förväntade sjukdomar, funktionsnedsättningar och avvikelser.

Eva Olofsson (V):

När det gäller frågan om KUB-tester är det alltid viktigt att man också har en tydlig diskussion kring konsekvenser och etik. Det får inte ses som en självklar följd om det efter fostervattensprov visar att fostret har Downs syndrom att det är abort som gäller.  Det är upp till kvinnan att ta detta beslut.

alkohol i kyrkan
Annons
Skogsbränderna
Annons