Småpartier mest positiva till migration

Alliansen och de rödgröna är splittrade när det gäller om flyktingar ska få söka stöd på EU-länders ambassader, att lyfta viseringskravet för syrier och andra migrationsfrågor. Det visar en enkät som Dagen och Sveriges kristna råd gjort bland riksdagsledamöterna. I dag diskuteras frågan på ett (G) som i Gud-seminarium i Almedalen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Men den visar också att det finns många gemensamma ståndpunkter, som att fler jobb, jämlik skola och att bryta bostadssegregationen är de främsta medlen för att främja integration.

Enkäten har ställts till de nuvarande riksdagsledamöterna och av de som svarat är 73 positiva till förslaget att införa humanitära visum som går att söka utanför EU. Medan bara 3,8 procent (alla SD:are plus en moderat) vill ”införa tuffare gränsbevakning och asylpolitik så att människor inte ens försöker ta sig in i Europa”.

Störst i småpartierna

Det tycks vara i fem av riksdagens partier som engagemanget för migrationsfrågor är störst, visar enkäten. Dels är det få ledamöter i de stora partierna, M och S, som alls besvarat enkäten, dels ligger de svar som M- och S-ledamöterna gett i några fall närmare Sverigedemokraternas än övriga partiers.

För de flesta partier är svarsfrekvensen nära eller över 50 procent. Men bland S svarade bara 12 procent och bland M bara 6 procent. För SD svarade 20 procent. Det senare är förvånande med tanke på att enkäten rör deras huvudfråga.

Låg svarsfrekvens

Enkäten är genomförd i samarbete med Sveriges kristna råd, och Kristina Hellqvist i SKR:s migrationsarbetsgrupp, som varit med om att utforma frågorna, säger:

– Det är intressant att det är många som stöder viseringslättnader för flyktingar från Syrien och möjligheten att söka visum på EU-länders ambassader.

Samtidigt konstaterar hon att svarsfrekvensen är låg och funderar på om det också säger något om engagemanget i frågorna.

Ligger nära kyrkorna

Frågorna tar upp fyra stora områden som rör integration och migration. Det första gäller EU:s politik gentemot asylsökande, mot bakgrund av det faktum att minst 200 000 personer dött sedan 1998 i sina försök att ta sig in i Europa. Det andra rör situationen för asylsökande barn, det tredje problemet med få kommunplatser för flyktingar och det sista hur Sverige ska främja integrationen.

På grund av den låga svarsfrekvensen är det svårt att dra generella slutsatser, men det går att peka på vissa trender. När man tar hänsyn till partitillhörighet ser man att de fem partier som varit mest villiga att svara också ligger närmare kyrkorna i sina värderingar.

Moderaterna närmast SD

SD skiljer ut sig som mest negativa. Moderaterna ligger i några frågor nära Sverigedemokraternas ståndpunkter, och på ett par punkter gör även Social­demokraterna det. Det gäller möjligheten att söka visum på EU-länders ambassader och förslaget att lyfta viseringskravet för Syrienflyktingar.

Kristina Hellqvist vill veta mer om hur partierna tänker sig att det kan fungera i praktiken att söka humanitärt visum på ambassader i icke EU-länder. Även att diskutera reella möjligheter till visumlättnader är viktigt.

– Det är också intressant med starkt stöd för att säkra tillgången på barnspecifik landinformation. Det vore viktigt om det kan förtydligas i regeringens regleringsbrev till Migrationsverket.

Förvånande svar

Hon är något förvånad över att både C och M säger nej till Barnkonventionen som svensk lag. Och hon är nöjd med att det tycks finnas ett brett stöd för att bryta bostadssegregationen:

– En intressant fråga att gå vidare är på vilket sätt partierna tänker att det kan göras.

Annons
Annons
TORPKONFERENSEN
Annons
Annons