Annons

En välkomnande gemenskap i en öppen kyrka

Många människor behöver precis det som kyrkan kan erbjuda.

Vi behöver fira gudstjänst – låta våra liv beröras av Gud genom undervisning och det fantastiska i att få vara lärjungar och upptäcka tron tillsammans.

Vi behöver diakoni – att kärleksfullt betjäna alla människor och möta behoven.

Vi behöver mission – att dela vidare hoppet som bär genom allt, hoppet i Jesus Kristus till var och en som vill höra.

Men sorgligt nog känner sig inte alla välkomna i kyrkan. Kanske känner de sig uteslutna på grund av tro, tradition, politik, språk, ålder eller personliga utmaningar.

Frimodig kyrka vill ge plats för olika traditioner och uttryckssätt, för politiker och soffliggare, för nationella minoriteter och människor från andra länder, för unga och gamla. Vi kämpar för att öppna kyrkan för alla.

MARIA ANDERSSON diakon, ordförande riksstyrelsen Frimodig kyrka


Människor som brinner för Guds rike är oändligt viktiga för församlingen

– Hej! Jag är ny i församlingen, vad kan jag hjälpa till med?

Orden kom från en ung kvinna som ville vara deltagare, inte publik. Hennes fråga väcker en annan fråga: Hur tar Svenska kyrkan till vara sina medlemmars ivriga engagemang?

För kyrkan är fasta värden viktiga, såsom byggnader och pengar. Men dessa värden är ingenting i jämförelse med människor som brinner för Guds rike. Kyrkans historia visar det.

Därför vill Frimodig kyrka att kyrkans ledning målmedvetet ska arbeta för att skapa möjligheter till fördjupning och uppmuntra sina medlemmar att delta aktivt i kyrkans arbete.

I en miljö där allas särskilda gåvor och talanger får utrymme, där växer kyrkan.

Kyrkans uppdrag är att göra Jesus känd. Kyrkan är en levande organism. I 1 Korintierbrevet 12:27 läser vi: “Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den.”

Kyrkan är Kristi närvaro på jorden med ett gudomligt uppdrag att göra honom känd. Samtidigt är Svenska kyrkan en organisation.

Men lägg nu märke till vad som står i dess styrdokument, Kyrkoordningen 1 kapitlet: “Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.”

Målet för Svenska kyrkan är således av andlig karaktär. En politisk eller ideologisk agenda strider emot uppdraget och urlakar Kristi kropp.

BENEDICTE SÖDERGREN bibliotekarie, ledamot riksstyrelsen Frimodig kyrka