21 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Därför röstar troende oftare i kyrkovalet

De som har en gudstro röstar oftare i kyrkovalet än andra.Men speciellt viktigt anses det ändå inte vara, visar en ny undersökning från SOM-institutet.Bland de som uppmärksammar valet är kvinnorna flest.

Även om Svenska kyrkan inte längre är en statskyrka har kyrkovalet potential att engagera en stor del av befolkningen. 6,4 miljoner svenskar är nämligen fortfarande medlemmar i kyrkan. Men förra årets kyrkoval lockade bara 13 procent av de kyrkotillhöriga till valurnorna.

Ibland talas det om kyrkovalet som det glömda valet, men undersökningen ger knappast fog för det påståendet.

– Mer än 90 procent av de kyrkotillhöriga känner till valet. Det är högutbildade som uppmärksammar det mer och de som är politiskt intresserade, säger Lennart Weibull, seniorprofessor vid Göteborgs universitet.

Det är dock betydligt färre som verkligen bryr sig om det. Av de kyrkotillhöriga tycker mindre än 30 procent att valet är mycket eller ganska viktigt. Denna siffra betyder mycket för valdeltagandet eftersom det är personer i denna grupp som främst går och röstar.

Så felet är inte att Svenska kyrkan misslyckats med att informera om att valet genomförs?

– Nej, problemet är snarare att man inte lyckats få fram att det skulle vara viktigt, säger Weibull.

Två grupper är överrepresenterade bland dem som faktiskt röstade.

För det första är det vanligare att de som har en gudstro och som ofta går i kyrkan röstar än de som inte är aktivt religiösa. Bland dem som besökte gudstjänster minst en gång i månaden röstade nämligen 61 procent av de tillfrågade. Det kan jämföras med de medlemmar som aldrig besöker gudstjänster, där motsvarande siffra var 12 procent.

För det andra röstar de som är politiskt intresserade i högre utsträckning än andra, och där kan Sverigedemokraterna vara en viktig faktor.

Anti SD-val

– Kyrkovalet blev mycket av ett anti SD-val, en mobilisering mot Sverigedemokraterna, och det kan nog ha legat bakom att det faktiskt blev en liten uppgång i valdeltagandet.

Han tror dock att uppgången kan ha varit ett undantag. Att få väljare att rösta mot Sverigedemokraterna är en sak, en annan att få dem engagerade i de egentligt kyrkopolitiska frågorna.

– Det är bara de mycket insatta som vet vad som skiljer nomineringsgrupperna åt, säger Lennart Weibull.

Mycket talar för att det i stället kommer bli en nedgång i valdeltagandet när människor inte längre i samma utsträckning röstar mot Sverigedemokraterna.

Finns bara en lösning

En annan faktor som inverkar här är att de yngre medlemmarna i Svenska kyrkan inte är speciellt religiösa och då mindre benägna att rösta.

I gruppen 16 till 29 år av kyrkans medlemmar i Västra Götaland säger sig bara 27 procent tro på Gud. Detta står i kontrast till de medlemmar i kyrkan som är över 65 år, där tror 68 procent på Gud.

– Man kan misstänka att med ökad ålder så kan religiositeten öka något, men det är en mindre betydande faktor. Jag är övertygad om att det är en sekulariserad generation som kommer, säger Lennart Weibull.

Om man vill att valdeltagandet ska öka finns bara ett sätt, menar Lennart Weibull. Gruppen som framförallt har politiska eller demokratiska skäl till varför man röstar behöver då mobiliseras.

Handlar om kyrkosyn

Men slutsatsen är inte oproblematisk, konstaterar han samtidigt.

– Det finns invändningar mot en sådan bedömning bland de nomineringsgrupper som menar att de som inte är religiöst engagerade inte borde ha inflytande inom Svenska kyrkan. Det är dock en helt annan och mycket större fråga som handlar om kyrkosyn, skriver han i rapporten.

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar