Dålig uppföljning på Svenska kyrkans medlemsras

Förra året lämnade nästan 86 000 medlemmar Svenska kyrkan.Men få inom kyrkans högsta ledning vet i detalj vad missnöjet handlar om.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Lokala församlingar är basen i Svenska kyrkan – och det är församlingarna och kyrko-/församlingsherdarna som administrerar alla utträdesanmälningar. Att rapportera vidare till stiften och kyrkan nationellt är inte aktuellt. Däremot visar en enkätundersökning som Dagen har gjort att vissa församlingar sammanställer materialet och använder det i det lokala förbättringsarbetet.

Ett slumpvist urval av Svenska kyrkans kyrkoherdar har fått svara på hur de hanterar inkomna utträdesblanketter. 29 av 57 svarande (51 procent) uppger att de registrerar begäran om utträde, men att det inte görs någon vidare uppföljning.

Läs också: Johan lämnade på grund av ärkebiskopen

Skickar tackbrev

Nio kyrkoherdar uppger att de kontaktar avsändaren under förutsättning att han/hon har varit engagerade i kyrkans verksamhet för att fråga om skälet till utträdet. 19 kyrkoherdar svarar samtidigt att de kontaktar avsändaren oavsett om han/hon har varit engagerad i kyrkans verksamhet.

”Jag tar kontakt om jag känner personen ifråga och antar att det finns förutsättning för ett förtroendefullt samtal. Detta oavsett engagemang i församlingen”, skriver en kyrkoherde medan en annan förklarar att de sänder ett brev till personen som har valt att lämna kyrkan. I brevet framförs ett tack för stödet under medlemstiden. ”Vi berättar att vi gärna vill veta hur det kommer sig att de går ur och sänder med kontaktuppgifterna till kyrkoherden och att de alltid är välkomna tillbaka.”

– Att vissa församlingar utifrån sådan dialog sammanställer ett material, som inte är kopplat till enskilda individer utan som är en samlad bild, är en del i deras utvecklingsarbete, säger Erika Brundin, utvecklings- och planeringschef vid kyrkokansliet i Uppsala, till Dagen.

Det är naturligt att det är i ett lokalt utvecklingsarbete som ett sådant material har sin främsta relevans och användning.

Motivfält saknas

På Svenska kyrkans officiella utträdesblankett förväntas medlemmar som vill lämna kyrkan bland annat fylla i namn, personnummer samt adress. Däremot saknas det fält där medlemmarna kan förklara varför de vill lämna kyrkan.

Flera kyrkoherdar nämner i sina enkätsvar att det under statskyrkotiden var förbjudet att fråga om orsaken till utträden. Dagen har varit i kontakt med flera pensionerade präster som intygar att så var fallet men ingen kan med säkerhet säga exakt hur förbudet var formulerat eller var skrivningen fanns. En av kyrkoherdarna som har deltagit i enkäten konstaterar ändå att förbudet antagligen ligger kvar i mångas medvetande.

En av frågorna i enkäten handlar om Svenska kyrkan följer upp skäl till utträden på ett adekvat sätt. 23 av 53 svarande (43 procent) svarar ja medan 30 kyrkoherdar (57 procent) svarar nej.

”Jag tycker att det är en avvägning mellan respekt för människors beslut och vårt intresse att få veta skälet”, skriver en kyrkoherde.

”Att bara svara ja eller nej på den frågan är svårt. Det blir ja för jag tror det är viktigt att människor inte känner ett obehag kring att församlingen är ifrågasättande”, skriver en annan.

Personuppgiftslagen

I enkäten fick kyrkoherdarna också svara på en fråga om hur de anser att Svenska kyrkan kan förbättra uppföljningsarbetet. En majoritet har kryssat för att det borde finnas ett fält på utträdesblanketten där det går att motivera sitt utträde.

Men i dagsläget finns det inte något som talar för att detta kommer att ske.

– En sådan fråga på en formell blankett har bedömts kunna missförstås som ett krav. Dessutom är den undertecknade blanketten en handling som behöver sparas. Om det fanns möjlighet att ange motiv på blanketten skulle det där kunna inkomma svar som inte får sparas av integritetsskäl, det vill säga av skäl kopplade till Personuppgiftslagen, säger Erika Brundin.

 

Röster från före detta medlemmar i Svenska kyrkan:

"Det är för dyrt att vara medlem och då det inte krävs medlemskort för att gå på gudstjänst etc försvinner poängen."

"Jag tycker kyrkan i grund gör ett bra arbete för ensamma och utsatta, men jag vill i högre utsträckning välja själv vilka hjälporganisationer att stötta."

"Det som framkommit om ledande medarbetares likgiltighet om användande av medlemmars medel genom vidlyftig representation och slöseri vid resor."

"Jag uppskattar mkt av jobbet kyrkan gör på den lokala nivån. Dock tycker jag att kyrkan har blivit en för politisk organisation vilket jag ej uppskattar."

Fakta: Utträden

För drygt tio år sedan genomförde Svenska kyrkan en större undersökning som visade att utträden var en lång process kopplat till avtagande kyrkolojalitet.

Själva utträdet kan däremot utlösas av framförallt insikt om kostnaden att vara medlem (deklaration) eller särskilda händelser.

2016 publicerade Svenska kyrkan dokumentet ”Nyckeln till Svenska kyrkan” där ett kapitel specifikt handlade om utträdesmönster.

Nu i vår gör analysenheten en fördjupad undersökning av orsaker till in- och utträden under 2016. Den kommer att presenteras i maj/juni.