15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Värna sunda religiösa friskolor

Kritiken mot folkpartiets krav på ökad tydlighet och öppenhet för konfessionella friskolor är djupt orättvis. Men förslaget om tillfälligt stopp för nya tillstånd behöver analyseras vidare.

I ett fritt och demokratiskt land ska möjligheter finnas för barn och föräldrar att välja skolform.Folkpartiet har varit och är alltjämt en ivrig förespråkare för friskolor. Goda friskolor är ett komplement och har genom en sund konkurrens höjd kvalitet också vid många kommunala skolor, vilket kommit många barn till del.Den senaste tidens debatt kring religiösa friskolor grundar sig delvis på misstanken att ett litet antal av konfessionella skolor inte följt läroplanen vad gäller värderingar och allsidighet, dels på ett pågående samtal om elevers rätt att  under skoltiden möta många olika uppfattningar.Att folkpartiet anklagats för både främlingsfientlighet och intolerans av ledande politiker är djupt orättvist. Det folkpartiet krävt är tydliga regler för tillstånd och total öppenhet.Det finns dock en risk att goda konfessionella skolor som står i startgroparna förhindras på grund av förslaget om ett tillfälligt stopp tills regelverket setts över. Detta är givetvis allvarligt och konsekvenserna bör analyseras innan ett stoppbeslut tas, vilket vi lovar att medverka till.Att alla skolor, kommunala såväl som fristående, ska vara föremål för en ordentlig kontroll råder ingen tvekan om. Skollagens utgångspunkt ger barnet rättigheter att få en allsidig undervisning.Det är en viktig utgångspunkt då det är en grundläggande förutsättning för att barnen ska få förståelse och respekt för andras trosuppfattningar.I den allra största merparten av konfessionella skolor fungerar detta alldeles utmärkt. Religion utgör en viktig del i många människors liv.Det ska vi visa respekt för och har stöd i internationella konventioner för detta handlande.En stor mängd av våra folkhögskolor har olika kristna organisationer som huvudmän.De är också exempel på goda friskolor som haft och har stor betydelse för många ungdomar och äldre i vårt land och bör uppmärksammas.Sunda, konfessionella skolor, har inget att frukta. Med folkpartiets krav på öppenhet och tydliga regler ges de ju tvärtom större legitimitet att fortsätta.Vi slår vakt om de goda friskolorna och vill försvara dem både mot ateismens intolerans och mot den religiösa fanatism som ser fiender i alla andra trosuppfattningar.Låt oss därför slå vakt om de sunda konfessionella skolorna, men tillåt oss också se kritiskt på de skolor som inte klarat av att ge våra barn, allas vår framtid, en värdegrund som bär upp vårt samhälle med demokrati, mångfald och respekt för varandras åsikter och trosuppfattningar.Det vinner alla på – inte minst de barn och föräldrar som valt en friskola.
Fler artiklar från Debatt