17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kräv religionsfrihet också i muslimska stater

Det är inte lätt att
veta vad Hans Wallmark egentligen vill med sin artikel den 21 december om att troende från olika religioner kan förenas i några frågor. Att moderaterna tillsätter arbetsgrupper som ska ”fundera kring integrationsfrågor, utanförskap och integration” är i sig enbart ett konstaterande. Inte heller har Wallmarks egna besök i olika religioners tempel något större nyhetsvärde, fast det är förstås bra att riksdagsledamöter rör sig ute i verkligheten. Så vilket är syftet med artikeln i Dagen?
Möjligen vill Wallmark med artikeln bara instämma i religionsdialogen i vårt land som faktiskt - på initiativ från Svenska kyrkan - sedan länge är ett faktum. En dialog som ibland tenderar att övergå i monolog från muslimskt håll, därför att kyrkan alltför mycket hukar i buskarna och tycks skämmas för att med frimodighet, tydlighet och skärpa betona det kristna budskapet.
Det innebär att kyrkan
- liksom statsmakterna, där riksdagsmannen och kyrkostyrelseledamoten Wallmark har en dubbelroll - måste med kraft vända sig emot exempelvis förtrycket i muslimska stater och förföljelserna av kristna där. Det innebär vidare att kyrkan och staten måste tala klarspråk om den så kallade hederskultur som råder i en del muslimska kretsar också i vårt land och om kvinnans underordnade roll i familjerna, som naturligtvis går stick i stäv med vår likhet inför lagen och jämställdhetspolitik.
Vidare innebär det
att kyrkan, staten och Wallmark måste våga ta bladet ifrån munnen och ge entydigt besked till de svenska imamer, som förespråkar särlagstiftning för muslimer i vårt land eller när det från deras sida framförs dubbla budskap: ett i moskéerna och ett annat utanför.
Men det innebär också att Hans Wallmark i exempelvis kyrkostyrelsen och i artikelform (förslagsvis Dagen) tydligt och klart kräver att muslimerna i Sverige offentligt tar avstånd ifrån alla terrordåd i världen som begås i islams namn och att kyrkostyrelsen ställer upp bakom kravet.
Ty en religionsdialog kan i längden inte bli konstruktiv och meningsfull, om inte muslimerna entydigt och reservationslöst tar avstånd ifrån terror, våld och så kallat hedersvåld.
Svenska kyrkan ska på alla sätt befrämja religionssamtal, öppenhet och samarbete men måste hålla demokratins, sanningens och rättens fana högt. Och kyrkan får aldrig skämmas för sitt kristna budskap - får ej vara rädd för att tala om skillnaderna. Svenska kyrkan och staten får under inga omständigheter sticka under stol med att demokrati, religionsfrihet, likhet inför lagen och mellan könen saknas i nästan alla muslimska stater.
Nu frågar jag
kyrkostyrelse- och riksdagsledamoten Hans Wallmark om han är beredd att i sina fora aktivt och tydligt ställa upp bakom nämnda krav i religionsdialogen? Vi är många i och utanför kyrkorna som med glädje skulle välkomna följande korta svar:
- Javisst, jag instämmer helt i kraven och lovar att de skall vara ledstjärnor för mig i arbetet hädanefter!
Fler artiklar från Debatt