Anna Karin Hammar: Kärnvapen kränker Skaparen

Sveriges regering gör bäst i att markera ett definitivt avståndstagande från alla kärnvapendogmer och kärnvapendoktriner, skriver Anna Karin Hammar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Föreningen Svenska präster och pastorer mot kärnvapen har lämnat ett remissvar på regeringens utredning om ratificering av FN-konventionen om kärnvapenförbud. Vi är ett nätverk som är en direkt fortsättning på föreningen Präster mot kärnvapen som bildades under 1980-talets fredsrörelse, då olika yrkesgrupper trädde fram med sitt specifika bidrag till fredsarbetet. Den mest kända yrkesgruppen är kanske Svenska läkare mot kärnvapen som under alla år på medicinska och humanitära grunder drivit på ett förbud mot kärnvapen. Under senare år har Svenska präster och pastorer mot kärnvapen drivit frågan om ett totalt förbud mot kärnvapen. Under påsken lämnade vi in vårt remissvar till Utrikesdepartementet med ett tydligt krav på att Sverige bör ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Skälen för ratificering delar vi med stora delar av fredsrörelsen i Sverige.

Mänskligheten står inför två existentiella hot: kärnvapenkrig och klimatförändring. Medan den senare är en process, som kräver snabba åtgärder för att inte bli oåterkallelig, är risken för en snabb utlösning av det förra hotet ständigt närvarande så länge som det finns kärnvapen. Därför är det förbud mot kärnvapen, som 122 stater, däribland Sverige, röstade igenom i FN:s generalförsamling 2017, mycket löftesrikt. När 50 stater ratificerat konventionen blir den gällande. Det är enligt vår uppfattning det starkaste argumentet för en snabb svensk ratificering. En sådan kan påverka även andra staters ställningstaganden, en möjlighet vars betydelse inte bör underskattas.

De fem etablerade kärnvapenstaterna (de så kallade P5) – USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina – har trots ett uttryckligt löfte i ickespridningsavtalet, NPT, inte avvecklat eller ens inlett förhandlingar om att avveckla kärnvapnen. Enligt regeringens utredare innebär kärnvapenförbudet att de fem kärnvapenstaterna "stigmatiseras”. I vår remiss instämmer vi i denna analys och välkomnar denna stigmatisering. Kärnvapenmakterna har gemensamt gjort sig förtjänta av stark kritik för sitt löftesbrott. Det talar för att konventionen snarast bör ratificeras även av Sverige.

I utredningen betonas att genom konventionen om kärnvapenförbud etableras och bekräftas en ny internationell norm, nämligen ett absolut nej till kärnvapen. Detta ligger nära den hållning som är vår specifika argumentation som präster och pastorer mot kärnvapen.

Innehav av kärnvapen är enligt vår uppfattning ett brott mot mänskligheten och mot Skaparen som skänker oss livet fritt, av nåd, gratis. Innehav av kärnvapen utgör ett olaga hot mot mänskligheten och mot hela skapelsen.

Det finns ingen proportionalitet när det kommer till kärnvapen. Allt åstadkommer en förödelse som inte kan försvaras på något sätt. Skadan blir i alla tänkbara fall större än den eventuella nyttan. Alltså är det enda rimliga att förbjuda kärnvapen och att Sverige undertecknar och ratificera ett sådant förbud.

Vid kärnvapen står människan vid sin etiska gräns och bör därför göra allt som står i hennes makt att förbjuda innehav av dessa vapen och att bereda väg för en process med deras oskadliggörande. Vi som tillhör nätverket Svenska präster och pastorer mot kärnvapen tillhör en del av den globala fredsrörelse som strävar efter hållbarhet i ekonomiska och sociala strukturer. Vi strävar även efter återhållsamhet i vapenindustrin och efter främjande av politiska initiativ som bygger ömsesidig tillit och respekt för varandras rätt till liv och en hållbar livsstil.

Sverige gör rätt i att arbeta för ett globalt kärnvapenförbud och att samtidigt bygga tillit och gemensam respekt för folkrätten i vår omvärld. Detta är inte en tid då respekt för livets gränser kommer i första rummet i vår globala värld. Ett litet land som Sverige har då all anledning att inte dras in i den destruktiva spiral som bygger på att allt större hot byggs upp emot varandra. Dogmen om ömsesidigt försäkrad förstörelse av varandra är ingen trygghet utan innehåller den destruktion som vi vill befria oss från och säga ett klart och tydligt nej till.

Sveriges regering gör bäst i att markera ett definitivt avståndstagande från alla kärnvapendogmer och kärnvapendoktriner. Sverige bör liksom Finland fatta beslut om ett förbud mot kärnvapen på svensk mark i tillägg till att underteckna och ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Anna Karin Hammar, koordinator för Svenska präster och pastorer mot kärnvapen

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.