Åsa Kristensson: Så skapas en osund församlingskultur

Den tragiska historien i Knutby kan bli en hjälp för församlingar att lättare uppfatta signaler som kan leda församlingskulturen i fel riktning, skriver Åsa Kristensson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Församlingskultur är vad jag studerar och i och med att händelserna i Filadelfia Knutby åter är aktuella vill jag uppmärksamma vikten av att bli medveten om den kultur som formas i olika sammanhang.

Kultur består av dolda och synliga värderingar och normer som bygger på trosuppfattningar och grundläggande antaganden. Kulturen blir synlig genom beteenden, attityder, handlingar, språk, symboler och genom vad som ges uppmärksamhet. Kulturen känns av i atmosfären. En kort definition av kulturen är ”det sätt vi gör saker på här hos oss”. Kultur finns i alla sammanhang där människor möts. Ledare formar och påverkar kulturen mer än andra, vare sig de är medvetna om det eller inte, och är ansvariga för den kultur som utvecklas i de sammanhang där de är ledare.

Det som uppdagats i Filadelfia Knutby visar att ledarna utvecklat en extremt destruktiv kultur som formats under tid av vanliga människor som från början bar på en längtan att tjäna Gud. Efter att ha lyssnat på berättelser från Knutby i Sektpodden har jag uppfattat att det började med mekanismer som förekommer i många olika grupper och sammanhang. Ledargruppen i Knutby Filadelfia slöt sig samman med dem som tyckte likadant och de slöt upp kring en stark och karismatisk person. Man slutade lyssna på de människor som hade en avvikande uppfattning och lyssnade inte på sin egen magkänsla. De litade på att gruppen hade rätt, även om de själva egentligen hade en annan känsla och uppfattning. Ledarna såg de personer som försökte påkalla uppmärksamhet om att något var fel som fiender och gjorde allt för att stöta bort och tysta dem.

Man styrde församlingen med rädsla och kontroll och rädslan gjorde att tysthetskulturen bredde ut sig. I Sektpodden den 19/12 sa Rigmor Robert att när makten korrumperar ledare som får för mycket makt och inflytande omges av andra ledare som inte säger ifrån. Det har lett till att ledarskapet i församlingen utvecklat och format en så osund kultur att de själva blev fångade i den.

Alla människor kan hamna i en osund kultur eller själv vara med och forma en osund kultur utan att man är medveten om det. Detta eftersom människor är bristfälliga och har behov av att bli mottagna och accepterade.

När man kliver över sunda gränser öppnar man för att normalisera det osunda i beteende, attityder och agerande. Om ingen säger stopp eller ifrågasätter och ingen sund prövning sker mot Guds ord kan det glida iväg väldigt långt utan att de som befinner sig i det som blivit osunt inser det. Det är bekymmersamt när det sker och ännu mer bekymmersamt att det skett i ett församlingssammanhang. Även om kulturen i Filadelfia Knutby varit extremt destruktiv tänker jag att det är viktigt att ta vara på lärdomarna. Den tragiska historien i Knutby kan bli en hjälp för ledare och medlemmar i församlingar att lättare uppfatta signaler som kan leda kulturen i fel riktning. Den kan också hjälpa till att inse vikten av att forma en sund församlingskultur. I en hälsosam församlingskultur finns det trygga ledare som är öppna för olika tankar och åsikter även om de är obekväma, och man ger utrymme åt människor att bli lyssnade på och tagna på allvar även när uppfattningarna går isär.

Jag tror att alla som fungerar som ledare behöver reflektera över och utvärdera den församlingskultur man formar och tillåter så att den blir mer lik den kultur som enligt Nya testamentet ska prägla de troendes gemenskap. Ställ frågor om vilka signaler som sänds ut genom församlingskulturen. Vad lyfts fram som viktigt? Hur beter man sig mot varandra? Vilka attityder är synliga? Hur stämmer kulturen i gemenskapen överens med det man uppfattar som sunt och rätt. Är atmosfären öppen? Är ledarna inlyssnande mot olika människor och perspektiv, eller får bara vissa röster komma till tals? Finns det utrymme för mångfald? Hur stämmer beteendet, attityder och handlingsmönster överens med Guds ord? Vad är nya människors upplevelse av gemenskapen?

Man behöver reflektera och samtala om församlingskulturen i dialog med Guds ord och fråga sig: Blir Jesus ärad genom den kultur församlingen lever ut? Uppfattar människor Jesus kärlek och barmhärtighet genom ledarnas och församlingens agerande?

Kevin Gerald skriver i boken ”By design or default” att kulturen är förpackningen och presentationen av evangeliet som en församling förmedlar, vilket innebär att människor kommer döma församlingens och evangeliets innehåll utifrån vad de observerar på sitt första besök i församlingens gemenskap. Enligt forskarna är det kulturen som avgör om budskapet kan landa och nå ut. Om man har en kultur som inte överensstämmer med budskapet ”äts budskapet upp”. Man skulle alltså kunna dra slutsatsen att det är endast i den mån man lyckas forma och leva ut en församlingskultur som stämmer överens med Guds ord som man kommer nå ut med evangeliet.

Åsa Kristensson, mastersstudent med inriktning på församlingskultur vid Ansgar teologiska högskola i Kristiansand

Läs de senaste artiklarna om Knutbysekten

Alla tidigare artiklar

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner