Bibeln ogiltigförklarar inte spädbarnsdopet

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt I Dagen 15 juli redogjorde jag för varför den klassiska baptistiska dopordningen (enligt vilken ett giltigt dop fordrar en tidsmässigt föregående tro), i kraft av vilken spädbarnsdopets giltighet kan underkännas, inte kan utläsas ur varken missionsbefallningarna i Matt 28:19-20 och Mark 16:16 eller ur dopuppmaningen i Apg 2:38.I sitt senaste inlägg medger Samuel Svensson (Dagen 2 augusti), med hänsyn till missionsbefallningarna att: ”visst, explicit upprepas inte kravet på föregående omvändelse och tro”.Detta är mycket glädjande att höra – inte minst med tanke på att en stor del av den svenska baptismens argumentation, alltifrån pionjären Anders Wibergs bok Hvilka bör döpas? (1852) och framåt, har byggt på just denna idé att en explicit baptistisk dopordning kan utläsas ur missionsbefallningarna. Men att baptisterna haft fel i detta, är alltså Svensson överens med mig om.       Dock söker Svensson försvara idén att en baptistisk dopordning kan stödjas genom att anföra att ”denna ordning redan angetts såsom dopets rekvisita i respektive boks inledning”, och som belägg citerar han Mark 1:5 (”de bekände sina synder och döptes”) och Matt 3:8 (”Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen”).En granskning visar dock att Svensson läser in mer i dessa passager än vad som finns där. Utifrån det faktum att de som döptes av Johannes i Mark 1 bekände sina synder, kan man knappast härleda logiskt att den som innan dopet inte bekänner sin synd därmed skulle ha ett ogiltigt dop! Och utifrån det faktum att Johannes manade de obotfärdiga i Matt 3 att ”bära omvändelsens frukt”, kan man knappast härleda logiskt att den som innan sitt dop inte kunde uppvisa omvändelsefrukter därmed skulle ha ett ogiltigt dop!Utöver detta bör emellertid också påpekas att Johannesdopet inte är identiskt med det av Kristus instiftade kristna dopet, vilket framgår tydligt av Apg19:3-4 (som alltså inte utgör ett exempel på ett omdop, vilket Svensson menar). Utöver missionsbefallningarna anför Svensson emellertid också Apg 2:38 till stöd för baptismen. Där möter uppmaningen: ”omvänd er och låt er alla döpas”. Utifrån denna vers härleder Svensson det baptistiska ”kravet på omvändelse och tro före dopet”.Men var hittar Svensson ordet ”före” i Apg 2:38? Detta ord finns varken i översättningarna eller i grundtexten. Det enda som passagen säkert utsäger är att omvändelse, tro och dop är vägen till frälsning, men i vilken ordning ett dop kan ske utsägs inte. När Svensson således kräver att omvändelse och tro måste komma ”före” dopet, på så sätt att alla spädbarnsdop är ogiltiga, så går han genom detta krav utöver bibelordet.När man läser vidare i dopuppmaningen i Apg 2, kan man dessutom se (i v 39) att ”barn” uttryckligen är ämnade att få del av den Andens gåva som följde på vattendopet: ”er gäller löftet och era barn” (grundtextens ord för ”barn” är här grekiskans ”teknois”, som även innefattade spädbarn). Somliga söker bortförklara detta löfte till barnen genom att säga att ordet ”barn” här åsyftar åhörarnas ”ättlingar” snarare än deras barn. Men denna bortförklaring håller ju inte, för en persons barn räknas också till dennes ättlingar. En närläsning av Apg 2 visar därför knappast att dopet är given endast till vuxna, utan tvärtom att dopets gåva är given också till barnen.
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.