Fel påståenden om ”tredje kön”

Dessutom är nuvarande lagstiftning i praktiken redan satt ur spel.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Tuve Skånberg, och ytterligare fyra undertecknare, påstår (Dagen 4 april) att regeringen vill införa ett tredje kön, vilket inte är sant. Regeringen kommer att lägga en proposition, där man tar bort det nuvarande kravet på att den som vill ändra könstillhörighet, det juridiska könet, först måste genomgå sterilisering. Även efter ändring av lagtexten kommer det enbart att finnas två olika juridiska kön, man och kvinna.

Artikelförfattarna hänvisar också till den ändring, som samtidigt görs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 25 kap. 12 § och 26 kap. 9 §, där de båda orden kvinna och henne ersätts med det könsneutrala ordet denne. Att påstå att det innebär införande av ett nytt kön, är alltså helt fel. I könstillhörighetslagen finns enbart man och kvinna som könstillhörighet.

Föga förvånande är det att artikelförfattarna hänvisar till den utredning som avslutades 2007, där utredaren ville införa en skärpning av lagstiftningen, som innebar att sterilisering inte skulle räcka för att få ändra könstillhörighet. Det nya kravet skulle vara kastrering, vilket kritiserades kraftigt av de flesta remissinstanserna. En senare utredning, som inte nämns i artikeln, föreslog att steriliseringskravet skulle plockas bort från lagstiftningen.

Artikelförfattarna är insatt i vad det är för skillnad på att genomgå en könsreglerande operation, och att byta könstillhörighet. Likaväl argumenterar de mot ändring av lagen, genom att ta upp de problem som påstås skulle uppstå efter den könsreglerande operationen.

Vid den könsreglerande operationen tar man samtidigt bort könskörtlarna, vilket innebär att den transsexuella blir kastrerad. Könstillhörighetslagen handlar alltså inte om det operativa ingreppet, utan om vilket juridiskt kön man har, det kön som till exempel framgår av passet.

Att ha ett kön i sitt pass, som inte motsvarar den enskildas könsidentitet, är i sig väldigt påfrestande för den enskilda personen och kan även medföra stora praktiska problem. För en transman som genomgår hormonbehandling är det vanligt att han får exempelvis skäggväxt. Eftersom det i passet står ”female”, och där står en skäggig man, kan det få till konsekvens att passpolisen tror att passet är falskt.

Om en person begär ändring av sin könstillhörighet berövar nuvarande lagstiftning den personen möjligheten att få egna biologiska barn, under den långa tid det tar innan man får tillstånd att bli opererad. Visserligen är det ingen mänsklig rättighet att få barn, men det är en mänsklig rättighet att inte bli tvungen att avstå barn.

Det finns transsexuella som skaffat barn, innan de genomgått den könsreglerande operationen. Det finns inget som helst som skulle tyda på att deras barn skulle må sämre än andra barn på grund av det. Ju yngre barnen är, desto mer naturligt är det för dem att växa upp med en transsexuell förälder. Att vänta tills de kommit upp i tonåren medför ofta att barnen får svårt att hantera situationen.

Dessutom är nuvarande lagstiftning i praktiken redan satt ur spel. Kammarrätten i Stockholm har i ett pressmeddelande den 19 december 2012, meddelat att den i en dom funnit att steriliseringskravet strider mot 2 kap. 6 § regeringsformen (grundlagen) och artiklarna 8 och 14 i Europakonventionen.

Maria Hansson Nielsen (KD)

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.