KD vill förebygga aborterna

I Sverige har vi för höga aborttal. Det är olyckligt och vi kristdemokrater vill se en annan utveckling. Det skriver parti­företrädaren Anders Andersson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ingegärd Malmberg Bohlin ställer (Dagen 23/1) ett antal frågor kring Kristdemokraternas syn på abort som jag gärna vill besvara så klart och tydligt jag förmår.

Till att börja med vill jag understryka att det varken är oseriöst eller märkligt att vilja föra ett etiskt samtal om abort. Frågan förtjänar detta. Samtidigt är det svårt. Alla vill inte ha en nyanserad och respektfull ton i debatten. Det finns de som ger sig in i abortdebatten på ett oseriöst sätt. I en hätsk och polariserad debatt försvinner viktiga nyanser och tonen kan uppfattas sårande.

Kristdemokraterna har jobbat mycket och länge med abortfrågan. Vi ger den stort utrymme i vårt medicinsk-etiska program. Vi försvarar rätten till legala och säkra aborter. Kvinnan, ingen annan, ska fatta det avgörande beslutet om abort under graviditetens första del. Det offentligas ansvar är att stödja oavsett beslut.

Vår grundsyn är att det handlar om två skyddsvärda individer. Vi har ett ansvar att värna livet. Därför vill vi förebygga aborter. Men precis som skribenten själv påpekar är förbud fel väg att gå. Även om vi önskar att abort inte skulle behöva förekomma så gör det det – i hela världen, i alla länder – vare sig det är lagligt eller förbjudet. Uppemot 50 000 kvinnor dör varje år till följd av osäkra aborter.

Vårt försvar av abort­rätten är inte att blunda för att en abortsituation rymmer ett etiskt dilemma. Vad det handlar om är att ta ställning för att legala och säkra aborter är bättre än illegala och osäkra.

I dag gäller att en kvinna själv kan besluta om abort upp till 18:e graviditetsveckan. Frågan om veckogränser är viktig, någonstans måste gränsen dras. Men 80 procent av alla aborter utförs innan graviditetsvecka 8 och 93 procent innan graviditetsvecka 12. Att sänka vecko­gränsen kommer därför att ha mycket liten effekt, om någon alls, på det totala antalet aborter. Det finns till och med en risk med att man stressar fram beslut om abort om man sänker veckogränsen.

Efter 18:e havandeskapsveckan så får abort utföras bara om synnerliga skäl föreligger, vilket beslutas av Socialstyrelsens rättsliga råd. Abort får aldrig beviljas om fostret kan antas vara livsdugligt utanför livmodern. Övre veckogräns är inte reglerad i lag, utan beslutas av Socialstyrelsen. Detta är en ordning som säkerställer att gränsen då barn kan räddas inte tangerar gränsen för abort.

I Sverige har vi för höga aborttal. Det är olyckligt och Kristdemokraterna vill se en annan utveckling. Vi vill verka för ett samhälle som erbjuder bästa möjliga stöd så att inte praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter utgör hinder för att fullfölja graviditeten. En stödjande familjepolitik är centralt. Kristdemokraterna har drivit igenom en höjning av grundnivån i föräldraförsäkringen och en höjning av bostadsbidraget för barnfamiljer. Det stärker ekonomin för ekonomiskt utsatta, ofta unga, föräldrar.

Vi vill också minska antalet oönskade graviditeter. Det handlar om tillgång till preventivmedel, sex- och samlevnadsundervisning i skolan, tillgängliga ungdomsmottagningar men också att verka för att minska riskfylld alkoholkonsumtion genom en restriktiv alkoholpolitik.

Kristdemokraterna har medverkat till minskade skillnader i priser på preventivmedel mellan landsting och vi har stärkt tillgången till ungdomsmottagningar, inte minst genom vårt beslut att etablera en ungdomsmottagning på nätet. Vi har också stärkt elevhälsan på våra skolor både med resurstillskott och skärpta krav på beteendevetenskaplig kompetens.

Att arbeta förebyggande ger inte alltid de stora rubrikerna. Vi är mer intresserade av resultat. I det perspektivet är det glädjande att antalet tonårs­aborter har minskat de senaste åren.

Anders Andersson

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Leif R Jansson / TT