KDU: Vi har agerat inom våra ramar

Vår bedömning är att vi genom antagandet av ett nytt manifest agerat klart inom ramen av vår stadga. Men vi borde ha förankrat det migrationspolitiska programmet. Det skriver KDU:s styrelse i replik till KDU Stockholm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I juli presenterade KDU ett nytt migrationspolitiskt manifest. Denna lansering kritiseras av företrädare från KDU Stockholm (Dagen 24 augusti). Artikelförfattarna menar att lanseringen både är problematisk utifrån stadgeperspektiv och med anledning av manifestets sakpolitiska innehåll.

Migrationspolitiken har seglat upp som det politikområde som väljarna rankar som det överlägset viktigaste i valet av parti. KDU har sedan en längre tid gjort sig kända för att ligga i framkant i debatten just inom detta område och som få andra ungdomsförbund har vi påverkat utformningen av den faktiska politiken. Det inflytandet och den positionen är vi måna om att behålla.

Under det senaste året har utvecklingen i omvärlden gjort att många politiska aktörer förnyat­ eller förändrat sin migrationspolitik. Efter omvärldsutvecklingen och den förändrade politiska spelplanen som skett under verksamhetsåret kan vi konstatera att verkligheten är en helt annan än när KDU senast hade riksmöte våren 2015. Av alla de aktörer som under året förändrat ståndpunkter, kan kanske KDU trots allt räknas till de som förflyttat sig minst.

Vi har gjort bedömningen att det finns ett behov av att förbundet har en sammanhållen och uppdaterad migrationspolitik. Det senaste handlingsprogrammet antogs 2009. Vi konstaterade att mycket av förslagen i programmet utdaterats och att vi redan under föregående verksamhetsår antagit nya ståndpunkter som tydligt kommunicerats externt. Vi uppfattade ett stort behov från medlemmarna att ges tillgång till ett sammanhållet dokument på området.

Med enbart det gamla handlingsprogrammet tillgängligt var det otydligt vad som egentligen var förbundets linje i många frågor. En otydlighet som också speglas i KDU Stockholms synpunkter på manifestet.

Vår ambition är att KDU ska fortsätta vara en stark röst i debatten och visa handlingskraft även i svåra frågor. Styrelsen är givetvis alltid skyldig att agera utifrån KDU:s stadga och se till att vi bibehåller förbundets förtroende. Stadgan anger tydligt att riksmötet är vårt högsta beslutande organ. Hur förbundet genom dess ledning agerar mellan riksmötena kan aldrig undergräva dess inflytande.

Vad stadgan lika tydligt anger är att det mellan riksmöten är förbundsstyrelsen som är högsta beslutsorganet. Både styrelsen och dess arbetsutskott har rätt att fatta beslut av politisk karaktär mellan riksmöten. Enligt stadgan är det också förbundsstyrelsens tolkning som äger företräde före andra tolkningar. Vår bedömning är att vi genom antagandet av ett nytt manifest agerat klart inom ramen av vår stadga. Det är också i enlighet med praxis i förbundet där det ofta förekommit att manifest, rapporter och handlingsprogram antas av enbart förbundsstyrelsen.

KDU har, tvärtemot vad som påstås av KDU Stockholm, aldrig kallat till extra riksmöte med motivet att behandla ett manifest. Exempel på manifest som enbart antagits av förbundsstyrelsen är vårt jämställdhetspolitiska manifest och försvarspolitiska manifest. De antogs dessutom utan liknande behov på snabbt agerande mot bakgrund av förändringar i omvärlden.

Med facit i hand är det dock uppenbart att förbundsledningen borde ha gjort ett förankringsarbete i framtagandet av det nya migrationspolitiska programmet. Migrationspolitiken är ett område som engagerar många medlemmar och förbundets tydliga profil är anledningen till att många valt att gå med i just vårt förbund. Det hade varit värdefullt att inkludera fler i arbetet och få mer input i hur vi ska förhålla oss till flera av de nya förslagen.

Migrationspolitiken är ett område som i sin natur ofta har kontroversiell karaktär och utifrån det är behovet än större med en bred förankring. Vi tar med oss dessa lärdomar i vårt arbete framöver. Manifestet är likväl antaget och utgör därmed förbundets rådande politik.

Gällande de sakpolitiska synpunkterna råder mellan oss dels olika ståndpunkter, men också missförstånd. KDU har med programmet inte tagit ställning mot rätten att söka asyl, vi förespråkar däremot ett nytt sätt att hantera asylansökningar. Övriga förslag menar vi antingen är i enlighet med vad som redan är KDU:s politik, eller vad som kan antas som nya ställningstaganden utifrån det utrymme styrelsen ges i stadgan.

Migrationspolitiken kommer fortsätta att engagera våra medlemmar. På de områden i manifestet där det råder oenighet i förbundet välkomnar vi motioner från medlemmarna och hoppas att många deltar i debatterna som väntar oss på riksmötet i oktober.

Sara Skyttedal­, förbundsordförande KDU

Christian Carlsson, 1:e vice förbundsordförande KDU

Hugo Fievet, 2:e vice förbundsordförande KDU

Martin Hallander, styrelseledamot KDU

Carl-Johan Schiller, styrelseledamot KDU

Felicia Sundmark, styrelseledamot KDU

Thomas Nordwall, styrelseledamot KDU

David Bruhn, styrelseledamot KDU

Emil Svensson von Schinkel, styrelseledamot KDU

Säg din mening

Håller du med debattörerna?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
- Körsång är en stor verksamhet i Sverige, en viktig verksamhet, sa Anders Tegnell på torsdagens presskonferens.
Foto: Nils Petter Nilsson/TT
Foto: Nils Petter Nilsson/TT
Bibeln i skolan
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo