Ny utbildning för nya tider

Genom sammanslagning av de teologiska utbildningarna kan vi säkra långsiktig stabilitet och utveckla för framtidens behov. Det skriver Niklas Holmefur och Ulrik Josefsson från ÖTH respektive ALT.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

För några veckor sedan berättade Dagen om planerna att helt föra samman utbildningarna inom Akademi för ledarskap och teologi (ALT) och Örebro teologiska högskola (ÖTH). Vi som leder dessa två utbildningar vill här ge vår syn på denna process.

Sedan i höstas har ett aktivt samtal förts om hur samfunden ska utveckla sina utbildningar inom teologi och ledarskap. En utredningsgrupp har tagit fram ett förslag som nu ligger på församlingarnas bord i de tre samfunden Pingst, Evangeliska frikyrkan och Svenska alliansmissionen. Vid dessa samfunds olika årsmöten i början av maj kommer förslaget att behandlas.

I korthet innebär förslaget att ALT och ÖTH går samman och att samfunden bildar en ideell förening med huvuduppgift att driva utbildning inom teologi och ledarskap. Föreningen föreslås heta Akademi för ledarskap och teologi och ska även ansvara för att driva och utveckla Örebro teologiska högskola

Det finns flera skäl till att vi vill gå denna väg.

Vi vill bygga stabilt

Vi har nu erfarenhet av gott samarbete under de fem år då ALT och ÖTH samverkat inom ett nätverk. Vi har under dessa år lärt känna varandra som organisationer och sett varandras styrkor och svagheter, och tror att vi kan göra arbetet både bättre och effektivare i den nya sammanslagna organisationen.

Det är en utmaning att bedriva högre utbildning, det kräver både stabilitet och långsiktighet.

Under många år har vi byggt upp kompetens och kapacitet. Det tar en generation att utveckla lärar- och forskarkompetens, biblioteksresurser och goda utbildningsstrukturer. Denna typ av värden måste förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. Här finns även fortsatt behov av att målmedvetet utveckla ny kompetens för framtiden.

Vi tror alltså att den nya sammanslagna organisationen ger oss bättre stabilitet och långsiktighet och att detta sätt att arbeta är bättre förvaltarskap genom synergierna i ett samägande.

Vi vill utveckla djärvt

Huvudskälet till att skapa en stabilare organisation är att bättre kunna möta framtidens utmaningar. Här vill vi utveckla de utbildningar vi redan genomför men också utveckla nya områden.

Under många år har vi arbetat med församlingsnära utbildning och genom detta utvecklat kompetens inom praktisk teologi. För en skola som utbildar för församlingsmiljön är det nödvändigt att både fördjupa kompetensen och utveckla metoderna när det gäller församlingsnära teologi.

Genom att samla kompetens och samordna utbildningarna siktar vi på att bli ledande inom församlingsnära teologi i Sverige. Vi tror att framtidens församlingsledare behöver vara passionerade och välgrundade praktiker. För detta vill vi få möjlighet att kraftsamla.

God teologi skapar en trygg identitet och motiverar till handling. I en tid då gamla sanningar omprövas och frikyrkan söker nyorientering behöver teologin ge riktning och stabilitet. Med grund i en missionsinriktad och bibelförankrad teologi vill vi forma utbildning som fördjupar den frikyrkliga identiteten och ger nya generationer av ledare mod, kompetens och redskap.

På så sätt vill vi betjäna församlingar inom de tänkta ägarsamfunden men även utgöra ett viktigt bidrag till andra kyrkor och ett samhälle i förändring.

Vi vill öka internationaliseringen­

Församlingarna har ett unikt kontaktnät med syskon och samarbetspartners runt om i världen. Till detta kommer att Sverige blivit allt mer mångkulturellt.

Teologisk förståelse blir en allt viktigare kompetens för att förstå världen. Utbildning inom mission och interkulturell kommunikation kommer att vara än viktigare för framtidens församling. Vi vill utveckla utbildning inom detta fält och dessutom förstärka våra internationella relationer och utbyten. Vi tror att vi har bättre förutsättningar att lyckas med detta när vi gör det tillsammans.

Vi vill fördjupa sociala insatserna­

De föreslagna ägarsamfunden har ända sedan de startade varit engagerade i olika typer av sociala insatser. Samhället förändras snabbt och församlingen efterfrågas allt oftare som social aktör. Detta är ett fält där vi har mycket erfarenhet men inte i samma takt utvecklat utbildning.

Här behövs både teologisk reflektion, samhällskompetens och träning i gott handlag. Detta tror vi är viktiga utvecklingsområden för den nya utbildningsorganisationen ALT.

Vi ser alltså positivt på planerna på en sammanslagning av nuvarande utbildningar och tror att vi på detta sätt både kan säkra långsiktig stabilitet och utveckla utbildning för framtidens behov.

Vi hoppas att fler ser dessa möjligheter och att församlingarna fattar beslut om att gå vidare med dessa planer.

Niklas Holmefur­, rektor Örebro teologiska högskola­ (ÖTH)

Ulrik Josefsson, utbildningsföreståndare Akademi för ledarskap och teologi (ALT)

Säg din mening

Håller du med debattörerna?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Dagen från Järvaveckan
Premium
Foto: Urban Thoms