Så utbildas församlingsledare

Akademi för Ledarskap och Teologi har valt öppenhet för olika tolkningar, men bara på den gemensamma grunden att Bibeln är Guds levande ord, skriver ALT:s föreståndare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Bibeln är Guds levande ord, Hans kärleksbrev till alla människor i alla tider. Den är därför allas bok. Det är också kyrkans och ledarskapets bok som korrigerar och ger riktning för lära, verksamhet och livet i församlingen. Det är därför helt rimligt att diskussioner kring Bibeln relaterar till utbildning av framtidens församlingsledare och pastorer. Frågor har rests om hur Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) ser på förhållandet mellan bibelsyn och pastoral träning och jag vill som ansvarig för utbildningen ge några infallsvinklar på detta.

1) Leva med Bibeln: En pastors- och ledarutbildning inom Pingst, Alliansmissionen och Evangeliska frikyrkan måste ta studiet av Bibeln på allvar. Därför tränar vi våra studenter att både läsa och analysera de bibliska texterna. Här är fokus på att förstå. Det handlar om historiska sammanhang, författarfrågor, förståelsen av olika texttyper, texternas förhållande till varandra och mycket annat. Detta är viktigt för varje läsare som vill ta Bibeln på allvar. Vi har velat göra detta analysarbete så noggrant som möjligt, med all tillgänglig kunskap som kan ge fördjupad förståelse av texterna. Det innebär att även de svåra frågorna kring denna komplicerade text måste få ställas. Detta kan uppfattas som kritisk läsning men syftet är att bättre förstå.

Som Josef Forsling visade i en viktig artikel i Dagen (17 januari) finns tydliga nyanser i synen på Bibeln även inom den grupp som betraktar Bibeln som Guds levande ord. ALT har därför valt öppenhet för olika tolkningar, men bara på den gemensamma grunden att Bibeln är Guds levande ord och den avgörande auktoriteten för församlingens lära och liv. I utbildningens styrdokument har samfunden, samfundsledningarna och de samverkande skolorna enats om formuleringen: ”God teologi ska ta vara på all sanning från olika källor men Bibeln är den avgörande auktoriteten för lära och liv i församlingen”.

Formuleringen pekar på ytterligare en viktig aspekt i arbetet med att förstå och tillämpa Bibeln. Nämligen att församlingen är den primära platsen för att forma teologi. Det teologiska arbetet får aldrig läggas på entreprenad till experter inom akademin. Hela församlingen är medskapare när god teologi formas. Det betyder inte att alla uppfattningar är lika goda. Här krävs båda andlig och intellektuell skärpa. Däremot ska inte goda, troende och andefyllda bibelforskare underkännas bara för att de är akademiker. Men det måste understrykas att församlingen är den primära platsen för att forma teologi.

2) Leva i och av Bibeln: Med Bibeln som Guds levande ord kan vi aldrig nöja oss med att studera och analysera. Varje kristen måste leva i och av Bibeln. Risken för bibelforskare och studenter är att Bibeln blir ett studieobjekt. Risken för predikanter är att Bibeln blir ett arbetsredskap. Om detta är Guds levande ord är det lika viktigt att närma sig Bibeln utifrån relationen till Gud.

Vi tror att Bibeln är inspirerad av Anden och att samme Ande talar till oss varje gång vi läser. I denna del av bibelarbetet handlar det mer om att lyssna och erfara. Den bibelläsare som inte närmar sig texten med fokus på att höra Gud tala och formas i relation till honom förlorar mycket. Att vara verklig läsare handlar inte bara om att lära sig eller förstå men också om att umgås med och lyssna till den Gud som andas på oss och talar till oss genom sitt ord.

 3) Leva för Bibeln: Bibeln är Guds levande ord men kyrkan är Hans språkrör. Bibelarbetet inkluderar därför uppgiften att föra Bibeln och dess budskap till folket. När vi bättre förstår och lyssnar till Bibeln ökar våra förutsättningar att förkunna dess ord. Förkunnelse är ett eget ämne men detta kan inte skiljas från arbetet med Bibeln.

Förkunnelse handlar om att i trohet mot Bibeln presentera budskapet begripligt för nya människor i nya tider och miljöer. John Stott har talat om detta som det dubbla lyssnandet. Förkunnaren måste lyssna till både Bibeln och samtiden på samma gång. Bibelarbetet kan inte isoleras från uppgiften att förkunna och förklara. Till detta kommer att förkunnelsen av Guds ord inte bara sker med ord. Gestaltning och förkroppsligande, att leva Bibeln, är inte bara ett uttryck utan del av själva arbetet med Bibeln. 

Tron på Bibeln som Guds levande ord måste alltså visa sig på flera sätt. När vi tränar ledare och tjänare i Guds rike vill vi inte förminska Bibeln till bara ett studieobjekt utan tillsammans utmanas att leva både med, i och för Bibeln.

Ulrik Josefsson, verksamhetsledare Pingst utbildning,
utbildningsföreståndare Akademi för ledarskap och teologi

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Natanael Johansson
TORPKONFERENSEN
Premium