Sveriges kristna råd: Asylskäl ska ges en rättssäker prövning

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

I en debattartikel i Dagen den 24 oktober skriver pastor Gert Lindh att Sveriges kristna råd, SKR, ”leker med Migrationsverket” vad gäller bemötandet av kristna konvertiter. Han beskriver det arbete som SKR gör för att bidra till att muslimer som söker asyl med hänvisning till att de konverterat till kristendomen riskerar förföljelse eller död om de återvänder till hemlandet.

I sak menar Gert Lindh att SKR ska argumentera för att asyl ska ges åt personer som lämnat muslimsk tro, i stället för att kontrollera den asylsökandes kunskap och upplevelse av den kristna tron.

I sakfrågan vill vi säga följande:

1) Att en persons kristna övertygelse granskas är inget märkligt i en situation där personen själv åberopat sin nya livsåskådning som grund för att söka asyl. Det är Migrationsverkets skyldighet att granska dessa påståenden för att ett beslut ska fattas på en objektiv grund. SKR:s kritik mot nuvarande praxis har varit byggd på exempel där myndighetens utredare visat dålig omdöme när frågor ställts i samtalet.

2) Att kräva att Migrationsverket ska avstå från att bedöma konvertitens nya övertygelse och enbart grunda sitt beslut på att en person har lämnat islam stärker inte rättssäkerheten i bedömningen av konvertitärenden. Med en sådan praxis riskerar en individuell bedömning att ersättas med en schablonartad syn på islams sharialagar. Inga krav ställs i så fall på den enskildes övertygelse och nya beteende.

3) Det är återvändandet som är det farliga. En fråga som då återstår blir hur den tidigare muslimen ska kunna göra sannolikt att den lämnat islam. Kan detta ske på ett trovärdigt sätt utan att personen övergår till någon annan religion? För i så fall återstår samma utmaning att genuiniteten måste prövas. Migrationsverkets praxis regleras av en dom i Migrationsöverdomstolen som i sin tur bygger på hur UNHCR:s rekommendationer om hur en konvertits skäl ska bedömas.

Sveriges kristna råd strävar efter att ha goda relationer med myndigheter och statliga institutioner, vilket även gäller Migrationsverket. Vi tror att detta är det bästa sättet att påverka praxis och värna människors värdighet och ett rättssäkert bemötande. Vi kommer att fortsätta, genom utbildning och opinionsbildning, att ge stöd till att asylprocessen för konvertiter ska överensstämma med en god rättslig praxis.

Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Lilla Erstagården