Utveckla lokala ledare!

Ett kollektivt ledarskap av personer som har vanliga arbeten kan i framtiden mycket väl leda församlingarna. I stället för en heltidsanställd pastor är det kanske en administratör som samordnar verksamheten som behövs, skriver Gunnar Johansson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Först ett stort tack till pastor Stefan Swärd, som på ett bra och positivt sätt tagit upp frågan huruvida en pastor måste vara heltidsanställd eller ej. 

Personligen har jag under senare år som heltidsanställd föreståndare, innan jag blev pensionär, också reflekterat över denna fråga och även vid några tillfällen lyft den i den församlingsledning jag då ingick. Nu menar jag inte, även om jag medvetet ställer det på sin spets, att det i alla situationer skulle gå att avveckla alla som är heltidsanställda i alla församlingar. Men faktum är att det ändå i många församlingar skulle kunna fungera på ett bra sätt enbart med de lokala ledare som också har ett vanligt arbete. Det finns så många duktiga ledare, kvinnor och män, som har utrustats av Gud och som skulle kunna få blomma ut med sina olika gåvor runt om i våra församlingar.

Utifrån Efesierbrevet 4:7-16 framgår det tydligt att Gud har bestämt att det skall vara ett kollektivt ledarskap i församlingen där det finns ett antal tjänstegåvor, bland annat apostlar, profeter, lärare, herdar och förkunnare, som tillsammans har fått uppdraget att uppmuntra, utrusta och utveckla alla medlemmar i församlingen att fungera i sin tjänst åt Gud.

Om detta kollektiv av icke anställda ledare helt ut skulle få fungera som Gud har bestämt skulle förmodligen många av de uppgifter som i dag ofta läggs på en anställd föreståndare, pastor eller pastorsteam i stället läggas på det lokala ledarskap som redan finns i församlingarna. Därför är frågan om man på ett bättre sätt skulle låta de lokala församlingsledare som redan finns i församlingarna få fungera i sin kallelse och tjänst eller om det alltid och i alla lägen behöver heltidsanställas en föreståndare eller pastor eller pastorsteam. Bevisligen har många mindre församlingar, då kanske mest utifrån en ekonomisk verklighet, inte kunnat heltidsanställa en föreståndare, utan har en föreståndare som, liksom de övriga ledarna i den lokala församlingen, också har ett vanligt arbete. Och vi har flera exempel på att detta fungerar mycket bra.

Tyvärr tror jag att det i flera församlingssammanhang till och med kan ha inneburet en hämmande utveckling när man har anställt en föreståndare eller pastor, istället för att låta de lokala ledare som redan finns i församlingen få tillfälle att utvecklas i sin kallelse och tjänst. Och ibland har vi som heltidsanställda pastorer och pastorsteam, utan att man kanske varit helt medveten om det, eller ens önskat det, tagit över de uppgifter och funktioner som normalt borde ha fördelats på det lokala kollektiva ledarskap av ledare med vanliga arbeten, som redan fanns och finns i församlingen.

I vissa församlingssammanhang borde man kanske i stället för att ha anställt en ny föreståndare eller pastor anställt en administratör (diakon enligt Apg 6:1-4) på heltid, som skulle ha hjälpt det lokala kollektiva ledarskapet med det pappersarbete och den samordning som krävs för att hålla ihop en församling med alla dess olika verksamheter. Medan det mer operativa arbetet att uppmuntra, utrusta och utveckla alla medlemmar i sin tjänst, skulle ha kunnat fördelas på dessa olika församlingsledare, som även har vanliga arbeten. 

Under mina år som föreståndare i Pingstförsamlingen i Sundsvall kunde jag konstatera att vi hade/har många duktiga lokala ledare (med vanliga arbeten) som var minst lika skickade som mig som heltidsanställd föreståndare att leda och utveckla församlingen. Jag är i dag helt övertygad om att även jag, tillsammans med dessa ledare med en lite annan arbetsfördelning, skulle ha kunnat ha haft ett vanligt arbete, istället för att ha varit heltidsanställd och avlönad av församlingen.

Därför tror jag inför framtiden att ett kollektivt ledarskap av apostlar, profeter, herdar, lärare och förkunnare, enligt Efesierbrevet 4:7-16, (bestående i första hand av dem som har vanliga arbeten) i högre utsträckning mycket väl kan komma att leda våra framtida församlingar, i stället för att i alla lägen anställa en föreståndare eller pastor, på heltid. Därför tror jag också att Pingst satsning på att uppmuntra, utrusta och utveckla lokala ledare i olika åldersgrupper är en satsning som är helt rätt i tiden.

Gunnar Johansson

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
EU-VALET 26 MAJ
Kultur
Foto: Henrik Montgomery/TT