Värna Bildas kristna identitet

Vi befarar att det planerade bildningsförbundet kommer ha en alltför svag och otydlig kristen identitet. Därför röstar vi nej till att Bilda och Sensus slås samman. Det skriver representanter för pingströrelsen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

De båda bildningsförbunden Bilda och Sensus planerar att gå samman och i slutet av maj kommer frågan att diskuteras och beslutas på Bildas förbundsstämma. Pingströrelsen har varit kritisk till dessa planer och kommer som medlems­organisation att rösta nej till förslaget. Vårt nej bygger på tre huvudargument: förhållandet mellan församlingsrörelse och studieförbund, risken för försvagad kristen identitet i studieförbundet samt att den nya enhetens egna storhet och interna organisation blir huvudfrågor.

Vi uppfattar att de senaste åren har inneburit ett närmande mellan Bilda och de lokala församlingarna. I dag är det många pingstförsamlingar som har goda och växande relationer med Bilda i till exempel ungdoms- ledar-, och smågruppsutveckling. Detta närmande bygger på en medveten satsning och kursändring från Bildas sida. Vi välkomnar denna utveckling och menar att Bildas arbete med bildning och kultur i frikyrkan behöver värnas och stärkas. Ett samgående med Sensus riskerar att skada denna utveckling. Vi tycker att Bilda i stället ska fortsätta på den inslagna vägen och förstärka band och samverkan med de församlingsrörelser som är basen i Bildas medlemsförbund.

Bilda är historiskt djupt förankrad i kristen tradition och har som organisation haft en kristen identitet. Vi tycker att detta är viktigt att värna, bevara och utveckla. I remiss­arbetet talas om att det nya bildningsförbundet ska vara starkt inom bland annat livsfrågor och religion. Däremot tycker vi att det redan i remissarbetet märks en förflackning av den kristna identiteten.

Vi befarar att det planerade bildningsförbundet kommer ha en alltför svag och otydlig kristen identitet och på denna punkt menar vi att Sensus inte blir en hjälp för Bilda. Vi tror inte att ett bildningsförbund i första hand ska driva egna frågor utan ska stödja medlemsorganisationernas folkbildande profil. Däremot tror vi att det är viktigt att den folkbildande kompetensen i studieförbundet delar församlingsrörelsernas kristna identitet.

Konsultrapporten som analyserar förutsättningarna för en sammanslagning av Bilda och Sensus pekar på ett avgör­ande vägval: antingen kan man som bildningsförbund bygga sin egen identitet och verksamhet eller kan man välja att stärka medlemsorganisationernas verksamhet och folkbildningsarbete. I det första fallet riskerar relationen till medlemsorganisationerna att försvagas samtidigt som den egna storleken blir desto viktigare. I det senare fallet blir en fördjupad relation till medlemsorganisationerna avgörande samtidigt som bildningsförbundets egen storlek är av mindre betydelse. Vår uppfattning är att det senare alternativet är det önskvärda. Vi ser betydande risker med att ett sammanslaget bildnings­förbund blir dels uppslukat av sin egen organisationsprocess, dels mindre benägen att samverka med medlemsorganisationerna.

Vi kan se fördelarna med att samla alla kristna kyrkor till ett studieförbund, vi kan också förstå den uppfattade vinsten med att bli en större aktör. Vi menar däremot att riskerna är större än fördelarna. Vi menar också att delar av de önskade för­delarna med en sammanslagning kan uppnås genom fördjupat samarbete på dessa specifika områden. Samman­taget tycker vi att det före­slagna samgåendet är fel väg. Vi kommer därför att rösta nej och vill i stället att Bildas arbete koncentreras på att utveckla verksamheten i linje med de senaste årens goda samverkan med församlingarna.

Ingrid Svanell, Verksamhetsansvarig Pingst Församling.Edward Sköllerfalk, Verksamhetsansvarig Pingst Ung.Ulrik Josefsson, Verksamhetsansvarig Pingst Utbildning.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Leif R Jansson / TT