Etikprofessor varnar för utvecklingen i Nederländerna

Professor Theo A Boer hoppade av från en av de kommittéer som övervakar dödshjälpsförfarandet i Nederländerna – nu varnar han för utvecklingen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Theo A Boer är professor i etik vid ett universitet i Groningen i Nederländerna. Under nio år var han medlem i en av de fem kommittéer som på statens uppdrag övervakar dödshjälpsförfarandet i Nederländerna.

Han säger att han trots en viss skepsis trodde att det bästa för landet vore en lagstiftning i ett läge där detta hade stöd bland befolkningen, om en sådan lag kunde efterföljas på ett vist och respektfullt sätt. Men i dag är han kritisk till utvecklingen. Han pekar bland annat på det faktum att siffrorna fortsätter att öka och att antalet självmord också ökar i landet varje år.

– För tio år sedan låg antalet eutanasifall klart under 2 000. Förra året var det hela 5 300 fall. Det är ingen tvekan om att siffran i år är över 5 000. Givet det faktum att dödligheten totalt sett är stabil, betyder detta att det i dag är ett av 25 dödsfall i Nederländerna som är konsekvensen av aktivt dödande där en läkare är inblandad, antingen genom eutanasi (ungefär 95 procent) eller genom assisterat självmord (5 procent), säger han.

Ses som första steget

– På grund av dessa siffror, och även av andra skäl, har jag inte längre den förtröstan jag en gång hade. ”Rätten till vår död”-förespråkare ser inte den holländska lagen som en respektfylld kompromiss, utan som ett första steg mot mer radikalt uttalade rättigheter.

Det har det skett ett paradigm-skifte under de senaste tio åren. Begreppet ”en värdig död” har kommit att bli synonymt med eutanasi eller assisterat självmord. Och för en stor del av holländare har eutanasi blivit det sätt att dö som är det enda acceptabla sättet att dö för cancerpatienter.

Organisationen NVVE, som arbetar för att skapa acceptans för dödshjälp, pekas ut som en av de krafter som driver på utvecklingen.

– NVVE visar inga tecken på att bli nöjda förrän ett dödspiller erbjuds till alla som önskar att dö, säger han.

Dödshjälp som en rättighet – inte undantag

Theo A Boer pekar också på det oroande i att allt fler patienter med psykiatriska diagnoser eller demens får dödshjälp. Han menar att lagen om dödshjälp troligen skapar sin egen dynamik, och att opinionen tenderar att se dödshjälp inte som ett undantag, utan som en rättighet. Själv vill han se en annan utveckling:

– Låt oss koncentrera oss på orsakerna till att människor vill ta sitt liv, på hopplöshet, ensamhet, och oförmåga att klara av dålig hälsa och den känsla av förlorad självständighet som ligger bakom stora delar av den efterfrågan som finns på dödshjälp, säger han.

– Staten bör ge omvårdnad och skydd i stället för att aktivt döda medborgare – det bör de inte ens göra om detta efterfrågas.

Läs fler artiklar om dödshjälp och vård i livets slut

Alla tidigare artiklar

Fakta: Opinionsbildande organisationer

Organisationer och partier som arbetar med frågan om eutanasi:

NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) har 166 000 medlemmar och 150 volontärer. Påtryckningsgrupp för dödshjälp i Nederländerna, som öppnat en mobil klinik i Haag dit man kan vända sig om husläkaren inte vill ge eutanasi. Kliniken har 44 mobila team som arbetar över hela landet.

NPV – en patientorganisation på kristen grund med mottot ”Omsorg om livet”. NPV startade för 30 år sedan och man har lokalavdelningar i hela landet. Organisationen arbetar bland annat med frågor som rör eutanasi, palliativ vård och abort.

D66 – ett liberalt demokratiskt parti. Självbestämmande och valfrihet är centrala frågor.

Christian Union (Kristna unionen) – ett konservativt kristet parti, som samlar både protestanter och katoliker.