28 september 2020

En tidning på kristen grundDokument

Läs hela Lewi Pethrus ledare om KDS från 1964

Den 24 januari 1964 skrev Dagens chefredaktör en ledare som anses särskilt viktig för tillkomsten av Kristen Demokratisk Samling (KDS). Här återges ledaren i sin helhet.

På senare tid, när så mycket talats och skrivits om politisk nyorientering, har starka röster höjts för bildandet av ett nytt parti på kristen grund. De många framställningar i denna fråga som nått oss sammanfaller med några ord i en insändare i denna tidning som säger: Bröder i ledande ställning! Fatta mod, grip er verket an! Ute i landet väntar skarorna, de kristna, på ett avgjort kristet parti med en ren devis."

Ropet efter en klar kristen representation i landet i riksdag och kommunalförvaltning ökar och förstärks ju längre tiden lider. Det är inte nog med att omständigeter, som gör anspråk på ett sådant ingripande, hopar sig. Det synes bli allt fler människor i detta land, som går över till den uppfattningen att de kristna kraven har litet eller intet att vänta av de existerande politiska partierna.

Vad som hittills skett för att skydda de kristna och moraliska värdena i det svenska samhället är inte tillfredsställande. Alltsedan 1919 års undervisningsplan har kristendomens plats i våra skolor systematiskt inskränkts och den nu föreliggande gymnasieutredningen går med stora steg mot samma mål. Trots denna klara tendens som varit bärande för svensk politik under årtionden har den kristna representationen i riksdag och kommunalförvaltning inte kunnat sätta stopp för denna utveckling, långt mindre kunnat göra något för att öka det kristna inflytandet. Var och en bör kunna se att det svenska folket med denna utveckling inom kort hamnar i en renodlad ateistisk materialism.

Under senare år, även sedan de folkmoraliska frågorna hopat stora samhällsproblem för våra politikers fötter, har deras partier ostörda ägnat sig åt materiella frågor. Skulle man göra en sträng bedömning efter partiledarnas debattinlägg vid de stora avgörande momenten, exempelvis före ett riksdagsmannaval, får man osökt den uppfattningen att svenska folket inte har någon själ. De har på ett oförblommerat sätt givit intryck av att det svenska folket inte har några andliga intressen.

Detta är karaktäristiskt för alla de politiska partierna, inte endast för majoritetspartiet, som dock bär det största ansvaret för de senaste trettio årens utveckling på detta område.

I de demokratiska partierna, finns det kristna grupper som alla gör sin insats i kristen riktigt, men med de resultat som vi alla kan se för våra ögon. Under den period som vi här nämnt har våra skolreformer gått med raska steg i avkristningens tecken. Man behöver bara nämna exempel som katekesens försvinnande, införandet av skoldansen, sexualundervisningen, borttagandet av morgonandakterna, införandet av regelrätt teaterundervisning och nu senast nedskärningen av religionsundervisningen och borttagandet av namnet kristendomskunskap ur gymnasiet.

Alla vet att dessa åtgärder till skolans sekularisering inte är i överensstämmelse med de kristna riksdagsledamöternas intentioner. Reformerna ifråga har heller inte därför att våra riksdagsmän är fega eller svaga eller att de inte kämpar mot detta tillbakaträngande av det kristna inflytandet. Våra riksdagsledamöter är verksamma och de kämpar hårt för att göra sina kristna väljares mening gällande, men det motstånd de möter inom sina egna partier neutraliserar deras insatser på ett skrämmande sätt.

I alla partier är det materialismen och otron som dominerar. I en del partier sitter gudlösheten i högsätet. Det är åt dessa partier de kristna ger sina röster med det resultatet att deras representanter inpassas i ett sammanhang, där deras insatser reduceras till det minsta möjliga. Kristet Samhälls-Ansvar (KSA) har hittills motsatt sig tanken på ett kristet parti, men man frågar sig om den nämnda neutraliseringen av de troendes representation inte gör KSA:s hela arbete tämligen illusoriskt,

Är bildandet av ett självständigt kristet parti den utväg de måste gå som vill råda bot på de alarmerande religiösa och moraliska förhållandena här i landet? Dagen står efter måttet av sitt utrymme öppen för inlägg och förslag till en positiv lösning av det andliga och moraliska tidslägets stora problem.

L. P.

Fler artiklar