Pingstkyrkan som hamnade i rätten

Ett klassiskt kapell

HELSINGBORG/HÖGANÄS. Två grannförsamlingar i Skåne har i ett unikt mål processat mot varandra i tingsrätt, hovrätt och överklagat till Högsta domstolen. Konflikten: Vem är ägare till Filadelfiakyrkan i Höganäs?

Vad tänker allmänheten i Höganäs och i Helsingborg? Hur förhåller man sig till bibelordet om att inte dra varandra inför rätta? Dagen har besökt den omtvistade kyrkan.

 

Utanför den lilla Filadelfiakyrkan på Odengatan i Höganäs pågår gatuarbete. På andra sidan den ännu inte asfalterade vägbanan har det precis färdigställts nybyggda radhus. Filadelfiafastigheten har varit kyrklig ägd sedan 1942, då villan köptes från en medlem.

I dag ger ytterfasad och tak ett relativt förfallet intryck. På insidan ett klassiskt kapell med stolsrader, en Jesusskylt samt talarstol och orgel längst fram. En stor samlingssal samt ett litet kök att ordna fika i på markplanet. Här firas gudstjänst på söndagskvällarna, som de senaste veckorna samlat ett 20-tal besökare från olika kristna församlingar.

Roland Gunnarsson, ordförande i Filadelfia­församlingen i Högnäs, berättar att den lilla församlingen längtar efter kontakter med de nya grannarna på andra sidan gatan. Han och hustrun Britt-Marie är på plats och låser upp i kyrkan – och visar runt. De har kört från Kvidinge, tre mil därifrån, där de är bosatta, inflyttade för tolv år sedan. Och så anländer advokaten Karl Hannus från Kristianstad, som har hjälpt dem i rättsfallet.

Hoppas kunna anställa en pastor

Roland och Britt-Marie Gunnarsson drömmer om att framöver kunna anställa en pastor på halvtid, säger de – något gruppen inte har råd med i dag. Vidare om att få bjuda in till ”Hela kyrkan sjunger”, inbjuda någon att tala om ”evolution kontra kristendom” eller om New Age.

– Framför allt ska vi försöka nå ungdomarna framöver, säger Roland Gunnarsson.

Han är 83 år och Britt-Marie 75 år. Det är ungefär samma ålder som de övriga sex medlemmarna.

Men Filadelfiakyrkan i Höganäs är också centrum för en konflikt som pågått de senaste två åren mellan Pingstförsamlingen i Helsingborg, med nästan 600 medlemmar, och lilla Höganäs Filadelfiaförsamling med åtta medlemmar, om vem som egentligen äger kyrkolokalen i villaområdet i utkanten av samhället. Tvisten har varit uppe både i tingsrätten i Helsingborg och hovrätten i Malmö. I förra veckan sa Högsta domstolen i Stockholm slutligt nej till att pröva saken i ytterligare en rättegång.

Att två kristna församlingar processar mot varandra i domstol, och att tvisten varit på väg upp till den allra högsta rättsliga instansen är unikt

Konflikten i korthet

Ena parten: Höganäs
Filadelfia­församlingen i Höganäs bildades som en ideell förening 1942, och ser sig som en egen och samma församling sedan dess. Domstolarna konstaterar att föreningen ”inte har upphört att existera”.
Kan visa upp protokoll på församlingsmöten/gruppmöten sedan starten.
Filadelfia­församlingen köpte Filadelfia i Höganäs av en medlem 1942, och kyrkan har varken sålts eller överlåtits till någon annan sedan dess. Församlingen innehar köpebrevet.
Gillar inte att Pingstkyrkan i Helsingsborg har öppnat för ett nytt medlemskapsbegrepp, där barndöpta i undantagsfall kan bli med­lemmar.

Andra parten: Helsingborg
Pingstförsamlingen i Helsingborg har sedan 1940-talet betraktat Höganäs som sin utpost och en del av samma församling.
Har under många år sett sig som ägare till Filadelfiakyrkan i Höganäs, och har tidigare varit noterad som ägare i fastighetsregistret.
Helsingborg och Höganäsgrupperna har haft sammanflätad ekonomi under många år. Pastorerna från Helsingborg har hållit gudstjänster i Höganäs, där Filadelfia-folket också varit medlemmar i Pingst i Helsingborg.
Anser att Höganäs har gjort en ”kupp” genom att ändra ägare i fastighetsregistret, byta lås på kyrkan och skaffa eget organisationsnummer utan att kommunicera med Helsingborg.

alternative_text

Roland och Britt-Marie Gunnarsson vill nå de unga och ordnar gudstjänst varje vecka. Men i dag är de åtta medlemmarna i Filadelfia Höganäs äldre.

”Alla visste vad Filadelfia var för något”

Några kvarter bort, i församlingshemmet hos Svenska kyrkan i Höganäs, sjunger ett 80-tal pensionärer adventspsalmer och andra populära allsånger denna vardagseftermiddag i slutet av november. Kaffeborden är dukade, och även Dagens utsände som slinker in i foajén serveras värmande dryck. Varannan vecka anordnas det allsång i församlingshemmet Himlagård.

Vi befinner oss tre mil norr om Helsingborg i Skåne. Från församlingshemmet är det bara några hundra meter ner till havet i denna kustkommun med cirka 26 000 invånare.

Vid sidan av Svenska kyrkan består kristenheten i Höganäs också av en liten Frälsningsarmégrupp samt Filadelfiakyrkan några villakvarter bort.

Ingela Rubin är diakon i Svenska kyrkan. Precis som många andra minns hon evangelistsystrarna Ina och Elvy Andersson, som i 40 års tid, fram till 2000-talets början, var verksamma i Filadelfia och den omgivande Kullabygden, och med tiden upparbetade ett stort förtroende.

– Då visste alla vad Filadelfia var för något, i alla fall i den äldre generationen. I dag vet nog inte den yngre generationen var kyrkan ligger, säger hon.

"Negativt för alla med strider i kyrkor"

Bråket mellan Pingstförsamlingen i Helsingborg och lilla Höganäs Filadelfia är diakonen Ingela Rubin väl medveten om, även om hon inte kan några detaljer, och hon tror att en hel del Höganäsbor har missat konflikten. Att två församlingar processar i domstol och ligger i luven på varandra misstänker hon ändå inte direkt uppfattas positivt bland allmänheten.

– Vad är det här för elände, tror jag folk tänker. I dag har människor ofta bilder av att kristna är fanatiska och emot saker, i stället för att de kämpar för det goda. Tyvärr! Det är negativt för alla när det är strider i kyrkor. Det tydliggör samtidigt att det inte alltid är lätt heller i kyrkorna. Men det här är svårt att förstå. Man borde kunna mötas och prata, säger hon.

Ingela Rubin berättar att kyrkorna i samhället regelbundet träffas i Höganäs kristna nätverk, där också Filadelfia är en del. Det anordnas bönedagar i de olika kyrkorna, och hon tycker att gruppen i Filadelfia ändå gör det bra som har gudstjänst varje vecka.

Anders Malmberg, reporter på Helsingborgs Dagblads Höganäsredaktion, har skrivit om tvisten mellan församlingarna vid ett par tillfällen för att upplysa invånarna i spridningsområdet om vad som händer.

– Vi har inte fått så väldigt mycket respons från allmänheten, men det behöver inte betyda att det inte snackas. Vi vet inte om man sitter hemma och tycker om saken vid köksbordet. Det här är absolut intressant för våra läsare. Många känner till huset, även om det verkar vara några få äldre som driver Filadelfia, säger han.

alternative_text

Roland Gunnarsson med en av de gamla protokollsböckerna.

En eller två församlingar?

Bara att försöka beskriva vad de senaste två årens konflikt mellan församlingarna i Helsingborg och Höganäs handlar om är att ge sig in på minerad mark, där orden tolkas på olika sätt av parterna. En sida av saken är juridiken – och utslaget i domstolarna. En annan sida är vilka bakomliggande förklaringar det finns till de två kristna gruppernas olika vägval. De har tidigare samarbetat under många år.

Att kyrkofastigheten, med ett uppskattat värde på 2,5 miljoner kronor, ägs av Filadelfia­­församlingen i Höganäs har nu fastslagits av såväl tingsrätten som hovrätten. Saken är alltså avgjord i domstolarna. Men vad är det egentligen som har fått Pingstförsamlingen i Helsingborg att vilja stämma den lilla församlingen i Höganäs och driva process för att göra anspråk på kyrkolokalen?

75 år bakåt i tiden

Ja, bakom ligger frågan om Helsingborg och Höganäs sedan 1942 – alltså i 75 år – har varit en och samma församling, eller om det hela tiden har varit två församlingar. Helsingborg har hävdat att det hela tiden varit en församling, och att Höganäs varit en så kallad utpost till Helsingborg. Därmed är det, anser Helsingborg, en helt ny församling som bildades i Höganäs 2015, och som därför inte kan göra anspråk på fastigheten. Kvar i Helsingborgsförsamlingen finns också flera som tidigare har varit aktiva i Höganäsgruppen.

Höganäsförsamlingen har i stället kunnat visa papper på att ”Filadelfiaförsamlingen i Höganäs” bildades 1942, att man innehar köpebrevet till fastigheten samt att Filadelfia har fått den i sin ägo 1942. Rätten skriver att den ideella föreningen aldrig har upphört och att kyrkan aldrig har sålts eller överlåtits till någon annan.

Bytte lås

Konflikten i domstol uppstod efter att Höganäs Filadelfia 2015 begärde att Lantmäterimyndigheten skulle göra en rättelse och ta bort Pingstförsamlingen i Helsingborg som lagfartens ägare i fastighetsregistret efter många år där, och ersätta den med Filadelfiaförsamlingens namn, något man fick godkänt för av myndigheten. Argumentet var att Filadelfiaförsamlingen varit den rätta ägaren sedan 1942. Detta skedde helt utan Pingstförsamlingen i Helsingborgs vetskap.

Filadelfia i Höganäs skaffade sig samtidigt ett eget organisationsnummer och bytte lås på Filadelfiakyrkan så att en del av Helsingborgsförsamlingens medlemmar med nycklar inte längre kom in. De åtta medlemmarna i Höganäs har därefter begärt utträde ur Pingstförsamlingen i Helsingborg, som de tidigare tillhörde.

alternative_text

Ordförande Roland Oldbring och pastor Elloise Norkvist framför den nya Pingstkyrkan i en industrifastighet i Helsingborg.

Har funnits ett tätt samarbete

Otvetydigt är det så, skriver också domstolarna, att det under många års tid funnits ett tätt samarbete mellan Helsingborg och Höganäs, med pastorer som arbetat i båda grupperna, en sammanflätad ekonomi och så vidare. De aktiva i Höganäs Filadelfia har varit medlemmar i Pingstförsamlingen i Helsingborg, och Höganäs gruppledare satt i äldstekåren i Helsingborg.

I pingströrelsens årsbok har Filadelfia i Höganäs aldrig varit uppräknad som en egen församling.

Men detta förändrar inte saken för Roland Gunnarsson i Höganäs:

– De har inte ett enda dokument i Helsingborg som visar att kyrkan är deras, säger han, och kan också visa upp en av sex protokollsböcker med protokoll från församlingsmöten/gruppmöten i Höganäs genom åren.

Sammanflätningen visar sig samtidigt genom att det var föreståndaren i Helsingborg som satt ordförande i mötet i Höganäs, i det protokoll Dagen tittar på.

Ni verkar ju ha levt tätt ihop under många år, oavsett om det varit en eller två församlingar. Vad är det som har hänt 2015?

Roland Gunnarsson hänvisar till en förändring av medlemsbegreppet i Helsingborgsförsamlingen 2015, där man fortfarande praktiserar en baptistisk dopsyn, men har öppnat för att i undantagsfall kunna ta in barndöpta som medlemmar.

– Det vill inte vi. Vi tror att medlemmarna ska vara troendedöpta, precis som i de flesta pingstförsamlingar.

Britt-Marie Gunnarsson fyller i:

– Vi har känt att vi ville kalla en pastor som vi själva upplever är rätt. Vi sköter ju verksamheten härute själva med mötesledning, sång och så vidare. Vad är det för fel att få fortsätta verksamheten självständigt? De har aldrig kommit ut hit spontant från Helsingborg och engagerat sig. Vi har alltid fått fråga dem.

– Och i Helsingborg har de köpt ett nytt hus, och behövde lån till den nya kyrkan.

Tros ha använt Filadelfia som säkerhet

Roland Gunnarsson tror att Helsingborgsförsamlingen har använt Filadelfiakyrkan i Höganäs som säkerhet för lån och därför har varit rädda att förlora den. Detsamma gäller testamenterade fondpengar på en knapp miljon kronor, som han anser är Höganäsförsamlingens. Det är de pengarna som skulle kunna ge möjlighet att anställa en pastor på halvtid.

I Helsingborg tillbakavisar församlingsledningen bestämt att de har använt Höganäskyrkan som säkerhet för lån, även om den förstås finns upptagen i deras balansräkning. Och fondpengarna ska användas till kristen verksamhet i Höganäs precis som det är föreskrivit, säger församlingsledningen, men slår fast att pengarna är testamenterade till pingstförsamlingen.

Roland Gunnarsson är ändå glad att målet kring kyrkofastigheten nu är avgjort i domstolarna, och gett dem rätt i Höganäs.

– Nu kan vi äntligen få arbetsro och hålla på med det vi ska hålla på med. Det här har tagit mycket tid och kraft. Men det är inte vi som har stämt dem, utan de som har stämt oss. Det är jobbigt att behöva försvara sig mot syskon i Helsingborg

alternative_text

Second hand-butiken i Helsingborg.

Måste gå vidare

Det är fullt på parkeringsplatsen utanför Pingstkyrkan i Helsingborg. Second hand-butiken har närmare ett 100-tal kunder inne samtidigt under förmiddagen, och nästan lika många äter så småningom lunch i den enkla restaurangen som sammanbinder butiken med Pingstkyrkan. I den tidigare industrifastigheten på 4 400 kvadratmeter, som invigdes till kyrka 2014, finns också missbrukararbete i LP-verksamhetens regi inrymt.

Själva kyrksalen är den här dagen uthyrd till historikern Herman Lindqvist. En vanlig söndagsgudstjänst brukar runt ett par hundra personer samlas. Församlingen har numera närmare 600 medlemmar, en ökning från 460 under de senaste 15 åren.

– Vi satsar på en social inriktning och har medvetet byggt ihop kyrkan med LP-verksamheten och second Hand, säger Roland Oldbring, styrelseordförande som till vardags ritar och projekterar i byggbranschen.

Har sett Höganäs Filadelfia som sin utpost

I Helsingborgsförsamlingen har man under 75 års tid sett Höganäs Filadelfia som en av sina utposter. Höganäs har ständigt varit en fråga på styrelsebordet och på församlingsmöten, och har varit en del av församlingens ekonomi med egen post i balansräkningen, oftast med gemensam kassör. Pastorerna i Helsingborg har varit ute och predikat en gång i månaden. När Helsingborgsförsamlingens utpost i Ängelholm blev en egen församling på 1960-talet var även Höganäs uppe till diskussion, men Höganäs valde att vara kvar som utpost, uppger Oldbring.

Från Helsingborgs sida inser man att församlingen har förlorat rättsfallet och fått juridiken emot sig, och konstaterar att man nu måste gå vidare ändå. Men församlingen menar sig ändå ha blivit mer eller mindre utsatta för en ”kupp”. Det är orsaken till att man valde att gå till domstol – väl medvetna om Paulus ord till församlingen i Korinth om att man inte ska ”processa inför otroende”. Paulus skriver: ”Varför finner ni er inte hellre i en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust?”.

106085.jpg

– Det är klart vi har funderat över den här saken, och att det inte har varit självklart alltid att driva vidare. Ni ska inte processa mot varandra i domstol, säger Bibeln. Men vi upplever oss samtidigt ha blivit förda bakom ljuset. Det reagerar jag emot som andlig ledare. Det handlar om 70 års arbete, säger Henrik Åström (bilden), pastor och föreståndare i Helsingborg.

Han konstaterar samtidigt att risken finns att människor runt omkring har kunnat uppleva att det är ”storebror” i Helsingborg, som tvålar till ”lillebror” i Höganäs. Sådana signaler har de fått.

Har det verkligen varit värt att driva saken ända upp i Högsta domstolen? Hade det inte varit bättre att avstå Filadelfiafastigheten i Höganäs, även om ni anser er haft rätt till den?

– Som styrelse är det väldigt svårt att säga att de bara får ta fastigheten därute. Då hade vi inte tagit ansvar för förvaltningen av församlingens egendom. Vi har ju varit ett i alla år. Vi har försökt att hitta lösningar och inbjuda till samtal, men har inte lyckats med det, säger Roland Oldbring.

– Det är klart att hade det varit ett större antal barnfamiljer i Höganäs, med en vision vi tror på, så hade det varit en annan sak. Nu är det en äldre grupp som troligtvis inte har så många år kvar, säger Henrik Åström.

Ni har nu förlorat kyrkan i Höganäs trots att ni tagit strid. Finns det något för andra församlingar att lära?

Henrik Åslund och Roland Oldbring menar att de själva borde ha varit mer aktiva i ledarfrågan när den tidigare gruppledaren försvann för några år sedan. Och så handlar det om att ha ordning på gamla papper, även när alla är överens.

– Det här verkar kunna innebära att den som hittar en förening eller församling bara kan ta den, inklusive egendomen, säger Roland Oldbring.

Gör en egen satsning i Höganäs

Pingstförsamlingen i Helsingborg har trots att de upplever sig ha blivit av med sin kyrkofastighet inte gett upp visionen för Höganäs, och tänker nu göra en egen satsning vid sidan av Filadelfia-församlingen. Ett pensionerat pastorspar, Stig och Ingrid Ekström, avskiljdes för ett par veckor sedan i en gudstjänst i Helsingborg för att flytta till Höganäs och där starta en form av husgrupp. Helsingborg tänker stötta saken ekonomiskt.

– Det här är startskottet i Höganäs. Vi vill skapa nya kontakter och vara med och bedja in något. Kanske kan vi på sikt göra en nysatsning ihop med Pingst församlingsplantering. Det har vi ändå haft i tankarna, säger Henrik Åström.

Höganäsförsamlingens advokat Karl Hannus tycker att juridiken i det här fallet har varit solklar, och är inte förvånad över att utslaget i domstolarna blev som det blev. Han tillbakavisar att hans klienter skulle ha ”kuppat” till sig något. Advokaten är själv medlem i en Equmeniaförsamling, och uttrycker efter samtalet i Höganäs Filadelfia att det kanske ändå är läge att åka hem och kolla igenom den egna församlingens papper så allt är klart där.

– Det andra kristna församlingar möjligtvis skulle lära sig av detta är att ha koll på gamla protokoll så att man kan ordna upp denna typ av frågor innan det uppstår en konflikt, säger Karl Hannus.

– Om Helsingborg skulle ha rätt så har de slarvat. Om det varit den allmänna viljan tillbaka i tiden att de ville vara en utpost, då skulle man ha gjort det formellt, och det har de inte gjort. Det var en tabbe i så fall.