”Det tycks vara lättare uttala sig om man inte har läst på”

5 frågor till Per Eriksson, ordförande i ­den kristna tanke­smedjan Claphaminstitutet, som firar tio år nästa vecka.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Vad vill Clapham?

– Det finns en rad frågor där det är angeläget att delta i debatten utifrån kristen horisont. Vi är en ”think tank” med ett antal personer som är kompetenta inom olika områden och som ger uttryck för detta sitt kunnande både på kristen och vetenskaplig grund i olika artiklar.

Vad oroar dig mest i Sverige i dag?

– Bristen på eftertanke och insikt om de historiska perspektiven. Folk är snabba att uttala sig och följa trender i medierna, men att hålla i flera frågor samtidigt och ha ett historiskt perspektiv är svårare. Det tycks ofta vara lättare att uttala sig tvärsäkert om man inte läst på så mycket.

Vad har Clapham lyckats bra med?

– Att vi publicerat ett antal tänkvärda artiklar som skapat debatt och eftertanke i samhället, samtidigt som de artiklarna har varit baserade på kristen tro. Det är vårt sätt att ta ansvar som kristna utifrån de olika kunskapsområden vi har.

William Wilberforce var en förgrundsfigur i det ursprungliga Clapham för 200 år sedan. På vilket sätt var han en förebild?

– Han arbetade för slaveriets avskaffande, vilket till slut ledde till framgång. Det var en kamp för alla människors lika värde inför Herren. Wilberforce kan jämförbas med vår tids Martin Luther King, han var en motsvarande förebild för oss. Att lyssna till Martin Luther Kings sista predikan, dagen innan han mördades, är stort. Han visste att han hade dödshotet hängande över sig men förklarade att det inte betydde något: ”Jag har varit på det höga berget. Jag har sett det förlovade landet!”. Hans tal finns på Youtube, något jag kan varmt rekommendera. Lyssna gärna till de sista två minuterna av talet. Och det är den bakgrunden av frågor om människorätt och frihet som Clapham vill stå för.

Hur firar ni?

– Vi har en konferens i Uppsala den 23 januari med en mycket intressant talare, professor Paul Segerstrom, Handelshögskolan. Själv tänkte jag säga något kort om hur våra universitet växte fram under kyrkans hägn. I Uppsala och Lund var till exem­pel de teologiska fakulteterna viktigast. Biskopen var i regel universitets prokansler. Lunds universitet hade som uppgift bland annat att försvara den kristna tron enligt den augsburgska bekännelsen. Man kan jämföra det med när jag valdes till rektor för Lunds universitet. Då blev det debatt om man kunde vara kristen och rektor för landets största universitet, säger Per Eriksson med ett stort skratt.

Claphaminstitutet

Kristen stiftelse som bildades 23 januari 2008 i riksdagshuset.

Fungerar som forskningsinstitut och tanke­smedja.

Namnet kommer från Claphamgruppen i London som för 200 år sedan arbetade mot slaveriet.

Per Ewert är Claphams direktor.