Första steget ge kvinnor rätt att bli diakoner

Påven Franciskus har lovat att tillsätta en kommission för att utreda frågan om kvinnor kan bli diakoner i katolska kyrkan. Men hans uttalande ska inte tolkas som någon öppning för diakonvigning av kvinnor, påpekar Vatikanen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Uttalandet har väckt hopp hos vissa och satt griller i huvudet på andra som funderar på manligt och kvinnligt i katolska kyrkan.

Det kom under en konferens för ledare inom kvinnliga ordnar och kongregationer. En deltagare frågade om det inte vore möjligt att låta en officiell kommission utreda frågan. Jo, sa påven. Varför inte?

– Det skulle göra kyrkan gott att klargöra läget, sa Franciskus.

Både hopp och skepticism

På en del håll har det tolkats som att kyrkans högste ledare vill glänta på dörren till ett ämbete som i dag är förbehållet männen. På andra håll möts det med skepticism.

– Många trodde säkert att jag skulle jubla över nyheten. Men när han sa det väcktes mina misstankar om att han inte menar det riktiga diakonatet, säger dominikansyster Madeleine Fredell som företräder åsikten att prästämbetet borde öppnas för kvinnor.

– Det finns inga teologiska hinder för det, inga bibliska heller. Om man öppnar diakonämbetet för kvinnor måste man därför även öppna präst- och biskopsämbetet. Men påven har sagt att det inte är aktuellt. Om man lyssnar noga på vad han säger hör man en motsägelse. En av diakonens roller är ju att predika i mässan, men påven säger att kvinnor inte ska kunna göra det.

Tredelat ämbete

En katolsk diakon är vigd i ett tredelat ämbete som omfattar delarna diakon, präst och en biskop. Av det följer att både präster och diakoner kan utnämnas till biskopar. Diakonen har på många håll uppgifter som i mångt och mycket liknar prästens.

En katolsk diakon förrättar inte mässa, men kan predika, förrätta dop och begravning. Skillnaden är stor mot diakontjänsten i Svenska kyrkan och frikyrkorna vars kärna är att ansvara för kyrkans sociala arbete.

– Det finns därför väldigt många komplikationer. Den historiska frågan om hur det förhöll sig med diakoner i fornkyrkan, där till exempel kvinnor döpte kvinnor, är redan är ganska väl utredd. Och vi (kvinnor i kyrkan) gör redan väldigt mycket av det som det skulle krävas en dia­konvigning för. Det kommissionen borde titta på i stället är ämbetsfrågan och hur väl den går ihop med kyrkans dopsyn, anser Madeleine Fredell.

– Eftersom kyrkan menar att alla, både kvinnor och män döps till Kristus, borde det inte finnas något hinder för en sakramental vigning av kvinnor till både diakoner och präster.

Vill stärka kvinnans roll

Franciskus sa tydligt 2014 att kyrkan säger nej till kvinnlig prästvigning och att dörren därmed är stängd. Samtidigt talar han kanske mer än andra påvar om vikten av kvinnans roll i kyrkan och samhället, och förespråkar förstärkning av hennes ställning. Att öppna diakonämbetet för kvinnor vore ett sätt att ge kvinnorna erkännande för det arbete de redan gör i kyrkan, menar vissa.

– Mitt stalltips är att det blir kvinnliga diakoner, men som i fornkyrkan: utan sakramental vigning. Hur som helst kommer kvinnor att få allt större inflytande i katolska kyrkan, det behöver de dock inte bli diakoner för, säger Björn Håkonsson, diakon i Sankt Thomas katolska församling i Lund.

Kan inte stoppa jämställdheten

– Ämbetet är könsbundet i kyrkan, men det är verkligen inte allt. Vi kan inte stoppa jämställdheten. Gud kallar både män och kvinnor och alla behövs lika mycket.

Fakta:

Fakta: Diakon-vigning i katolska kyrkan

Diakon- vigningen är ett sakrament, en handling som ses som helig och instiftad av Gud. De flesta diakoner avlönas inte utan utför det som ett uppdrag som man kallats till av kyrkan. Dia­koner tjänar och hjälper till i kyrkan och ser till att kyrkan är dia­konal.

Diakon, präst och biskop är tre delar av ett och samma ämbete. Av tradition är ämbetet förbehållet män, med hänvisning till att endast män var Jesu apostlar. Man är ganska säker på att endast män vigdes till präster i fornkyrkan. Forskning pekar på att kvinnor kan ha vigts till diakoner, men kunskaperna är knappa.

Den katolska diakonvigningen ses ofta som det första steget mot fullt prästerskap. Många av de protestantiska präster som konverterar till katolska kyrkan går just den vägen. De vigs till diakoner först, för att efter kortare eller längre tid vigas till präster.

En diakon får inte gifta sig, men en gift man kan bli diakon.