Har Knutby lärt pingströrelsen något?

Uppmärksamheten kring Knutbyförsamlingens udda teologi har berört hela pingströrelsen. Krav på utbildning och licensering av pastorerna har ställts.
Nästa vecka samlas representanter i Uppsala pingstkyrka för ett seminarium på temat: ”Ett år efter Knutby – vad har vi lärt”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Filadelfiaförsamlingen i Knutby tillhör inte längre formellt pingströrelsen.

Efter att församlingens pastorer vägrat att tillmötesgå de krav som Pingstförsamlingarnas vigselnämnd ställde förlorade de sin vigselrätt. Och därmed officiellt status som pingstförsamling. Från och med årsskiftet har församlingen också avslutat sina personalförsäkringar hos Pingstförsamlingarnas pensionsstiftelse. De krav som vigselnämnden ställde under det gångna året kan sammanfattas i tre punkter:

Alla församlingens pastorer, inklusive Åsa Waldau, ska ställa upp för samtal med representanter från vigselnämnden.

Vigselnämndens representanter ska få ta del av de lärosatser och den församlingsordning som församlingen arbetat fram, både i sin ursprungliga version och i de delar som eventuellt reviderats.

Tydliga steg mot övriga pingstförsamlingar i ABC län ska tas för att på så sätt medvetet bygga upp ett nytt förtroende.

Inte något av önskemålen har församlingen ansett sig kunna tillmötesgå. I slutet av förra året avslutade pingströrelsens krisgrupp sitt arbete genom att pastor Dan Salomonsson, föreståndare för pingstförsamlingen i Uppsala och nära granne till Knutby, mötte Knutbyförsamlingens föreståndare, Kim Wincent, för att samtala hur man såg på den aktuella situationen.

– Samtalet skedde i all vänskaplighet, men jag var mycket uppriktig mot honom. Frågade bland annat varför man inte talat sanning i de kontakter vi haft. Efter det samtalet ser varken vi eller de några förutsättningar för ett fortsatt samtal, säger han.

Förra året berättade en av Knutbyförsamlingens pastorer, Kim Wincent, för medierna att församlingen inlett en utvärdering av sina mål och visioner. Ett år efter de uppskakande händelserna finns dock inga synbara tecken på att församlingen skulle ha omvärderat sin syn på någon avgörande punkt.

Isolerar sig från omvärlden

Då Dagen erbjuder Kim Wincent och Knutbyförsamlingens ledning att berätta om vilka slutsatser man dragit av sina erfarenheter och vilka förändringar det lett till i församlingens sätt att arbeta blir svaret att man inte vill tala med tidningen. Intrycken från den lilla, av massmedierna så uppmärksammade församlingen, är att den fortsatt väljer att isolera sig från omvärlden.

– Var församlingen sluten tidigare finns det en uppenbar risk att den nu både frivilligt och ofrivilligt blir än mer isolerad från andra kristna församlingar med alla de negativa följder som en sådan slutenhet kan föra med sig både rent socialt och ideologiskt, säger pastor Sten-Gunnar Hedin.

Inga garantier

Trots att han arbetat för en mer organiserad samverkan mellan pingstförsamlingarna tror han inte att krav på certifiering av pastorer och mer central styrning av pingströrelsen skulle kunna hindra liknande tragedier i framtiden.

– Erfarenheterna från andra håll säger mig att det enda som kan förhindra en negativ utveckling är att församlingar och enskilda i ödmjukhet och öppenhet lever i gemenskap och beroende av varandra, säger han.

Monica Winerdal, pastor i Norrtälje pingstförsamling, som under det gångna året haft själavårdskontakter med enskilda personer i Knutby, bekräftar att inte heller hon har kunnat se någon positiv förändring av församlingens attityd till omvärlden.

Svaret blir detsamma då Dagen kontaktar kyrkoherde Lars Olof Fahlén i Almunge, som efter det uppmärksammade mordet i Knutby hade en hel del kontakter även med Filadelfiaförsamlingens medlemmar.

Församlingen syns sällan till

– De öppna hus som vi och krisgruppen i kommunen anordnade under våren fyllde sin funktion för alla Knutbybor, även för pingstförsamlingens medlemmar. Men kontakterna har inte utvecklats vidare, och nu är allt ungefär som det varit tidigare även om det kan finnas vissa sporadiska kontakter med enskilda människor.

De av ortsbefolkningen som Dagen talat med säger att församlingens medlemmar sällan syns till. Tidigare gjorde sig församlingen åtminstone påmind genom ett annonsblad, Knutpunkten, där Kim Wincent varje månad skrev en slags ledare, men nu har det annonsbladet ersatts av ett annat där han inte medverkar.

I nästa vecka anordnar pingströrelsen ett seminarium i Uppsala pingstkyrka på temat ”Ett år efter Knutby – vad har vi lärt?” I samtalet deltar Owe Gustafsson, Michael Jonsson, Kent Cramnell, Monica Winerdal, Claes Waern och Sten-Gunnar Hedin. Dan Salomonsson kommer att leda samtalsdagen.

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar