Kristen tro ger ett gott åldrande

Andlighet är viktigt för äldres välmående. Andlighet kan dessutom vara avgörande för äldres förmåga att komma vidare efter svåra händelser. Det visar ett forskningsprojekt i Umeå.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Yngve Gustafson, professor i geriatrik samt Berit Lundman och Astrid Norberg, båda professor emerita i omvårdnad vid Umeå universitet, har i flera år arbetat med forskningsprojektet Umeå 85+, där uppgifter samlats in i Umeå kommun och fem inlandskommuner. Forskningen har bland annat visat att frågan om andlighet är viktig för ett gott åldrande och därför har Berit Lundman och Astrid Norberg nu påbörjat ett nytt projekt som mer specifikt handlar om trons betydelse för äldre.

Fyra mått på andlighet

- I det ursprungliga projektet har fyra mått på andlighet använts; en känsla av sammanhang i tillvaron, en förmåga att återkomma efter svåra händelser såsom dödsfall i familjen eller egen allvarlig sjukdom, självtranscendens samt mening i livet. Det vi nu vill studera är i första hand de två sistnämnda aspekterna av andlighet, säger Astrid Norberg.

I dagsläget finns det inte något fastslaget namn på det nya projektet, men Berit Lundman menar att ”Betydelse av religion för gott åldrande” skulle kunna vara ett lämpligt arbetsnamn.

- Projektet Umeå 85+ har visat att aspekter av inre styrka ökar med åldern och att intresset för andlighet också ökar med åldern, säger Berit Lundman, som förklarar att inre styrka ses som en aspekt av andlighet och att inre styrka beskrivs utifrån fyra dimensioner; att vara relaterad, stabil, flexibel och kreativ.

- Ur ett omvårdnadsperspektiv är det viktigt att ta reda på vad som bryter ned den inre styrkan samt vad som bygger upp den hos människor, säger hon.

Inre och yttre religiositet

Det nya projektet handlar om inre och yttre religiositet. Personer med inre religiositet är djupt förankrade i tron medan personer med en yttre religiositet bekänner sig till en religion utan att vara djupt involverade. Hittills har 43 äldre lutheraner besvarat en enkät, men ett par hundra personer planeras ingå i studien.

Vissa forskare hävdar att begreppen andlighet och religiositet är starkt ihopkopplade medan andra menar att man måste hålla isär dem. Astrid Norberg anser att det är viktigt att skilja på begreppen även om de överlappar varandra.

- Andlighet handlar om en upplevelse av kontakt med det heliga medan religion mer handlar om ett sätt att tänka, om trossystem och ritualer.

Lever i tröst

En av de andra forskarna som har arbetar med projektet Umeå 85+ och som, tillsammans med Berit Lundman och Astrid Norberg, har varit redaktör för boken ”Det goda åldrandet” är medicine doktor Regina Santamäki Fischer. Hon har bland annat studerat äldres upplevelse av tröst och det har visat sig att många äldre människor snarare lever i tröst än att de får tröst vid speciella tillfällen. Det omvända gäller för yngre människor.

Att kyrkan kan spela en viktig roll i sammanhanget är helt klart. Intervjuerna i Umeå 85+ visar att många äldre betonar det värdefulla med att vara medlem i en kyrka där man, till skillnad mot i exempelvis en bridge- eller golfklubb, inte behöver prestera något.

Kyrkorummet viktigt

- Många säger ”Jag har ju församlingen”. Det är också många som pratar om hur viktigt själva kyrkorummet är, det går inte att jämföra med en enkel andakt på sjukhuset eller på äldreboendet, säger Berit Lundman.

En första rapport från det nya forskningsprojektet kan förhoppningsvis släppas under 2013.
Fakta: Självtranscendens


 Förmåga att överskrida egna gränser genom kontakt med sitt inre, djup kontakt med andra, naturen samt en ”högre makt” och en upplevelse av att dåtid, nutid och framtid hänger ihop.
 I den ursprungliga studien, Umeå 85+, som drog igång år 2000 ingick 527 personer, 85 år och äldre. Därefter har fler tillkommit och på slutet deltog cirka 700 personer i projektet.