Kritik mot sen abort – fostret levde

En sen abort gick fel. Fostret föddes­ fram i 23:e graviditetsveckan och levde­ i 20 minuter, utan att barn­läkare tillkallades.Sjukhuset får nu kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för bristande dokumentation.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var 2013 som en kvinna i Gällivare begärde att få göra abort i god tid innan den godkända abortgränsen på 18 veckor. Hon fick läkemedel och skickades hem.

Men aborten misslyckades, och någon uppföljning gjordes aldrig.

Några månader senare sökte hon upp sjukhuset igen, med en långt framskriden graviditet. Då blev det bråttom.

Överlevde 20 minuter

Efter en snabb utredning beviljade Socialstyrelsen en sen abort i vecka 21, men patienten svarade dåligt på behandlingen. Det slutade med att fostret föddes fram med sugklocka i 23:e veckan och överlevde 20 minuter utanför livmodern, enligt barnläkaren Andrea Kischkel på Gällivare sjukhus som anmälde händelsen till IVO (tidigare Socialstyrelsen).

Skarp kritik

Efter att ha utrett ärendet i över ett år har IVO nu kommit fram till ett beslut. Landstinget i Norrbotten får skarp kritik för att man inte säkerställt att den tidiga aborten hade fullföljts.

Dessutom kritiserar IVO landstinget för att fallet är dåligt dokumenterat. Sjukhuset har missat att göra efterkontroll, trots att det i patientens journal uttryckts en osäkerhet om aborten verkligen fullföljts.

”Någon form av ansträngning borde ha gjorts från vårdgivaren för att en uppföljning skulle komma till stånd. Handläggningen av patienten har inte varit patientsäker”, skriver myndigheten.

Efter incidenten införde kliniken nya, skärpta rutiner för att säkerställa att en påbörjad abort verkligen fullföljts.

Gällande regler

Däremot riktar IVO ingen kritik för hur fostret tagits omhand. Myndigheten skriver att aborten skett i enlighet med gällande regler, och att abortläkemedlet togs före graviditetsvecka 22 – alltså den absolut sista gränsen för abort som Socialstyrelsens rättsliga råd beslutat om.

Att barnläkare inte kopplades in tycker IVO är i sin ordning.

”Någon rekommendation att barnläkare ska närvara i samband med en abort finns inte och förefaller inte meningsfullt eftersom inga behandlingsinsatser planeras för aborterade foster”.

Man skriver även att ett aborterat foster omhändertas på ett värdigt sätt av patientansvarig barnmorska eller sjuksköterska.

Oenig expertis

Men fallet rör delikata gränsdragningar. Ett foster ska enligt lag betraktas som ett barn om det gått längre än 22 veckor. Sedan 2013 ska ett foster som fötts efter vecka 22 folkbokföras som dödfött barn i folkbokföringen. Det har inte gjorts, trots att fostret föddes i 23:e graviditetsveckan.

Här resonerar IVO att tidpunkten för aborten börjar när kvinnan svalde den första tabletten, och inte när fostret föds fram. Men här är inte expertisen enig. Socialstyrelsens rättsliga råd klargjorde i oktober att abortdagen är den dag då fostret stöts ut, föds fram eller dör i magen.

Hur kan ni vara säkra på att sjukhuset verkligen följt abortlagen i det här fallet?

– Vi kan inte se att vårdgivaren brutit mot abortlagen, utan har bedömt att aborten skett i enlighet med gällande bestämmelser, säger Therese Andersson Olin, inspektör på IVO.

Varför folkbokfördes inte fostret, när det föddes senare än vecka 22?

– Vi tar inte ställning i frågan om folkbokföring eftersom det inte är en patientsäkerhetsfråga, säger hon.

Fakta:

Aborter i Sverige

Enligt svensk abortlag gäller fri abort upp till graviditetsvecka 18.

Inga foster som kan antas vara livsdugliga aborteras.

Sedan 2008 är den övre gränsen satt till 21 veckor och sex dagar.

För att få göra sen abort krävs särskilt tillstånd.

Det är alltid upp till kvinnan själv att bestämma om hon vill göra abort eller inte.

Abort får endast utföras på sjukhus och godkänd vårdinrättning.

2015 gjorde cirka 38 000 aborter i Sverige.

Lilla Erstagården