Sanktioner och tillsyn saknas i handlingsplanernas land

Är det någon som kommer ihåg femårsplanerna? De var vanliga i de socialistiska ekonomierna i länderna bakom järnridån. Fabrikens politiska ledning bestämde att en viss mängd – spikar, socker, stål, toapapper och så vidare – skulle tillverkas under en period av fem år.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor Det blev aldrig så. Svagheten med femårsplanerna var att ingen säkrade tillgången på råvaror under de givna åren. Man tog inte heller hänsyn till andra nödvändiga faktorer. Till slut var det ingen som brydde sig ifall planerna blev uppfyllda – ytterst få ställdes till svars.Dagens Sverige börjar sakta likna en planekonomi.Fast på ett annat sätt.Det handlar om de handlingsplaner som arbetsgivare lagstiftningsvägen åläggs att upprätta. Syftet är att uppnå ett visst resultat: inte en mängd tillverkad spik utan en bättre värld att leva i. Vi har jämställdhetsplaner och antidiskrimineringsplaner och sedan den 1 april åläggs skolorna att ta fram likabehandlingsplaner som ska motverka att elever mobbas, kränks och diskrimineras.Tanken med alla planerna är mycket god, så även med likabehandlingsplanen. Skolverket har utfärdat detaljerade riktlinjer som ska hjälpa skolorna att både skriva en plan och sätta den i verket. Man trycker på vikten av klara rutiner för vad personalen ska göra om de får reda på att ett barn blir utfryst, kränkt eller misshandlat av andra barn. Barn- och elevombudet åker runt i skolorna och informerar.Men räcker det?”Efterlevandet av en plan bli aldrig bättre än det implementeringsarbete som är gjort” säger undervisningsrådet Tommy Månsson på tillsynsenheten i Lund. Han påpekar att det finns mobbningsfria skolor redan i dag. De kännetecknas av ett djupt engagemang hos personalen. Men det engagemanget finns inte överallt.Där det saknas behövs påtryckningsmedel: tillsyn och sanktioner.Sanktioner finns det inga, om man inte räknar det skadestånd huvudmannen kan dömas till efter att en konkret kränkt elev anmält skolan till BEO och fått rätt i en rättegång.Tillsyn? Skolverket har inte ålagts att på ett aktivt sätt kontrollera om skolorna upprättar och agerar i enlighet med likabehandlingsplanen.Något datum för när arbetet ska bli klart har inte heller satts ut. Likabehandlingsplanen kontrolleras först i samband med att en anmälan om kränkning kommer in. Eller i samband med de sedvanliga inspektionerna.Och där blir svagheten med planen uppenbar. Det finns 7 968 skolor i Sverige. Skolverket inspekterar mellan 1 000 och 1 100 skolor per år.Det kan ta sju år innan Skolverket upptäcker att en skola struntat i att utarbeta en likabehandlingsplan.Och det kan ta lika många år att upptäcka att den befintliga planens vackra ord inte omvandlas i handling.En femårsplan för spikproduktion räcker inte för att det ska bli någon spik. En lag som ålägger skolor att upprätta antimobbningsplaner betyder inte per automatik att de upprättas och följs.