Respektfullt om islam och kristen tro i ”En enda Gud – Allah eller Jesus?”

Nabeel Qureshi har tagit ställning. Han är i den meningen inte objektiv. Men han är intellektuellt hederlig i sin jämförelse av islam och kristen tro.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

De båda religionernas bästa argument ges en chans. Och de är inte snabbt hoprafsade från internet. Läkaren med pakistanska rötter, som en gång brann för att predika islam och i det syftet vässade sin muslimska argumentationsarsenal, blev efter omvändelsen en framstående kristen apologet. För närvarande doktorerar han i Nya testamentet vid Oxford University i England.

Författaren har tidigare redogjort för sin väg till kristen tro i boken ”Jag sökte Allah och fann Jesus”. Det är inte ovanligt att konvertiter från islam mött Jesus i drömmar och uppenbarelser, men Qureshis väg till kristen tro gick via ambitiösa studier och oändliga diskussioner med en kristen vän. I sin nya bok ”En enda Gud – Allah eller Jesus?” jämför han, med fokus på gudsbilden, de båda trossystemen och deras skriftliga källor. Han hänvisar också flitigt till historisk forskning om Muhammed och Jesus.

Här serveras inte ammunition för generaliserande islamofober med frodig fantasi och svag känsla för källkritik. Qureshi förordar en konstruktiv dialog mellan kristna och muslimer där man hellre friar än fäller, och där man inte läser varandras heliga texter med fientliga ögon.

Det innebär inte att författaren göder den religionssynkretism, som tillhör vår tids konturlösa teologiska tänkande. Kristna och muslimer har ett gemensamt DNA i Abraham och den mono- teistiska tron, skriver Qureshi. Likheter finns. Men skillnaderna är avgörande.

”Islam och kristen tro är inte bara två olika vägar som leder till samma Gud, utan två helt olika vägar som lär helt olika saker om Gud”, slår han fast. Och författaren skriver, med sin talang för pedagogisk komprimering: ”Islam ställer diagnosen att världen är okunnig och erbjuder botemedlet sharia, en lag att följa. Kristendomen ställer diagnosen att världen är trasig och erbjuder botemedlet Gud själv, en relation till honom som förvandlar hjärtat.”

”En enda Gud – Allah eller Jesus?” är en apologetisk skrift som kan brukas i troende kristnas möte med islam. Men jag ser också boken som god teologi för kyrkans invärtes bruk. Snabbkursen i treenighetsläran, för att ta ett exempel, går inte av för hackor.

För att förstå att treenigheten inte punkterar monoteismen måste man inse att ”väsen” och ”person” är skilda saker, framhåller Qureshi. ”Ditt väsen är den beskaffenhet som gör dig till vad du är, men din person är den beskaffenhet som gör dig till vem du är”. Guds väsen är en osjälvisk, tjänande, kärleksfull relation mellan tre personer – relationen Fader, Son och Ande. Människan är skapad till Guds avbild, alltså en relationellt orienterad varelse. ”Inget överträffar treenigheten som grund för oegennyttan”, hävdar författaren.

När Koranen starkt betonar att det bara finns en gud är det för att distansera sig från polyteismen, men den avfärdar egentligen inte möjligheten att en enda gud kan existera i tre personer, menar han. Intressant! Här skulle det alltså finnas en öppning för teologiska samtal mellan muslimer och kristna. Frågan är om islams uttolkare delar den uppfattningen.

Till bokens mest värdefulla avsnitt hör, enligt min mening, jämförelsen mellan Koranen och Bibeln. Att båda för sina anhängare är helig skrift betyder inte att de har samma betydelse för muslimer respektive kristna, menar Qureshi. För kristna är Jesus Guds eviga ord. För muslimer är det Koranen. Den är är trons ”därför”. Bibeln däremot är inte anledningen till den kristna tron, utan beskriver dess innehåll. ”Den kristna trons stora ’därför’ är Jesu liv, död och uppståndelse.”

Hur är det då med islams koppling till våld och terrorism? De flesta muslimer tror på och förespråkar en fredlig tillämpning av islam, understryker författaren. Och de är ärliga i sin tro. Men för fredliga muslimer som söker sig till de historiska källorna är informationen om sin religions grundare inte uppmuntrande. I synnerhet om man jämför den krigiske profeten med fredsfursten Jesus.

Vilket Nabeel Qureshi gör. ”Det våldsamma jihad är följden av absolut trohet mot den historiske Muhammeds liv och undervisning, medan absolut trohet mot den historiske Jesus innebär pacifism och uppoffrande kärlek till ens fiender”, skriver han.

Därmed skickar författaren ett tänkvärt budskap om efterföljelse inte bara till muslimer, utan också till kristna. Kanske inte minst till kristna.

Fakta: En enda Gud – Allah eller Jesus?

Nabeel Qureshi

Apologetik

Credoakademin

Nabeel Qureshi är 34 år gammal.

Nabeel Qureshi.

Nabeel Qureshi.

Foto: Pressbild
[x]