Kvinnor på flykt utsätts för våld

Under resan utsätts de för våld och hot, de utsätts för sexuellt utnyttjande eller tvingas till prostitution. När de väl är framme har de svårt att bli trodda, och de får asyl i lägre grad än männen. Så ser verkligheten ut för de kvinnor som söker asyl i Europa. Med en ny resolution vill EU-parlamentet få världen att uppmärksamma kvinnor och barn på flykt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Strasbourg. I år firades Internationella kvinnodagen av EU-parlamentet i Strasbourg genom antagandet av en resolution om kvinnors och barns situation på flykt. Andelen kvinnor bland flyktingarna i Europa blir allt högre, från en tidigare siffra på 30 procent är det nu snarare 50 procent av de flyktingar som kommer till Europa som är av kvinnligt kön.

– Jag var glad över att det blev en så kraftig signal, att resolutionen gick igenom med så stor majoritet, säger parlamentsledamoten Mary Honeyball (S&D, Storbritannien) som mötte Dagen på sitt arbetsrum i Strasbourg dagen efter att resolutionen röstades igenom.

”Behövs andra åtgärder”

Mary Honeyball var föredragande vid presentationen i parlamentet, och hon har lett arbetet med att ta fram texten i resolutionen.

–  Fram tills i dag har vi inte talat tillräckligt mycket om kvinnors och barns situation. Det behövs andra åtgärder än för män inom en rad områden, säger hon.

Det som oroar mest är nivån av våld mot kvinnor på flykt, menar Mary Honeyball.

– Jag träffade en kvinna som arbetar med flyktingar, och hon säger att hon inte har mött en enda kvinna som inte varit utsatt för våld. Varje kvinna hade varit utsatt för våld av någon art. Och mest utsatta är ensamma tonårsflickor, som inte kan försvara sig och som därmed är mer utsatta.

Våld från många håll

Våldet kommer både från smugglare, från andra flyktingar, och till och med från poliser och vakter. Ibland tvingas eller hotas kvinnor till att betala sin resa med sexuella handlingar eller lockas till prostitution.

Det som måste till är kraftiga åtgärder för att få ner nivåerna av våld, säger Mary Honeyball.

– Detta är svårt, och blir en uppgift främst för polisiära myndigheter. Vad vi kan göra som medlemsländer i EU är att se till att när kvinnorna väl kommer fram, då ska mottagandet och själva asylprocessen bli bättre än i dag.

Egna platser för kvinnor

Här handlar det om en rad åtgärder som ska till: för det första måste kvinnor få egna sovplatser och egna toaletter och duschar för att öka deras säkerhet och trygghet. De måste också få kvinnliga intervjuare och tolkar. Mary Honeyball förklarar varför detta är så viktigt:

– Kvinnor som söker asyl kommer ofta från länder där man inte talar om sådana saker som det kvinnorna varit utsatta för. Därför behöver de verkligen få känna sig trygga, så att de känner att de vågar börja berätta.

Det är avgörande för asylprocessen att kvinnor berättar vad de varit med om, poängterar Mary Honeyball, och kvinnlig personal – eller åtminstone personal som är utbildad för att förstå kvinnornas situation – är första steget till att kvinnor ska våga berätta.

Giltigt som asylskäl

Våld mot kvinnor ska också, kräver Europaparlamentet, vara giltigt som asylskäl. Asylpolitik och asylansökande ska ha ett jämställdhetsperspektiv, och könsrelaterat våld som till exempel våldtäkt, kvinnlig könsstympning, tvångsäktenskap och våld i hemmet ska vara giltiga skäl att söka asyl i EU. I dag söker kvinnor och flickor asyl i EU inte bara för att undkomma krig, utan också för att undkomma bland annat könsstympning i de länder där det förekommer, och för att undkomma våld i hemmet eller tvångsäktenskap.

Kvinnor måste också få reda på att de kan söka asyl oberoende av män. I dagsläget får färre kvinnor än män asyl, och det beror på att kvinnorna för det första inte blir trodda, och för det andra ofta saknar de handlingar som krävs för asyl, berättar Mary Honeyball.

– Om kvinnorna har dokument är det ofta männen som har hand om pappren. Det är kulturellt betingat – det är männen som tar hand om saker och ting. Det är därför det är så viktigt att kvinnor får berätta vad de varit med om.

Det finns i dag ett ”trovärdighetsgap” mellan män och kvinnor, och detta måste vi tala om och få bort, enligt Mary Honeyball.

Rätt till barnomsorg

Sist, men inte minst viktigt, finns i rapporten krav på barnomsorg under asylprocessen.

– Ja, detta är viktigt, för om det inte finns någon som tar hand om barnen medan man blir intervjuad, då väljer kvinnorna att stanna hos barnen. Och asylprocessen kommer inte ens igång, säger Mary Honeyball.

Nu har alltså resolutionen antagits av parlamentariker från vitt skilda politiska partier. Vad blir då nästa steg?

– Jag kommer att fortsätta följa frågorna nära. Och kommissionen säger att man är mycket intresserad av att föra frågorna framåt, säger Mary Honeyball, som själv varit mycket engagerad i just kvinnofrågor och suttit i kommittén för jämställdhetsfrågor och kvinnofrågor under många av de 16 år hon varit parlamentariker.

Fakta:

Fakta: Kvinnliga flyktingar

Sedan januari 2016 är 55 procent av dem som når Grekland för att söka asyl i EU är kvinnor och barn, enligt UNHCR.

20 000 kvinnor och flickor från länder där kvinnlig könsstympning förekommer söker varje år asyl i EU, och många gör det av fruktan för könsstympning.

Över en tredjedel av alla dödsfall i samband med moderskap inträffar i krissituationer såsom flyktingläger.