Frida Park: Utred frivillig sambeskattning

Ökad valfrihet för familjen är viktig för barnens skull.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

En fransman lär ha sagt att politik är en så allvarlig sak att man i fortsättningen inte kan överlåta den åt politikerna. Med politik avses ju “statskonst” och de flesta är överens om att demokratiskt valda politiker är det bästa system vi lyckats uppfinna. Men det finns en poäng - politiker tenderar att vara alltför förtjusta i att detaljstyra medborgarnas privatliv.

Ett sådant område är familjens fördelning av föräldraansvaret under småbarnsåren.

Bara drygt var tionde anser att staten ska lägga sig i uttaget av föräldradagarna (86 procent anser att föräldrar ska bestämma själva). Ändå har politiker drivit igenom både en och två och tre låsta månader.

Även statsministerns regeringsförklaring öppnade för ytterligare begränsningar. Detta till försvårande av barnfamiljers livspussel.

Ett motiv är att påskynda ökad jämställdhet i samhället. Men trots högtflygande ambitioner att förbättra kvinnors löne- och pensionsutveckling halkar de efter. Dagens system tar inte tillräcklig hänsyn till att det fortfarande är kvinnor som är gravida, föder barn, ammar och tar ett större ansvar för hem och barn än män (där åtminstone det sista ses som politiskt icke önskvärt).

Detta har fått kristdemokrater att slå bakut. Inför KD:s riksting i helgen har flera ombud motionerat om sambeskattning. Det som åsyftas är inte en återgång till tiden före 1971 (då särbeskattning infördes) utan en frivillig variant med tonvikt på att kompensera pensionen för den som tjänar minst. Frågan har under hösten också diskuterats på Dagens debattsida.

Sambeskattning kan innebära ökad valfrihet och stor skattelättnad för många familjer, särskilt där den ena föräldern tillbringar mer tid hemma när barnen är små.

Men det finns alltid en risk att den partner som tjänar minst tvingas välja mellan familj eller karriär. Att ytterligare höja trösklarna till arbetsmarknaden är inte önskvärt. Men en utredning borde kunna belysa just detta.

Alltför många politiska lösningar har inskränkt familjens möjligheter att efter eget huvud organisera vardagen (fast det inte finns en familj som är den andre lik). Snarare har ytterligare regleringar införts så att kvinnor efter barnafödande snabbare föses ut i heltidsknegandet - inte sällan med psykisk ohälsa till följd.

De senaste rapporterna om barn och ungas psykiska ohälsa bjuder på skrämmande läsning. Orsakerna vet man inte mycket om.

Det man vet är att barn som växer upp med skilda föräldrar eller de som bara växer upp med en förälder mår sämre än de som växer upp med båda.

En rimlig slutsats politiker borde dra av detta, oavsett om man ser individen (liberaler) eller familjen (värdekonservativa) som samhällets minsta byggsten, är att en av samhällets grundläggande uppgifter måste vara att stödja familjen - inte minst för barnens skull. Individen gagnas av en stark och sund gemenskap. Bara det är skäl nog för KD att ta ställning för att utreda en frivillig variant av sambeskattning.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.