Guds ord till alla människor i alla tider

Bibelsynen får konsekvenser för samhällsanalysen

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. 2 Tim 3:16

Det är ingen slump att den första artikeln i serien Dagens mening handlar om Bibeln. Vad skulle vi annars börja med? Bibeln är det fundament som inte bara kyrkan och varje enskild kristens liv vilar på. Den är också den naturliga och självklara utgångspunkten för den kristna tidningen Dagens existens och verksamhet. Så har det varit från starten och så kommer det att förbli.

För Dagen är Bibeln Guds ord till alla människor i alla tider över hela jorden. Det är inte en samling skrifter som återger människors nog så tänkvärda ord om Gud, inte heller en bok som förvisso innehåller Guds ord men också en hel del annat som utan problem kan och bör föras åt sidan som obegripligt eller föråldrat.

Vår bibelsyn stämmer väl överens med Dagens av ägarna fastslagna ideologiska grundval, den evangelikala kristenhetens grunddokument Lausannedeklarationen, där det heter: Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv.

Fyrkantigt, förenklat och endimensionellt? Nej, en formulering som öppnar för samtal och diskussion om hur Bibelns ord ska tolkas och välkomnar nya rön inom bibelforskningen. Lausannedeklarationens fader, den anglikanske teologen John Stott, talade exempelvis ofta om nödvändigheten att kulturtransponera bibelordet, att utan förvrängning ge det en ny tonart som samtiden kan förstå och ta till sig. (På 2000-talet är rengöring av toalettstolen en mer relevant bild än den fottvagning som Jesus ägnade sig åt om moderna människor ska förstå vad det innebär att vara beredd att för sina medvandrares skull utföra även de mest triviala sysslorna.) Och att Bibeln ses som ofelbar hindrar inte ett avståndstagande från det mänskliga missbruk av Guds ord som leder till förtryck, inte till befrielse.

Som tidning behöver Dagen nödvändigtvis inte ta ställning till om Jona är en historisk person eller om berättelsen om hans öden och äventyr ska ses som en liknelse. Eller i vad mån Paulus själv formulerat varje ord i de brev som tillskrivs honom. Det är intressanta frågeställningar som vi med varm hand lämnar till teologerna och bibelforskarna. Vårt primära ansvar är att berätta för läsarna hur diskussionens vågor svallar och, i bästa fall, ge underlag för ett eget ställningstagande.

Att bibelsynen är en vattendelare för svensk kristenhet, både mellan och inom samfunden, får inte leda till att vi skyggar för att lyfta fram skiljelinjerna och belysa vilka konsekvenserna blir när Bibeln tolkas och hanteras på olika sätt. Det är syftet med det dokument som publiceras i dagens tidning. Vi vet att vi har läsare vars bibelsyn avviker från den som tidningen står för. Vår egen tydlighet måste förenas med en respekt för den som tänker annorlunda utan att det gör vår egen hållning urvattnad.

Förhållningssättet leder till att Bibelns ord är det tolkningsraster genom vilket vi betraktar de samhällsfenomen som vi behandlar på ledarplats. ­Ibland, kanske alltför sällan, är det naturligt att direkt anknyta till relevanta bibelställen, vid andra tillfällen finns bibelordet i bakgrunden. Lausannedeklarationens ord om Bibeln som det enda ofelbara rättesnöret inte bara för tron – att Jesus Kristus är Frälsare och Herre – utan också för livet – trons konsekvenser för individ och samhälle – har oförändrad giltighet.

Tro utan gärningar är död, skriver Jakob i sitt brev (Jak 2:17). Detsamma gäller bibelsyn utan bibelbruk. Den generella principen är ju mer desto bättre, oavsett om det handlar om kyrkornas gudstjänster, smågruppssamlingar eller det egna kristna livet. Det finns många bevis på att förtrogenheten med och kunskapen om Bibeln minskar i samhället i stort men också i den svenska kristenheten.

I den mån vi kan vill Dagen medverka till att öka den törst efter Guds tilltal som bara läsningen av Bibeln kan släcka – och väcka. Vi vet att många av våra läsare följde uppmaningen i förra fredagens tidning att klippa ut och spara bibelläsningsplanen för 2013. Att ta till sig ett bibelord om dagen, kombinerat med en rejäl portion bön om att Gud ska göra det levande, kan vara viktigare och mer omvälvande än varje annat nyårslöfte.

För innehållet svarar Dagens ledarredaktion: 
Daniel Grahn, Elisabeth Sandlund och Hasse Boström

Fakta:

  • Vad tycker du?
  • 1) Är det viktigt med en gemensam bibelsyn i en familj, en smågrupp, en församling, ett samfund? Hur olika kan vi ­tänka utan att det blir problematiskt?
  • 2) Är ditt/ert bibelbruk tillräckligt stort? Finns det an­ledning till en ökning och i så fall på vilket vis?

  • Frågorna är avsedda som inspiration för enskild reflektion och gemensamma samtal.
Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.