Att vara barn till Gud

I vår vandring genom kyrkoåret har vi nu kommit fram till första söndagen efter jul. Temat för söndagen är Guds barn.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Gamla testamentet: Jeremia 31:15-17

Så säger Her­ren: Rop hörs i Ra­ma, kla­gan och bit­ter gråt: Ra­kel gråter över si­na barn. Hon låter in­te trösta sig, ty hen­nes barn finns in­te mer. Så säger Her­ren: Hör upp med din kla­gan, gråt in­te mer! Du skall få lön för din möda, säger Her­ren, de skall återvända från fi­en­de­land. Det finns hopp för din fram­tid, säger Her­ren, di­na barn skall vända hem till sitt land.

Episteltext: Galaterbrevet 4:4-7

Men när ti­den var in­ne sände Gud sin son, född av en kvin­na och född att stå un­der la­gen, för att han skul­le friköpa dem som står un­der la­gen och vi få söners rätt. Och ef­tersom ni är söner har Gud sänt sin sons an­de in i vårt hjärta, och den ro­par: ”Ab­ba! Fa­der!” Alltså är du in­te läng­re slav, ut­an son. Och är du son har Gud också gjort dig till arv­ta­ga­re.

Evangelietext: Matteusevangeliet 2:13-23

När de ha­de gett sig av vi­sa­de sig Her­rens äng­el i en dröm för Jo­sef och sa­de: ”Stig upp och ta med dig bar­net och hans mor och fly till Egyp­ten och stan­na där tills jag säger till dig, ty He­ro­des kom­mer att söka ef­ter bar­net för att döda det.” Jo­sef steg upp och tog om nat­ten med sig bar­net och hans mor och be­gav sig till Egyp­ten, och där stan­na­de han tills He­ro­des ha­de dött, för att det som Her­ren ha­de sagt ge­nom pro­fe­ten skul­le upp­fyl­las: Från Egyp­ten har jag kal­lat min son.

När He­ro­des märk­te att han ha­de bli­vit lu­rad av stjärn­ty­dar­na blev han ur­sin­nig, och han lät döda al­la gos­sar i Bet­le­hem och dess om­nejd som var två år el­ler därun­der; det var den tid han ha­de fått fram ge­nom att fråga ut stjärn­ty­dar­na. Då upp­fyll­des det som sagts ge­nom pro­fe­ten Je­re­mia: Rop hörs i Ra­ma, gråt och högljudd kla­gan: Ra­kel be­gråter si­na barn, hon låter in­te trösta sig, ty de finns in­te mer.

När He­ro­des ha­de dött vi­sa­de sig Her­rens äng­el i en dröm för Jo­sef i Egyp­ten och sa­de: ”Stig upp och ta med dig bar­net och hans mor och be­ge dig till Is­ra­els land. De som vil­le ta bar­nets liv är döda.” Jo­sef steg upp och tog med sig bar­net och hans mor och flyt­ta­de till­ba­ka till Is­ra­els land. Men när han hörde att Ar­che­la­os var kung i Ju­deen ef­ter sin far He­ro­des våga­de han in­te återvända dit. I en dröm blev han till­sagd att dra sig un­dan till Ga­li­leen, och där bo­sat­te han sig i en stad som he­ter Na­sa­ret, för att det som sagts ge­nom pro­fe­ter­na skul­le upp­fyl­las: Han skall kal­las na­saré.

Psaltaren: Psalm 71:2-6

Du som är tro­fast, hjälp mig, be­fria mig, lyss­na på mig och rädda mig. Var min klip­pa dit jag kan fly, bor­gen där jag fin­ner rädd­ning. Ja, du är min klip­pa och min borg. Be­fria mig, Gud, ur de on­das grepp, rädda mig un­dan gudlösa våldsmän. Du är mitt hopp, o Her­re, min Gud, min trygg­het ända från min ung­dom. Från min förs­ta stund har du va­rit mitt stöd, från mo­der­li­vet min styr­ka, jag sjung­er ständigt ditt lov.

Söndagen efter jul Tema: Guds barn

Fakta:

En fast och trofast klippa

Du som är tro­fast, hjälp mig, be­fria mig, lyss­na på mig och rädda mig. Var min klip­pa dit jag kan fly, bor­gen där jag fin­ner rädd­ning. Ja, du är min klip­pa och min borg.

Fakta:

Josef fick änglabesök

När He­ro­des ha­de dött vi­sa­de sig Her­rens äng­el i en dröm för Jo­sef i Egyp­ten och sa­de: ”Stig upp och ta med dig bar­net och hans mor och be­ge dig till Is­ra­els land. De som vil­le ta bar­nets liv är döda.”

Fakta:

Gråt inte mer

Så säger Her­ren: Hör upp med din kla­gan, gråt in­te mer! Du skall få lön för din möda, säger Her­ren, de skall återvända från fi­en­de­land. Det finns hopp för din fram­tid, säger Her­ren, di­na barn skall vända hem till sitt land.