Här utmanar han ateismen

Vilken världsbild svarar egentligen bäst på människans djupaste frågor?
Det är frågan som författaren Per Ewert försöker utröna i sin nya bok. Det hela blir en uppgörelse med ateismen och ett tydligt försvar för den kristna tron.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Vem tänder stjärnorna? Den frågan ställde i början av 1990-talet sångerskan Eva Dahlgren i en sång som fångade den tidens nyandliga sökande.

Det är också namnet på den bok som Dagenmedarbetaren Per Ewert skrivit. För precis som Eva Dahlgren sökte vetskap om Guds existens, så vill Per söka sig fram till svaren på våra stora existentiella frågor: Vem eller vad ligger bakom allting? Vilka är vi? Vad är livets mening?

- Det här är frågor som människor i alla tider har ställt sig, men i dag är konsumismen och stressen så stor i samhället att man undviker dem. Därför behövs det en bok som hjälper människor att komma i närkontakt med de stora frågorna, säger Per Ewert.

Inspirationen till boken kommer från flera håll. En viktig händelse var när Per såg en tv-intervju där programledaren förklarade att han inte tyckte att det spelade någon större roll om Gud finns eller inte.

- Men frågan om Guds existens är ju den viktigaste frågan av alla, för den avgör svaren på alla andra existentiella frågor.

Genom sin bok vill Per Ewert hjälpa människor att reflektera över livets grund. Medan många människor i dag är tveksamma till om det går att finna en sanning, hävdar författaren att det visst går att göra ett förnuftigt val.

- I alla andra ämnen är det så viktigt att folk tar ställning, men i den viktigaste frågan av alla så behövs det plötsligt inte, säger han.


Per Ewert går grundligt till väga. Han undersöker vad de tre huvudinriktningarna inom tro och tänkande, teismen, panteismen och ateismen, säger om Gud och människan. Till panteismen, tron på en opersonlig andlig verklighet, kan buddhismen och en stor del av dagens new age-filosofi räknas. Teismen är där-emot tron på en personlig gud, en grundläggande föreställning i till exempel kristen tro och islam.

I sin brottning med de olika världsbilderna finner Per Ewert att ateismen inte håller stånd. Enligt honom finns det en rad skäl som gör ateismens ståndpunkter otroliga. Han pekar till exempel på hur uppkomsten av vårt universum är beroende av att en mängd faktorer samverkar på det mest fantastiska sätt för att stjärnor och planeter ska kunna uppstå. Han menar också att livet på jorden visar att en högre kraft varit delaktig i designen av det. I boken riktar han en del kritik mot evolutionsteorin, men ifrågasätter inte på samma sätt Big bang-teorin.


- Jag försöker hålla mig till sådana ståndpunkter som är allmänt accepterade i alla läger. I stort sett alla forskare är överens om att universum har uppstått en gång ur ingenting. Vad gäller evolutionsteorin tar jag upp saker som pekar på en designer, däremot tar jag inte ställning i frågan om exakt hur Gud gick till väga när han skapade, säger han.


Per Ewert försöker också ge panteismens svar på dessa grundläggande frågor. Men det är faktiskt svårare, eftersom den ofta ger tvetydiga svar. I boken liknar han det vid att brottas med en ål.

- Panteismen är inte något egentligt ställningstagande, utan mest ett försök att både äta kakan och ha den kvar, säger han.

Efter att ha gått igenom både vetenskapliga och filosofiska argument når författaren slutsatsen att teismen framstår som mest trovärdig. Och inom teismen lyfter han fram den kristna tron.

- Det finns en person som sagt att han är Gud själv - skaparen av universum. Om han talar sant, då kan vi släppa de andra religionernas profeter.

Har du någon gång tvivlat på att kristen tro har de bästa svaren under arbetet med boken?

- Nej, ateismen har inga mer trovärdiga svar. Där-emot har inte kristendomen det fulla svaret på lidandets problem. Men det har å andra sidan ingen annan världsbild heller. Den kristna tron erbjuder dock en Gud som lider med människan, säger han.


I sin bok ger Per Ewert apologetiken en ny form. En stor del av innehållet bygger dock på den apologetik som funnits länge inom kyrkan, och som många, åtminstone inom frikyrkan, har växt upp med.

Varför är det så många som lämnar kyrkan, trots att de fått lära sig att det är rationellt och logiskt att vara kristen?

- Det går inte att ge ett svar för alla. Vissa tyckte kanske inte att hjärtats behov tillgodosågs, medan andra inte tyckte den kristna tron talade till hjärnan. Men det unika med den kristna tron är att den bejakar både hjärtats och hjärnans behov. Dessa två måste kombineras, för om man förlorar det ena så förlorar man genast människor, säger Per Ewert.

Författaren själv bygger inte främst sin tro på något intellektuellt argument, utan på den personliga upplevelsen av Gud.

- Det är ett så starkt gudsbevis som ingen kan ta ifrån mig. Men det viktiga är att erfarenheten går i linje med övriga argument, annars skulle jag kunna ifrågasätta mina personliga erfarenheter, säger han.


Boken håller nu på att lanseras och samtal pågår redan om översättningar till andra språk. Per Ewert hoppas att boken ska få genomslag inte bara i den kristna världen. Han utmanar ateister och panteister att försvara sin tro, och ställer gärna upp på samtal och debatter.

- Men det viktigaste för mig är inte att slå ner motståndaren med argument. Parallellt med arbetet med boken har jag gått igenom en ganska svår process där jag insett att det viktigaste är att leva nära Jesus och följa honom. Mitt främsta hopp är inte att vinna debatter, utan att möta människors innersta behov.

Bokens fem argument för tron på Gud

Orsak. Allt i universum sker enligt lagen om orsak och verkan. Många filosofer menar därför att det måste finnas en Skapare som är orsak till själva universum.

Design. Forskningen har allt tydligare visat hur otroligt välkonstruerad vår värld är - alltifrån de perfekt inställda värdena i universum till den intelligenta DNA-koden i våra celler.

Sökande. Människan är en obotlig sökare. Något på insidan strävar ständigt efter kontakt med något större. Det rimligaste svaret är att Någon lockar människan till gemenskap med sig själv.

Moral. Människan äger ett samvete som säger att det finns verklig godhet och verklig ondska. Objektiva moraliska värden kräver en absolut norm - Gud.

Erfarenhet. Miljontals människor berättar hur Gud har uppenbarat sig för dem personligen. Den viktigaste erfarenheten var när Gud föddes som människa, dog och sedan blev uppväckt.