Här kommer viktig information om hur man förbereder sig på besök av änglar.

Åsa Molin
Helgkrönikör

Information till Sveriges alla invånare om änglar

Teologen Åsa Molin i veckans bibelkrönika: Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Från MSB, Myndigheten för Serafim Beredskap:


Den här texten skickas till alla hushåll med viktig information om hur man förbereder sig på besök av änglar. Ett besök av en ängel kan kännas otroligt, men även i ett land som Sverige kan det inträffa. En eller flera änglar kan oväntat dyka upp i din vardag. Om du är förberedd kan du se till att reagera på ett adekvat sätt.

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Ett besök av en ängel kan göra att hela ditt liv förändras drastiskt.

Du kan bli stum i nio månader och din fru som redan har gråa hår och för länge sedan accepterat att det inte blev några barn kan plötsligt bli gravid. Ni kan bli föräldrar till profeten som krattar manegen för den som slutgiltigt kommer att besegra all ondska, befria oss från alla kriser och utrota alla krig.

Vanliga reaktioner vid möten med änglar:

• Rädsla

• Bävan

• Skräck

En dag är det du som drar lotten att gå in i det allra heligaste i templet. Hur ser då din krisberedskap ut?


Följ denna checklista:

•  Solglasögon (för att det inte bli bländad av ängelns härlighet)

•  Ett rejält rep (som du kan knyta kring midjan om du skulle svimma eller dö i mötet med Guds ängel, så att de andra kan dra ut dig utan att själva utsättas för samma risk)

•  Papper och penna för att meddela vad du har varit med om

Obs!

Det är bra att vara käll­kritisk men om det är en ängel som kommer direkt från Guds vardagsrum är det inte läge att fråga om källorna är säkra.

Var vaksam mot falsk information av typen: änglar finns inte eller Gud har lämnat världen åt sitt vi öde. Alla rykten eller tecken på att Gud skulle vara maktlös eller har gett upp är falska. Den slutgiltiga segern är Guds.

Utbilda dig!

Studera andra berättelser om besök av änglar och Guds ingripande i historien

Engagera dig!

Du behövs och din insats göra skillnad.

Prata gärna om innehållet i denna text med andra i din omgivning.

Spara texten!

MSB, Myndigheten för Serafim Beredskap, ansvarar för innehållet i denna textVeckans bibeltexter

Gamla testamentet: Jesaja 49:1f

Hör på mig, ni fjärran länder, lyss­na, ni avlägs­na folk! Her­ren kal­la­de mig re­dan i mo­der­li­vet, han nämn­de mig vid namn re­dan i min mors sköte. Han gjor­de min tunga till ett skarpt svärd och gömde mig un­der sin skyd­dan­de hand, han gjor­de mig till en vass pil, som han förva­ra­de i sitt ko­ger.

Episteltext: Apostlagärningarna 19:4

Pa­u­lus sa­de: ”Jo­han­nes dop var ett omvändel­se­dop, och han upp­ma­na­de fol­ket att tro på den som skul­le kom­ma ef­ter ho­nom, det vill säga Je­sus.”

Evangelietext: Lukasevangeliet 1:5–17

På den ti­den då He­ro­des var kung i Ju­deen fanns det i Avi­as av­del­ning en präst som het­te Sa­ka­ri­as. Hans hust­ru härstam­ma­de från Aron och het­te Eli­sa­bet. De var båda rättfärdi­ga inför Gud och lev­de oförvit­ligt ef­ter al­la Her­rens bud och före­skrif­ter. De var barnlösa ef­tersom Eli­sa­bet var ofrukt­sam, och båda var till åren. En gång när tu­ren ha­de kom­mit till hans av­del­ning och han full­gjor­de sin prästtjänst inför Gud var det han som ef­ter den sed­van­li­ga lott­ning­en bland präster­na skul­le gå in i Her­rens tem­pel och tända rökel­se­off­ret. Allt fol­ket stod ut­anför och bad me­dan off­ret pågick. Då vi­sa­de sig Her­rens äng­el för ho­nom, till höger om rökel­se­al­ta­ret. Sa­ka­ri­as blev förskräckt vid den­na syn och fruk­tan föll över ho­nom. Men äng­eln sa­de till ho­nom: ”Var in­te rädd, Sa­ka­ri­as, din bön har bli­vit hörd. Din hust­ru Eli­sa­bet skall föda en son åt dig, och du skall ge ho­nom nam­net Jo­han­nes. Han skall bli din glädje och fröjd, och många kom­mer att glädja sig över hans födel­se. Ty han skall bli stor inför Her­ren; vin och star­ka dryc­ker skall han ald­rig dric­ka, han skall upp­fyl­las av he­lig an­de re­dan i mo­der­li­vet, och han skall få många i Is­ra­el att vända till­ba­ka till Her­ren, de­ras Gud. Och han skall gå före ho­nom med Eli­as an­de och kraft, för att vända fäder­nas hjärtan till de­ras barn och ge de ohörsam­ma ett rättfärdigt sin­ne, så att Her­ren får ett folk som är be­rett.”

Psaltaren: Psalm 96

Sjung till Her­rens ära, sjung en ny sång, sjung till Her­rens ära, he­la Sjung till Her­rens ära, sjung en ny sång, sjung till Her­rens ära, he­la värl­den! Sjung till Her­rens ära, pri­sa hans namn, ro­pa ut hans se­ger dag ef­ter dag! Sjung till Her­rens ära, pri­sa hans namn, ro­pa ut hans se­ger dag ef­ter dag! Förkun­na hans ära bland fol­ken, bland al­la människor hans un­der! Ty stor är Her­ren, högt är han pri­sad, värd att fruk­ta mer än al­la gu­dar. Fol­kens al­la gu­dar är av­­gu­dar, men Her­ren har gjort him­len. Han om­ges av prakt och glans, av makt och härlig­het i sitt tem­pel. Ära Her­ren, al­la folk­slag, ära Her­rens ma­jestät, ära Her­rens höga namn! Kom till hans förgårdar, kom med of­fer, fall ner inför Her­ren i he­lig skrud! Dar­ra inför ho­nom, he­la jor­den! Förkun­na bland fol­ken: Her­ren är ko­nung! Värl­den står fast, den kan in­te rub­bas. Han dömer fol­ken med oväld. Må him­len fröjdas och jor­den jub­la, ha­vet bru­sa och allt det rym­mer, mar­ken och allt den bär må glädja sig. Då skall al­la träd i sko­gen jub­la inför Her­ren – se, han kom­mer, se, han kom­mer för att råda över jor­den, råda rätt­vist över värl­den, råda tro­fast över fol­ken.