Tron och livet

På söndag är det den elfte söndagen efter trefaldighet och kyrkoårets tema är tro och liv.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Gamla testamentet: Jesaja 2:12-17

Ty Her­ren Se­ba­ot har bestämt en dag med dom över allt som är över­mo­digt och stolt, över allt som skju­ter i höjden och yvs, över al­la Li­ba­nons ced­rar, de höga och mäkti­ga, och al­la Bashans ekar, över al­la höga berg och al­la mäkti­ga höjder, över al­la stol­ta torn och al­la bran­ta mu­rar, över al­la långfärds­skepp och al­la prakt­ful­la far­tyg. Då skall människans stolt­het ku­vas, hen­nes högmod kväsas. Her­ren en­sam tri­um­fe­rar den da­gen.

Episteltext: Romarbrevet 3:21-28

Men nu har Gud up­pen­ba­rat en rättfärdig­het som in­te be­ror av la­gen men som la­gen och pro­fe­ter­na har vitt­nat om – en rättfärdig­het från Gud ge­nom tron på Je­sus Kristus, för al­la dem som tror. Här görs ing­en åtskill­nad. Al­la har syn­dat och gått mis­te om härlig­he­ten från Gud, och ut­an att ha förtjänat det blir de rättfärdi­ga av hans nåd, ef­tersom han har friköpt dem ge­nom Kristus Je­sus. Gud har låtit hans blod bli ett förso­nings­of­fer för dem som tror. Så vil­le han vi­sa sin rättfärdig­het, ef­tersom han förut ha­de lämnat syn­der­na ostraf­fa­de, un­der upp­sko­vets tid. I vår egen tid vil­le han vi­sa sin rättfärdig­het: att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Je­sus.

Vad blir då kvar av vår stolt­het? Ingen­ting. Vil­ken lag säger det, gärning­ar­nas? Nej, trons lag. Ty vi me­nar att människan blir rättfärdig på grund av tro, obe­ro­en­de av laggärning­ar.

Evangelietext: Lukasevangeliet 18:9-14

Till några som li­ta­de på att de själva var rättfärdi­ga och som såg ner på al­la and­ra rik­ta­de han den­na lik­nel­se: ”Två män gick upp till temp­let för att be, den ene var fa­risé, den and­re tullin­dri­va­re. Fa­risén ställ­de sig och bad för sig själv: ’Jag tac­kar dig, Gud, för att jag in­te är som and­ra människor, tju­var och be­dra­ga­re och hor­kar­lar, el­ler som tullin­dri­va­ren där. Jag fas­tar två gång­er i vec­kan, jag lämnar ti­on­de av allt jag köper.’ Men tullin­dri­va­ren stod av­si­des och våga­de in­te ens lyf­ta blic­ken mot him­len ut­an slog med händer­na mot bröstet och sa­de: ’Gud, var nådig mot mig syn­da­re.’ Jag säger er: det var han som gick hem rättfärdig, sna­ra­re än den and­re. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmju­kad, men den som ödmju­kar sig skall bli upphöjd.”

Psaltaren: Psalm 143:6-10

Jag sträcker mi­na händer mot dig, öpp­nar mig som törstig jord. Her­re, skyn­da att sva­ra mig, jag or­kar in­te mer. Dölj in­te ditt an­sik­te för mig, då blir jag lik dem som lagts i gra­ven. Låt mig var mor­gon möta din tro­fast­het, ty jag förtröstar på dig. Vi­sa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig. Her­re, rädda mig från mi­na fi­en­der, jag flyr till dig. Lär mig att göra din vil­ja, ty du är min Gud. Må din go­da an­de le­da mig på jämn mark.

Alla har syndat

Veckans episteltext handlar om hur en människa blir rättfärdig­ genom tron på Je­sus Kristus. ”Här görs ing­en åtskill­nad. Al­la har syn­dat och gått mis­te om härlig­he­ten från Gud, och ut­an att ha förtjänat det blir de rättfärdi­ga av hans nåd, ef­tersom han har friköpt dem ge­nom Kristus Je­sus.”

Låt mig var mor­gon möta din tro­fast­het

Veckans psaltarpsalm berättar bland annat om Guds trofasthet varje dag. "Låt mig var mor­gon möta din tro­fast­het, ty jag förtröstar på dig. Vi­sa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig. Her­re, rädda mig från mi­na fi­en­der, jag flyr till dig".

Den som ödmju­kar sig skall bli upphöjd

I söndagens evangelietext undervisar Jesus i en liknelse om ödmjukhetens väg. ”Ty den som upphöjer sig skall bli förödmju­kad, men den som ödmju­kar sig skall bli upphöjd.”