Vilse förr – funnen nu

På söndag är den tredje söndagen efter trefaldighet och kyrkorårets tema är förlorad och återfunnen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs helgens bibelkrönika: En sopande Gud på våra bleka tavlor?

 

Gamla testamentet: Jesaja 51:1-3

Hör på mig, ni som strävar ef­ter rättfärdig­het, ni som söker Her­ren. Tänk på klip­pan ni är hugg­na ur, på schak­tet ni har hämtats från. Tänk på Ab­ra­ham, er far, och Sa­ra, som födde er. En en­da var han när jag kal­la­de ho­nom, men ge­nom min välsig­nel­se blev han många. Her­ren tröstar Si­on, ger tröst åt hen­nes ru­i­ner. Han gör hen­nes öken lik Eden, hen­nes öde­mark lik Her­rens trädgård. Fröjd och glädje skall råda där, lovsång­ens to­ner lju­da.

Episteltext: Efesiebrevet 2:1-10

Ni var döda ge­nom era över­trädel­ser och syn­der den gång ni lev­de i dem på den­na tidens och värl­dens vis och lät er le­das av furs­ten över luf­tens ri­ke, över den andemakt som nu är verk­sam i olyd­na­dens människor. Såda­na var vi al­la en gång, då vi följ­de våra mänsk­li­ga begär och hand­la­de som krop­pen och våra eg­na tan­kar vil­le, och av födseln var vi vre­dens barn, vi som de and­ra. Men Gud, som är rik på barmhärtig­het, har äls­kat oss med så stor kärlek att fast vi var döda ge­nom våra över­trädel­ser har han gjort oss le­van­de till­sam­mans med Kristus – av nåd är ni fräls­ta – och uppväckt oss med ho­nom och gett oss en plats i him­len ge­nom Kristus Je­sus. Därmed vil­le han för kom­man­de ti­der vi­sa den överväldi­gan­de ri­ka nåden i sin god­het mot oss ge­nom Kristus Je­sus. Ty av nåd är ni fräls­ta ge­nom tron, in­te av er själva, Guds gåva är det. Det be­ror in­te på gärning­ar, ing­en skall kun­na berömma sig. Vi är hans verk, ska­pa­de ge­nom Kristus Je­sus till att göra de go­da gärning­ar som Gud från början har bestämt oss till.

Evangelietext: Lukas 15:8-10

El­ler om en kvin­na har tio sil­ver­mynt och tap­par bort ett av dem, tänder hon då in­te en lam­pa och so­par he­la hu­set och le­tar öve­rallt tills hon hit­tar det? Och när hon har hit­tat det sam­lar hon vänin­nor och grann­kvin­nor och säger: Gläd er med mig, jag har hit­tat myn­tet som jag ha­de förlo­rat. På sam­ma sätt, säger jag er, gläder sig Guds äng­lar över en en­da syn­da­re som omvänder sig.”

Psaltaren: Psalm 119:170-176

Låt min bön nå fram till dig, rädda mig, som du har lo­vat. Över mi­na läppar skall lovsång flöda, ty du lär mig di­na stad­gar. Min mun skall be­sjunga ditt ord, ty al­la dina bud är rättfärdi­ga. Låt din hand bli mig till hjälp, ty jag har valt di­na befallningar. Jag läng­tar ef­ter din rädd­ning, Her­re, din lag är min lust. Låt mig le­va för att pri­sa dig, låt di­na la­gar va­ra min hjälp. Jag har gått vil­se som ett bort­sprung­et får. Sök rätt på din tjäna­re, ty jag har in­te glömt di­na bud.

Sök rätt på ditt får

Ur söndagens psalm: Låt mig le­va för att pri­sa dig, låt di­na la­gar va­ra min hjälp. Jag har gått vil­se som ett bort­sprung­et får. Sök rätt på din tjäna­re, ty jag har in­te glömt di­na bud.

Han gör öken till en oas

Ur söndagens gammaltestamentliga text: Her­ren tröstar Si­on, ger tröst åt hen­nes ru­i­ner. Han gör hen­nes öken lik Eden, hen­nes öde­mark lik Her­rens trädgård. Fröjd och glädje skall råda där, lovsång­ens to­ner lju­da.

Frälst av nåd

Ur söndagens episteltext: Ty av nåd är ni fräls­ta ge­nom tron, in­te av er själva, Guds gåva är det. Det be­ror in­te på gärning­ar, ing­en skall kun­na berömma sig. Vi är hans verk, ska­pa­de ge­nom Kristus Je­sus till att göra de go­da gärning­ar som Gud från början har bestämt oss till.

POLISVÅLDET I USA
Övergrepp i kyrkan
Isolerade tonåringar
Når universitets- och gymnasiestudier sker på distans, får många församlingar en ny målgrupp av äldre ungdomar i ungdomsarbetet. Bilden är från ett seminarium för unga vuxna på Nyhemskonferensen. 
Foto: Natanael Johansson
Foto: Natanael Johansson