Frikyrkor: Avskaffa Svenska kyrkans särställning

Lika för alla kyrkor. Det budskapet kommer från de traditionella frikyrkorna, som vill att den lagstiftning som enbart omgärdar Svenska kyrkan ska tas bort.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

År 2000 gick stat och kyrka skilda vägar och Svenska kyrkan blev en frikyrka bland andra. Nåväl, riktigt så blev det inte. Även om statskyrkan avskaffades finns fortfarande en lag som gör att Svenska kyrkan sticker ut från övriga kyrkor.

Nu är det dags att avskaffa kyrkans särställning. Det tycker flera av de traditionella frikyrkorna som oberoende av varand­ra skriver att systemet borde ändras. De gör det i sina remissvar till utredningen om statens stöd till trossamfund.

Samlad kritik

”Att Svenska kyrkan har en särskild lag kan förstås historiskt”, skriver Equmeniakyrkan i sitt remissvar.

”Principiellt anser Equmeniakyrkan att alla trossamfund bör behandlas på likartat sätt. Nuvarande förhållande där Svenska kyrkan omfattas av egen lagstiftning bör omprövas.”

Evangeliska frikyrkan (EFK) och pingströrelsen skriver samma sak. ”Det är dags att sluta särbehandla Svenska kyrkan”, lyder budskapet, här citerat från pingströrelsens remissvar.

Bland annat kritiserar de skillnaderna om hur kyrkoavgiften samlas in, där alla samfund utom Svenska kyrkan måste ha ett skriftligt samtycke från en medlem för att få hjälp av Skatteverket. Det handlar också om de nya demokratikraven som innebär att ett samfund kan bli återbetalningsskyldigt om en individ missköter sig grovt. Men denna regel gäller inte för Svenska kyrkan.

 

Marcus Jonsson, tillträdande kommunikationschef i Pingst FFS, har varit med och tagit fram remissvaret.

Varför är det viktigt att Svenska kyrkans särställning tas bort?

– Staten ska vara neutral mot alla samfund, ändå har vi en lagstiftning som skiljer sig åt för Svenska kyrkan.

Religiöst neutral

Han menar att när det väl görs en översyn över relationen mellan staten och trossamfunden borde det vara lämpligt att se över även den här frågan, så att staten verkligen blir religiös neutral.

Det här handlar om att ändra lagen om Svenska kyrkan, hur intresserade tror du att politiker är?

– Skulle politiker medvetandegöras om hur det ser ut i dag skulle nog många vara intresserade att lyfta frågan, säger Marcus Jonsson, som tidigare har jobbat på regeringskansliet.

 

Öyvind Tholvsen har varit med och tagit fram remissen för EFK:s räkning. Han menar att det här är en principfråga.

– Religionsfrihet är en lång kamp som frikyrkorna länge kämpat för, för oss är det viktigt att alla behandlas på samma sätt. Mycket är bra i dag, men det finns bitar kvar.

– Därför skulle det vara intressant att utreda vilka konsekvenser det skulle få om Svenska kyrkan fick samma regler som andra trossamfund. Det kanske inte skulle bli någon stor förändring, men vi vill av princip att alla trossamfund behandlas lika, säger han.

Inte bara principer

Men det handlar inte bara om principer, utan utredningens förslag berör även praktiska frågor.

Det kan till exempel handla om att ett trossamfund kan bli återbetalningsskyldigt om en enskild företrädare missköter sig.

– Nu införs demokratikriterier som kan göra att trossamfund som bryter mot dessa blir av med kyrkoavgiften. Men dessa demokratikriterier kommer inte gälla Svenska kyrkan. Det är inte en rimlig lösning, säger Öyvind Tholvsen.

Läs också: Utredaren: Det här är inte en av Gud given situation