Inga religiösa organisationer tillfrågade om neutrala andaktsrum på sjukhus

Regionstyrelsen i Västra Götaland ställer sig bakom Vänsterpartiets motion om att inrätta religiöst neutrala andaktslokaler på sjukhus. Men hittills har inte några religiösa företrädare sagt sin mening.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Fyra remissinstanser (styrelserna för Angereds närsjukhus, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus samt Kommittén för mänskliga rättigheter) hade, inför regionstyrelsens beslut, fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Angereds närsjukhus beslöt att lämna remissen utan åtgärd medan såväl NU-sjukvården (där Norra Älvsborgs länssjukhus samt Uddevalla sjukhus ingår) som Södra Älvsborgs sjukhus ställde sig bakom motionen från Vänsterpartiet.

Detsamma gäller Västra Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter. Kommittén, som är underställd regionstyrelsen, understryker Västra Götalandsregionens skyldighet att respektera, skydda och uppfylla religionsfriheten för människor som kommer i kontakt med verksamheterna, som till exempel patienter, deras närstående eller medarbetare, samt att alla bör erbjudas likvärdiga möjligheter till religiös eller andlig återhämtning utan diskriminering.

Inga röster från kyrkan

Att varken Sveriges kristna råd, som stöttar Sjukhuskyrkans verksamhet runt om i landet på olika sätt, eller några andra religiösa företrädare har fått lämna några synpunkter på förslaget motiveras av att remissen var helt intern.

– Uppdraget från regionstyrelsen att svara på remissen gick endast till de fyra namngivna remissinstanserna som samtliga är nämnder och styrelser som ingår i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsens gruppledare är de som beslutar vilka som ska uppmanas svara på remisser. Däremot så är det ju så att alla dessa handlingar är offentliga och det står alla fritt att inkomma med synpunkter, säger Anna Jacobson på avdelningen för mänskliga rättigheter vid Koncernkontoret i Västra Götalandsregionen, till Dagen.

Tillsätta utredning

Beslutet som regionstyrelsen har fattat handlar om att en utredning ska tillsättas – och i tjänsteutlåtandet som regionstyrelsen har fattat beslut om står att utredningen bör:

• beskriva hur lokalerna kan utformas och placeras med utgångspunkt i människans värdighet.

• säkerställa att jämställdhet och jämlikhet främjas i lokalerna så alla invånare, patienter, närstående och medarbetare oavsett religion eller annan trosuppfattning erbjuds likvärdiga möjligheter till religiös eller andlig återhämtning utan diskriminering att lokalerna har god fysisk tillgänglighet och tar hänsyn till barnets mänskliga rättigheter.

• arbeta med god delaktighet från civila samhället, inklusive religiösa samfund.

Utredningen bör dessutom lämna förslag på organisering och finansiering.

Lilla Erstagården