Klartecken för utredning om konfessionella inslag

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Baserat på analysen ska utredningen undersöka om det finns behov av att ändra bestämmelserna i skollagen om konfessionella inslag i utbildningen.

Enligt kommittédirektivet ska utredaren bland annat:

• analysera hur Europakonventionen samt andra internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringsformen påverkar konfessionella inslag i skola, förskola och fritidshem.

 

Läs mer: Fridolin: Regelverket i Sverige ska skärpas

 

Regeringen skriver att utvecklingen av Europadomstolens praxis pågår kontinuerligt. "Det är därför nödvändigt att låta göra en förnyad och fördjupad analys."

Förtydligande av gränsdragningen

• analysera för- och nackdelar med konfessionella inslag i olika skolformer.

"Utredaren ska särskilt beakta barnets rätt att uttrycka sin egen livsåskådning men också barnets rätt att inte behöva delta i någon form av konfessionella inslag som det inte vill medverka i."

 

Läs mer: Nytt uppdrag för Lars Arrhenius – ska granska konfessionella inslag i skolväsendet

 

• föreslå dels ett förtydligande av gränsdragningen mellan utbildning och undervisning, dels en definition av konfessionell respektive icke-konfessionell inriktning.

"Svensk skola har utmaningar när det gäller att dra gränser utifrån nuvarande bestämmelser, till exempel när det gäller vad som kan anses vara konfessionella inslag och vad som är utbildning respektive undervisning."

Särskilda krav för att godkännas som huvudman

• kartlägga hur fristående skolor, förskolor och fritidshem med konfessionell inriktning följer regelverket.

• undersöka om det finns ytterligare behov av att ställa särskilda krav för att godkännas som huvudman för en fristående skola, förskola eller fritidshem med konfessionell inriktning.

"I dag ställs det inga särskilda krav för att godkännas som huvudman för en skola, förskola eller fritidshem med konfessionell inriktning." "Det bör utredas om det i samband med prövningen av enskilda som huvudmän för skolor, förskolor och fritidshem med en konfessionell inriktning – utöver befintliga krav ... – finns behov av att ställa upp särskilda krav. Sådana krav kan till exempel mer specifikt ta sikte på förutsättningarna att bedriva en verksamhet som förmedlar och förankrar respekt för den värdegrund som gäller för det svenska skolväsendet."

Ska redovisas senast den 31 december

• undersöka om det finns behov av att ändra skollagen för att kunna göra undantag från förbudet mot konfessionella inslag, oavsett huvudman och inriktning, i samband med firandet av skolavslutningar och andra traditionella högtider och, om så bedöms vara fallet, analysera hur ett förslag till sådan ändring förhåller sig till bestämmelser som ger uttryck för skolans värdegrund.

• lämna nödvändiga författningsförslag.

Beslutet att påbörja en analys av regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet fattades vid ett regeringssammanträde den 8 mars.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018.