Oenighet om hur elever i kristna grupper får agera

Har en religiös förening på en skola rätt att värva medlemmar? Nej, säger Skolverkets jurist. Ja, säger Skolledarförbundets ordförande. Den grundlagskyddade föreningsfriheten ställs mot skollagens krav på icke-konfessionell utbildning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Dagen berättade i onsdags om den kristna skolföreningen i Mullsjö som inte längre får samlas innanför skolans lokaler. Detta eftersom föräldrar protesterat mot att en grupp kyrkliga ungdomar tillåts värva medlemmar inom skolans miljö. Eleverna hävdar att de enbart delat ut popcorn i en så kallad ”kärleksaktion”, men fallet väcker ändå vissa frågor. Vad gäller egentligen när skolföreningar vill utvidga och berätta om sin verksamhet?

– Det är varje rektors skyldighet att uppmana och stimulera föreningsbildande. Och det ligger också i föreningsfrihetens natur att man måste kunna propagera för sin sak och värva fler medlemmar. Så länge föreningen inte kränker eller förtalar någon ser jag inget problem med det, säger Matz Nilsson, ordförande för Skolledarförbundet.

Skolverket gör dock skillnad på konfessionella föreningar och på övriga skolföreningar som möts inom skolans väggar.

– All utbildning och undervisning inom en kommunal skola ska vara icke-konfessionell. Föräldrar ska vara trygga i att de inte skickar sina barn till en skola där de blir ensidigt påverkade i en viss religiös riktning. Det är upp till varje rektor att se till att utbildningen är icke-konfessionell, säger Ulrika Lindmark, jurist på Skolverket.

Olika tolkning

Och här skiljer sig uttolkningarna av skollagen. Ulrika Lindmark menar att hela skolmiljön ingår i begreppet utbildning – därmed även matsaler, korridorer och uppehållsrum.

– Det är en sak om gruppen samlas i ett slutet rum och läser Bibeln eller spelar gitarr, men om de går ut och försöker frälsa sina kamrater kan rektorn behöva agera. Det är svåra gränsdragningar, säger Ulrika Lindmark.

Tveksamma politiker

Från politiskt håll ställer man sig dock tveksam till Mullsjörektorns handlande mot den kristna skolföreningen.

– Utan att veta i detalj vad som hänt tycker jag att det är viktigt att man verkar för ett aktivt föreningsliv i skolorna. Jag tycker att det låter konstigt att de här eleverna slängts ut från skolan för att de deltar i en förening, säger Thomas Strand (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott.

Utskottskollegan Yvonne Andersson (KD) är inne på samma linje:

– Vi har hamnat helt snett i frågan när skollagen ska uttolkas och det är mycket oroväckande om vi har skolledare som förhindrar kristna föreningar att vara i skolorna, säger hon.

Joakim Lundqvist, ledare för den kristna skolgruppsorganisationen Ny Generation är kritisk till Skolverkets uttolkning av skollagen.

– Om Skolverket säger att själva skolmiljön ska vara icke-konfessionell är det något helt nytt. Då har man inte läst regeringens proposition där det står att lagen riktar sig till huvudmännen, och inte till eleverna. Eleverna måste få berätta om sin tro för varandra.

Han understryker att varje Ny Generation-grupp är självständig och att deltagandet helt och hållet bygger på frivillighet. Eleverna uppmanas också att söka tillstånd hos sina respektive skolledningar för all utåtriktad verksamhet.

– Man kan jämföra en Ny Generation-grupp på en skola med en kyrka i en stad. Den finns där och syns i det offentliga rummet, men ska inte uppträda på ett sådant sätt att människor upplever sig påtvingade ett visst budskap, säger han.

Han tillägger att fallet med den kristna skolgruppen i Mullsjö som stängs ute från skolans lokaler är unikt i rörelsens tioåriga historia.

Fakta:

  • Fakta: Så säger lagen
  • Den nya skollagen – som började gälla 1 juli 2011 – slår fast att all utbildning i kommunala skolor ska vara icke-konfessionell.
  • I propositionen finns dock ett förtydligande som betonar elevernas rätt att fritt utöva sin religion under skoltid.
  • Här står: ”Bestämmelserna om konfessionella inslag riktar sig till huvudmännen för utbildningen. De innebär därför inget hinder för att till exempel elever i kommunala skolor anordnar rastaktiviteter som har konfessionella inslag.”
  • Fakta: Kristna skolföreningar i Sverige
  • I Sverige finns 535 skolföreningar under namnet Ny Generation.
  • Föreningen Credo organiserar ett 30-tal skolgrupper och lika många studentföreningar.
Debatt