Riksdagsledamöter går emot sin egen regerings förslag

Tuve Skånberg och två andra riksdagsledamöter från KD går emot regeringens eget förslag om könsbyte och föreslår att propositionen avslås. "Oppositionen har hetsat fram förslaget som är dåligt utrett", säger han till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Att riksdagsledamöter från sittande regeringspartier röstar mot regeringsförslag tillhör inte vanligheterna – oftast styr den så kallade partipiskan. Tuve Skånberg kan bara dra sig till minnes några få tillfällen när ledamöter har trotsat regeringspartiernas gemensamma linje. Bland annat nämner han omröstningen kring registrerat partnerskap 1994.

Sista dagen

Propositionen ”Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet” överlämnades till riksdagen den 14 mars i år. Onsdagen var sista dag för att lämna in motioner med anledning av propositionen och Tuve Skånberg berättar att Kristdemokraternas partiledning var medvetna om den inlämnade motionen och debattartikeln i Dagen.

– Men partiledningen hade däremot inte bett oss att motionera i frågan, säger han.

Vad i propositionen är det framför allt som ni menar är fel?

– Konsekvenserna av en dubbel könstillhörighet är inte utredd, varken ur barnets synvinkel, eller ur juridisk synvinkel. Lagrådet, som ska granska viktiga lagförslag innan de behandlas av riksdagen, har riktat kritik mot propositionen med hänvisning till det svaga förarbetet. Ett dussin andra remissinstanser, bland annat Socialstyrelsen, Karolinska institutet, Barnombudsmannen och Västra Götalands läns landsting, har också haft invändningar mot regeringens förslag.

Vad hoppas ni kunna uppnå med er motion?

– Att konsekvenserna av förslaget i propositionen ska utredas. Det är en ganska rimlig målsättning som jag inte tror att vi är ensamma om att tycka. Vi väljer att fokusera på procedurfrågan. Sedan tycker vi dessutom att det är orimligt med ett tredje kön, men i det fallet inser vi att alla andra riksdagsledamöter inte håller med oss.

Socialutskottet kommer under våren att bereda frågan och ett beslut ska fattas i juni.

Fakta:

Huvudsakligt innehåll i propositionen

  • I propositionen 2012/13:107 föreslås att kravet på sterilisering och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga inför ändring av könstillhörighet i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall tas bort.
  • Vidare föreslås följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  • Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
  • Källa: riksdagen.se