Tuffare flyktingpolitik kritiseras av kyrkor

Listan blir lång då svenska kyrkor sammanfattar sin kritik mot regeringens lagförslag om tuffare asylregler. Försämrad integration, avsaknad av barnperspektiv samt ett hårt slag mot familjer är bara några saker som lyfts fram.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Regeringen är på väg att införa en ny, tuffare, asyllagstiftning. Riktningen stakades ut på en pressträff förra året, inramat av språkröret Åsa Romsons (MP) tårar inför den aviserade omläggningen. Om en dryg månad kan den nya politiken vara på plats.

Inte utan kritik

Men den kommer inte att klubbas igenom utan kritik. Just nu ljuder en stor kör av missnöjda remissvar, där Barnombudsmannen, Amnesty, Rädda Barnen, med flera, i hårda ordalag uttrycker sitt missnöje. Utöver det stämmer de kyrkliga organisationerna upp i den kritiska refrängen. Såväl Svenska kyrkan som Sveriges kristna råd har kommit in med remissvar där de sågar regeringens lagförslag på punkt efter punkt.

Skickade in på eget bevåg

Sofia Sjöberg har jobbat med Svenska kyrkans svar, som de valt att skicka in på eget bevåg eftersom de inte stod med på den ursprungliga remisslistan. Svaret togs fram genom ett samarbete på kyrkokansliet och de delade sedan med sig av formuleringarna till Sveriges kristna råd, det ekumeniska paraplyorganet som samlar de flesta kristna samfunden i Sverige.

Vad är ni kritiska emot?

– Vi är kritiska till förslaget i sin helhet, men också till specifika bestämmelser som vi anser är inhumana, säger Sofia Sjöberg.

När hon redogör för kritiken blir det en diger lista.

– Vi kritiserar de tidsbegränsade uppehållstillstånden, som är dåliga för såväl individen som samhället, då det försvårar integrationen. Dessutom blir det också kostsamt. Försörjningskraven som föreslås slår hårt mot barn och äldre som inte kan försörja sig själva. Att familjeåterföreningen begränsas anser vi även är rättsligt fel på vissa sätt, det bryter mot flera internationella konventioner, säger Sofia Sjöberg.

”Tror att vi är en viktig röst”

Hon vill också lyfta konsekvenserna för kvinnor och barn, som i och med den begränsade familjeåterföreningen tvingas ut på en farlig flyktväg för att ta sig till Sverige. Att asylskäl inte längre ska kunna ges enligt kategorin ”synnerligen ömmande omständigheter” samt ”övriga skyddsbehövande” är också en kritik som framförs.

Det här är ett politiskt beslut, finns det någon chans att de lyssnar till er?

– Jag tror att vi är en viktig röst, och tillsammans med många andra som är kritiska kan vi bidra till en del förändringar, säger Sofia Sjöberg.

Frågan om familjeåterförening

Hon tror dock att de flesta lagförslag kommer att bli kvar, men att kyrkorna, tillsammans med andra i civilsamhället, kan mildra lagtexten i viss mån. Exempelvis när det gäller frågan om familjeåterförening.

Det är inte bara kyrkorna som höjt rösten. Även den statliga myndigheten som hanterar bidragen till trossamfund, SST, mer eller mindre sågar regeringens förslag. De menar att lagstiftningen som presenteras ”bryter mot den humanitära anda och tradition varpå Sveriges flyktingmottagande vilar.”

Myndigheten menar att förslagen kommer att minska möjligheterna att bygga ett hållbart Sverige, och slå hårt mot integrationen av nyanlända.

Val av remissinstanser

SST säger sig också vara förvånade över att inga trossamfund fanns med som remissinstans, eftersom samfunden spelar en viktig roll i flyktingmottagandet och integrationen.

– SST som myndighet kan och ska ju inte företräda trossamfunden, formulerar de sig syrligt i sitt remissvar.

Nu har Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd ändå tagit saken i egna händer och skickat in sina synpunkter, och där är de samstämmiga med myndigheten SST i att regeringens förslag är dåligt, i sin helhet, och i sina detaljer.