Ulf Ekman: "Biskopsämbete ger stabilitet"

De pingst-karismatiska rörelserna behöver ett biskopsämbete.
Det menade Ulf Ekman under ett ekumeniskt seminarium i Bjärka-Säby.
Han hävdade också att Petrusämbetet fortfarande har en funktion i dag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Seminariet "Kyrkan, Anden och ämbetet" på Bjärka-Säby samlade biskopar, teologer och andra kristna ledare för att samtala om frågor som rör framtidens ekumenik. En av talarna var Livets ords grundare Ulf Ekman och hans föredrag har blivit mycket uppmärksammat och omdiskuterat på nätet, bland annat på bloggen Aletheia.Andlig mognadI sitt föredrag talade Ulf Ekman om förhållandet mellan de pingst-karismatiska rörelserna och de äldre historiska kyrkorna. Han menade att i dessa yngre väckelserörelser, som ofta tagit avstånd från de äldre kyrkorna, kan det ske en andlig mognad där man börjar söka sig till det gemensamma ursprunget och då upptäcker redskap som kyrkan haft i århundraden.Dagen har tagit del av en inspelning av Ekmans föredrag."Är då biskopsämbetet ett av dessa redskap som skulle kunna ge stadga, stabilitet, kontinuitet, och både framförhållning och översyn? Jag tror att det är så", sa Ulf Ekman under föredraget.Gud ger heliga strukturerHan menade att Gud inte bara gett oss det heliga ordet, Bibeln, utan även heliga strukturer för kyrkan. Ulf Ekman var tydlig med att biskopsämbetet var en sådan gåva från Gud."Ytterst är det en sannings- och auktoritetsfråga, en fråga om hur det autentiska andliga livet bevaras och kan föras vidare från generation till generation. Då blir detta ett uttryck för kyrkans tidlösa katolicitet, något som måste återupptäckas i varje generation, något som verkligen ger liv och bidrar till en djup och äkta koinonia (gemenskap) och som beskyddar och bevarar kyrkan, både i en sann tro men framförallt i ett äkta andligt liv."Aposteln Petrus - kyrkoledareUlf Ekman talade också om aposteln Petrus, som av Jesus kallades till att vara en ledare för kyrkan. En stor tvistefråga inom kristenheten är om detta är ett ledarskap som sedan gått i arv och som i dag skulle utövas av påven i Rom. Under sitt föredag sa Ulf Ekman:"Om vi tror på apostlarna och deras uppdrag som något som går vidare i kyrkan, och det tror jag att alla kristna gör med lite olika utgångspunkter, ja, då har också Petrusämbetet rimligen sin fortsättning och funktion som talesman och som en enande, övergripande och beskyddande funktion i kyrkan genom tiderna."Ingen kommentar från EkmanDagen har under en längre tid sökt Ulf Ekman för en intervju kring föredraget, men han har enligt uppgift från Magnus Dahlberg, pressansvarig på Livets ord, inte haft möjlighet att ställa upp.Teologen Joel Halldorf är en av medlemmarna i Johannes-akademins ledningsgrupp, som arrangerade seminariet. Han berättar att Ulf Ekmans föredrag var mycket uppskattat.- Jag uppfattar att det fanns något visionärt i föredraget som gav en verklig nerv. Han satte fingret på en svag punkt i frikyrklig tradition, frågan om autentisk auktoritet: finns det ett kyrkligt ledarskap som man utnämns till och som står i relation i vid mening till kyrkan? Inom frikyrkan har det annars varit många som utnämnt sig själva till ledare.Men är inte tanken på ett biskopsämbete främmande inom svensk frikyrklighet?- Det finns inom Metodistkyrkan. På ett sätt har det fungerat så inom pingströrelsen också, där föreståndarna i Göteborg, Jönköping och Malmö haft ett särskilt ledarskap i sina regioner, och Stockholmsföreståndaren fungerat som ärkebiskop. Även om det inte funnits en officiell hierarki har det varit en liknande struktur.
Fakta:Kyrkan, Anden och ämbetet


 Meningen med seminariet var att tillsammans reflektera över frågor som vad det innebär att leva i den apostoliska traditionen och vilken biskopens roll är i vår tids kyrka. Förutom Ulf Ekman deltog bland andra biskop Biörn Fjärstedt, biskop Martin Modéus och pastor Liselotte J Andersson.
 Johannesakademin vill vara en mötesplats för människor som söker de för hela kristenheten gemensamma rötterna och verka för en större enhet mellan olika kristna traditioner.