Extern granskning: ”Kyrkorådet i Malmö bör avgå”

Våren var turbulent i Malmö pastorat. Bland annat köptes kyrkoherden Anders Ekhem ut. Nu uppmanas kyrkorådets presidium att lämna sina platser och att tillsätta en ny kanslichef.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var i början av april som Anders Ekhem lämnade sin tjänst som kyrkoherde. Men redan innan dess hade Hultén Management anlitats för att mäta den psykosociala arbetsmiljön i pastoratet. Beställningen kom från kyrkorådets presidium – arbetsutskottet som består av tre personer från kyrkorådet – med kyrkorådets ordförande Claes Block i spetsen.

195 anställda valde att svara på enkäten och sammanställningen visade att det fanns utvecklingspotential, men att förtroendet för ledningen generellt var gott.

Gjorde djupintervjuer - fick en annan bild

Som ett led i utvärderingen av den psykosociala arbetsmiljön genomfördes senare även djupintervjuer med samtliga nuvarande chefer, samt ett antal före detta anställda chefer, inom pastoratet – totalt över 30 personer.

Dessa intervjuer resulterade i ytterligare en rapport, vilken Linda Hultén som driver Hultén Management, beskriver som "den rapport som egentligen är relevant och gedigen”.

Offentliggjorde inte resultatet

Rapporten presenterade för kyrkorådets ordförande Claes Block den 24 maj. Drygt två veckor senare, den 9 juni, skickades den även till biskopen i Lunds stift, Johan Tyrberg. Till skillnad från ”enkätrapporten”, som presenterades på pastoratets intranät den 20 juni, har den här än så länge inte offentliggjorts.

Det är inte någon uppmuntrande läsning.

"Maktkamp och oprofessionellt"

98471.jpgUnder rubriken ”Symptom” nämner Linda Hultén bland annat maktkamp och tystnadskultur, och såväl Anders Ekhem som kyrkorådets presidium får kritik.

Under rubriken ”Nuläge” skriver Linda Hultén samtidigt att ”kanslichefen brister i professionalitet”.

De avslutande slutsatserna är också en nedslående läsning. Linda Hultén skriver att bilden kring Anders Ekhem som ledare, kyrkoherden som köptes ut av Svenska kyrkan i våras, är ”komplex och uppfattningarna är delade” och att det finns ”många förklaringsmodeller” till detta.

Läs mer: Anders Ekhem: Bra att rapporten blir känd
 

De flesta saknar förtroende för ledningen

När det gäller kyrkorådets presidium är bilden i det närmaste enhetlig. De anställda i pastoratet saknar, med få undantag, förtroende för kyrkorådets yttersta ledning.

Linda Hultén konstaterar att Svenska kyrkans struktur där kyrkoherden, till skillnad från kyrkorådet, kan avsättas är en ”tydlig svaghet”.

Hon anser att biskoparna bör få större mandat att agera gentemot icke fungerande kyrkoråd.

"Sjukdomstillstånd"

Avslutningsvis slår Linda Hultén fast att ”Malmö pastorat befinner sig i ett sjukdomstillstånd”.

”Med anledning av ovan beskrivning bör kyrkorådet ställa sina platser till förfogande. Ny kanslichef bör rekryteras ... nytt presidium och ny kanslichef bör rekrytera ny kyrkoherde.”

Vill inte kommentera

98470.jpgKyrkorådets ordförande Claes Block vill varken ge någon övergripande kommentar på rapporten – eller svara på frågan om han tänker ställa sin plats till förfogande.

”Dessa enkätsvar innehåller, efter en muntlig redogörelse, känslig information om enskilda individer, varför beställaren har beslutat att inte vidare kommentera den”, skriver han till Dagen.

Och inte heller biskopen Johan Tyrberg vill ge någon kommentar.

Som biskop i Lunds stift ansvarar han bland annat för Malmö pastorat.

Men han betonar att arbetsgivarfrågor är något som hanteras lokalt – och att det inte är en fråga för honom.

– Jag ansvarar för tillsyn och för främjande av församlingarna.

Vad är din reaktion på rapporterna om situationen i Malmö?

98527.jpg– Att det uppenbarligen finns mycket kvar att arbeta med efter strukturutredningen som ledde fram till att storpastorat bildades vid årsskiftet den 1 januari 2014.

– Jag är i ständig kontakt med våra storpastorat, däribland Malmö, där jag fungerar som bollplank och inspiratör. Jag vill hjälpa dem att komma vidare och anser inte att problemen är oöverstigliga. Jag känner mig hoppfull, men däremot vet jag inte hur lång tid arbetet kommer att ta.

 

 

Fakta:

Fakta: Anders Ekhem

Anders Ekhem rekryterades som kyrkoherde till Svenska kyrkan i Malmö inför att 16 församlingar skulle bli ett pastorat den 1 januari 2014.

I april i år lämnade han sin tjänst. Då hade en extern granskning av pastoratet redan inletts och Anders Ekhem var inbokad för en djupintervju kopplat till utredningen. Men när han slutade ställde pastoratet, med kort varsel, in intervjun.

Nyhemsveckan
Annons
Torpkonferensen
Annons