Om Dagen

Välkommen till Dagen Debatt

På Dagen Debatt kan läsarna diskutera ämnen i skärningspunkten mellan religion och samhälle. Som Sveriges största kristna tidning har Dagen ett ansvar att erbjuda ett forum där öppna, respektfulla och givande samtal i frågor som är av intresse för kristenheten kan föras.

På Debatt publicerar Dagen även texter som inte överensstämmer med Dagens linje. Vi tror att det är viktigt.

Om vi bara läser våra åsiktsgelikars texter utvecklas och utmanas vi inte. Då riskerar vi att bygga egna ointagbara åsiktskorridorer. De gånger du som läsare inte håller med erbjuds du möjligheten att fundera över varför. Du får också möjlighet att lära dig hur andra kan tänka och på så sätt få en förståelse som gör att du kan möta deras frågor och argument på ett bättre sätt. Den som vill övertyga någon om något, till exempel varför aktiv dödshjälp är en dålig idé, vinner på att först sätta sig in i hur den andre tänker.

Genom att låta åsikter brytas mot varandra med respekt vill Dagen bidra till ett sunt samtalsklimat i kristenheten. Välkommen att debattera!

/Eva Skog, debattredaktör DagenSå skriver du debattartiklar i Dagen – sammanfattning

Skicka ditt textförslag till debatt@dagen.se. Innan vi ger besked om publicering vill vi läsa texten. Därför finns det sällan anledning att ringa innan du skickar din text. Ange dina kontaktuppgifter, inklusive mobilnummer, om du önskar snabb kontakt och skicka med en bild på dig själv. Vi läser och svarar kontinuerligt på mejl.

Inflödet av texter är stundtals stort och det finns inga garantier för att just ditt bidrag kommer att bli infört i Dagen och/eller på Dagen.se. Det kan också dröja innan din text publiceras. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten. Som regel publicerar inte Dagen texter som varit införda i andra tidningar. För icke beställda manus ansvaras inte.

Anonyma inlägg publiceras endast i yttersta undantagsfall.

Debattartiklar ska vara 4 500–5 000 tecken inklusive mellanslag. Kortare artiklar publiceras på Åsikt. Bifoga foto på skribenten/-erna (minst 1 MB).

Har du ytterligare frågor? Se nedan eller kontakta redaktionen på debatt@dagen.seHur väljer Dagen ut vilka texter som ska publiceras?

Vi har ett stort inflöde av texter till Dagens debattsidor och vi kan inte publicera allt. Vi är intresserade av ämnen som är av intresse för kristenheten i stort, det vill säga frågor som rör sig i skärningspunkten religion och samhälle.

Vi prioriterar genom att bland annat bedöma nyhetsvärdet. Det innebär att vi bedömer om din text innehåller en nyhet, en ny tanke eller om den korrigerar en rådande missuppfattning.

Hur ska en debattartikel vara skriven?

Texten ska vara välskriven, välargumenterad och välunderbyggd. Den bör driva en tes som beläggs med argument och/eller fakta. Ofta är det till fördel om författaren kan konkretisera och/eller exemplifiera i texten. Texten bör landa i en slutsats, uppmaning eller ett förslag: Vad vill undertecknarna?

Rent informativa texter med påståenden om allt bra man tycker att det egna partiet/organisationen/församlingen/samfundet gör eller vill göra är inte en debattartikel. För sådana texter hänvisar vi till vår marknadsavdelning.

Får texten publiceras i andra tidningar?

Texten ska vara skriven exklusivt för Dagen Debatt och får inte vara publicerad tidigare.

Hur lång ska texten vara?

Textlängden för debattartiklar är mellan 4 500 och 5 000 tecken inklusive mellanslag. Texter till insändarsidan, Åsikt, kan vara mellan 1 400 och 4 500 tecken inklusive mellanslag. Redaktören avgör lämplig längd från fall till fall och förbehåller sig rätten att korta vid behov.

Skicka texten som en Word-fil.

Vilka språkregler gäller?

Artiklar på Dagen Debatt ska följa TT:s språkregler. Notera att Dagen alltid skriver ut förkortningar.

Spelar det någon roll vem som har skrivit artikeln?

Ja. Det är intressant att ta del av nyheter och nya tankar från personer med specifikt kunnande i ämnet: De kan ge insikter som andra ännu inte har. Att läsa vad personer med inflytande eller makt skriver kan ge en fingervisning om vad som kan komma att hända framöver. Men också en okänd person med egna unika erfarenheter kan lyfta en fråga som många förbisett. Skribenter kan också utgöra en oväntad konstellation och avslöja att samförstånd nåtts längs oväntade linjer.

Extra intressant är det om undertecknaren är en person med makt eller inflytande som redovisar en ändrad uppfattning. Eller om en initierad skribent skriver att det vi tidigare hållit för sant visat sig vara falskt.

Vi publicerar endast i yttersta undantagsfall texter från anonyma personer, och aldrig utan att redaktionen känner till skribentens identitet.

Är det viktigt med titlar på den som skrivit debattartikeln?

Det är bra om läsaren får en bild av författarens kunskaper. Det betyder att titeln i sig inte är viktig – den är viktig om den berättar något om författarens kunskaper i artikelns ämne. Således är det oftast ointressant att veta att en författare är professor om man inte får reda på vad hon eller han är professor i.

Vart skickar jag min text?

Mejla texten till debatt@dagen.se. Skriv gärna mejlets rubrikfält så här:

“[Namn på debattören]: [Ämne] [Antal tecken inklusive mellanslag]”

Ange tydligt i mejlet om artikeln är kopplad till något visst datum (utspel, presskonferens, annan nyhet) eller om texten är en replik på en text som redan publicerats. Ange också mobilnummer till den eller de vi ska kontakta om vi har frågor. Ibland kan det bli bråttom, exempelvis om vi vill göra en snabb förändring i vår planering. Då är det viktigt att vi snabbt kan få kontakt.

Skicka din text som en Word-fil.

Hur snabbt kan jag få besked?

Vi ger besked så snart vi hinner. Är vi ointresserade svarar vi oftast med vändande post. Kan texten vara intressant kan det dröja några dagar. Ibland kan vi vilja behålla en text för publicering längre fram.

Kan ni ge feedback om ni tackar nej?

Vi får varje dag många bra förslag till debattartiklar. Det gör att vi tyvärr inte har möjlighet att ge detaljerad återkoppling när vi tackar nej.

Kan man vara säker på att artikeln kommer med om man fått besked om det?

Vi kan nästan aldrig ge hundraprocentigt löfte om publicering. Vi förbehåller oss rätten att byta ut eller flytta fram artikeln i ett sent skede om till exempel ett nyhetsläge skulle kräva det.

Kan man berätta före publicering att man kommer att bli publicerad i Dagen?

Nej. En förutsättning för publicering är att du inte går ut med någon information om artikeln eller innehållet i den innan den är publicerad. Inget av innehållet får alltså offentliggöras eller kommenteras i andra medier eller på annat sätt (till exempel via pressmeddelanden, webb-sajter, puffar i sociala medier) innan artikeln är publicerad på Dagen.se.

Andra medier får heller inte förses med förhandsinformation under embargo.

Får jag publicera texten i sin helhet på min blogg eller i sociala medier?

När du skickar in din text för publicering på Dagen Debatt får du tillgång till vår plattform och godkänner på så vis att det är via Dagen din text publiceras i sin helhet. Önskar du dela din text i sin helhet på annan plattform, till exempel Facebook eller blogg, vill vi att du avvaktar en vecka efter publicering i Dagen och på Dagen.se. Ange då också en länk till artikeln på Dagen.se.

Kan man skicka in en replik på en debattartikel?

Ja. När en debattartikel publicerats håller vi öppet för repliker. Efter det att eventuella repliker publicerats, ger vi författarna till den ursprungliga artikeln möjlighet att publicera en slutreplik och med den sätter vi punkt i just den debatten. Debattredaktören bestämmer i varje enskilt fall hur lång eller kort en debatt ska vara.

Publicerar ni repliker på repliker?

Nej, men undantag förekommer.

Hur ska repliken vara skriven?

En replik ska svara på kärnan i debattartikelns innehåll. Den bör också referera till det i artikeln som man vill diskutera.

Repliken bör inte upprepa argument som redan tidigare framförts i andra repliker. Och vi publicerar i princip inte repliker som tar artikeln som utgångspunkt för att apropå den skriva om något annat, närliggande ämne.

Publicerar ni alla repliker?

Nej. Precis som med debattartiklar publicerar vi inte alla repliker vi får in. Vi publicerar de repliker som har intressanta motargument eller kompletterande synvinklar eller fakta. Får vi många repliker på samma tema väljer vi ut de mest välskrivna/välargumenterade. Debattredaktören bestämmer i varje enskilt fall hur lång eller kort en debatt ska vara.

Var publiceras replikerna?

Repliker publiceras alltid på Dagen.se/debatt men kan även publiceras i e-tidningen och papperstidningen. Om repliken enbart gått på Dagen.se publicerar vi en kort hänvisning i följande e-tidning och papperstidning. I debattartikeln på Dagen.se och i alla repliker som hör till finns längst ned en sammanställning med rubriker och länkar till debattartikeln och alla repliker som hör till.

Vart skickar man repliken?

Mejla repliker till debatt@dagen.se. Ange vilken artikel och datum du önskar replikera på.

Går det att lägga in kommentarer på artiklarna på Dagen Debatt?

Nej, men en del av artiklarna lägger vi ut på Dagens Facebooksida. Där finns möjlighet att skriva kommentarer.

Kommentarer ska hålla sig till ämnet och hålla god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg vi bedömer som olämpliga.

Vem skriver rubrik och ingress på debattartiklarna?

Debattredaktionen skriver rubrik och ingress och med syfte att där lyfta fram det intressanta i texten. Det går bra att skicka med ett rubrikförslag.

Ändrar ni i min text?

Vill vi göra innehållsliga justeringar i texten stämmer vi alltid av det med artikelförfattarna. Språkjusteringar och anpassning till TT:s språkregler gör vi dock som regel själva.

Beställer ni texter?

Det förekommer att vi till exempel ber någon skriva om ett ämne som är aktuellt för våra läsare, eller bidra med ett perspektiv som inte tidigare belysts i en debatt.

Kan ni hjälpa till med att skriva texten?

Om vi ser att texten är intressant men inte räcker till riktigt återkommer vi med förslag till omskrivning. Vi har dock inte möjlighet att hjälpa till med omskrivning av texter.

Publiceras alla debattartiklar på Dagen.se?

Ja, alla debattartiklar som publiceras i papperstidningen publiceras också på Dagen.se. Det gäller även alla repliker på artiklarna.

Kan debattartiklarna läsas av alla?

Dagen debatt ingår i Dagens premiummateral, vilket innebär att vissa debattartiklar kan vara förbehållna våra betalande prenumeranter.

Kollar ni faktainnehållet i texterna?

En utgångspunkt för hela redaktionen är att det som står i tidningen ska vara korrekt och relevant. När vi överväger en debattartikel för publicering gör vi en rimlighetsbedömning av textens påståenden och faktainnehåll.

I debattartikelns art ingår att författaren själv har möjlighet att tolka fakta, som undersökningar eller forskningsrapporter, på annat sätt än det gängse och att lyfta fram tidigare ouppmärksammade aspekter. Skribenterna på debattsidan är därför själva ansvariga för de fakta de använder för sin argumentation. I en öppen debatt måste friheten att argumentera och att tolka vara stor. Redaktionens uppgift är att göra en bedömning av om argumentationen är intressant. På fråga från redaktören ska en debattör kunna styrka sina uppgifter.

Hur hittar man gamla artiklar på Dagen Debatt?

På Dagen.se kan man söka efter namn eller sökord för att hitta gamla artiklar.

Tidningen Dagens debattregler utgår från de som Dagens Nyheter tillämpar och följer i allt väsentligt standarden inom branschen.