Svenska kyrkan i otakt med sina medlemmar

Svenska kyrkan lägger mycket energi på frågor som har med klimat, miljö, politik och behov i andra länder att göra.Samtidigt vill medlemmarna att kyrkan ska prioritera lokalt stöd för utsatta och religiös verksamhet, exempelvis själavård och att sprida det kristna budskapet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I en helt ny rapport granskas hur väl Svenska kyrkans ledning agerar i enlighet med medlemmarnas önskemål samt om kyrkans verksamhet kan anses ligga i linje med medlemmarnas förväntningar. Och det är en dyster bild som målas upp.

”Mycket tyder ... på att Svenska kyrkan på biskopsnivå agerar som en politisk, opinionsbildande aktör från vänster gentemot sina medlemmar, snarare än representerar dem och verkställer deras preferenser – en struktur som för tankarna till ett toppstyrt parti.”

Det är Annika Borg, präst och teologie doktor, samt Eli Göndör, fil. dr. i religionshistoria, som på uppdrag av den liberala tankesmedjan Timbro har gjort rapporten. Till sin hjälp har de haft två studier om Svenska kyrkans medlemmar och deras önskemål.

Tydlig skillnad

Den ena undersökningen visar att färre än tio procent av medlemmarna anser att kyrkan bör prioritera ”deltagande i samhällsdebatten eller miljöfrågorna”. Den andra undersökningen visar att tolv procent tycker att kyrkan bör ägna sig åt ”politiska frågor (exempelvis miljö, rättvisemärkning, sjukförsäkringsfrågor)”.

Resultaten i dessa undersökningar har sedan jämförts med informationen på Svenska kyrkans webbplats, hur kyrkliga företrädare agerar och uttalar sig i dagspolitiska frågor samt drygt 300 pressmeddelanden från Svenska kyrkan centralt.

Och här blir skillnaden tydlig. Av rapporten framgår till exempel att 37 procent av pressmeddelandena handlade om sådant som medlemmarna ger låg prioritet. Andelen meddelanden rörande frågor som medlemmarna anser har hög prioritet var samtidigt bara drygt 15 procent.

– Att beskriva vad kyrkan gör på nationell- och ledarnivå har stor relevans, säger Annika Borg, som liksom Eli Göndör samtidigt poängterar att rapporten bygger på mycket mer än bara Svenska kyrkans pressmeddelanden.

Tar upp 68-rörelsen

Fredagens dokument i Dagen handlade om hur åren 1968 och 1969 har påverkats dagens kyrka. I artikeln konstaterade flera av de intervjuade personerna att deras liv – och kristna tro – inte hade sett likadant ut om det inte hade varit för den här tidsperioden.

Annika Borg och Eli Göndör tar också upp 68-rörelsen. Men till skillnad från personerna i dokumentet menar rapportförfattarna att utvecklingen har varit negativ på flera sätt.

”Det starka socialdemokratiska inflytandet över kyrkan är problematiskt”, skriver de bland annat.

På ett annat ställe slår de fast att politiker har ett ”avgörande inflytande över kyrkans teologi, lära och utveckling”.

Besvikelse i kyrkoledningen

Konsekvensen blir, enligt Annika Borg och Eli Göndör, att Svenska kyrkan allt för ofta argumenterar utifrån en ideologisk grund snarare är teologisk. Detta härleder de tillbaka till slutet av 1960-talet.

”Det är kamp, aktivism, upprop och manifestationer ... Det är i stort sett samma frågor som Svenska kyrkan driver i dag.”, skriver de och anklagar många av de ledande personerna inom Svenska kyrkan för att försöka smälta samman, och harmonisera den kristna tron, med en socialistisk vision.

”Inom kyrkoledningen i dag är det bara en liten minoritet som inte återfinns i detta nätverk av likasinnade som svetsas samman, och där hoppet om revolutionen lever starkt, liksom besvikelsen över att den tycks utebli.”

Fakta:

Fakta: Undersökningarna som ligger till grund för rapporten är dels Jonas Bromanders studie ”Svenska kyrkans medlemmar” från 2011, dels en undersökning genomförd under maj månad 2014, beställd från Demoskop av Timbro. De aktuella pressmeddelandena skickades ut under perioden 1 januari 2013 till 7 april 2015.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Annons
Annons